Ajuntament  »  Atenció Ciutadana  »  Tràmits  »  Ocupació de la via pública: Ocupació part d'un vial

Ocupació de la via pública: Ocupació part d'un vial

Què és i per a què serveix?

Sol·licitud de permís per ocupar part d'un carrer sense interrompre la circulació (per descarregar material d'obres, instal·lar grues, realitzar una mudança i altres).

Requisits previs

D’acord amb l’ordenança de la Via Pública, les sol·licituds d’autorització d’ús s’han de sol·licitar en el termini mínim de 15 dies respecte l’inici previst de l’ús.

Si l’ocupació afecta l’estacionament de vehicles cal advertir-ho als usuaris senyalitzant-ho amb una antelació mínima de 48 hores.

Qui ho pot demanar?

El responsable de l'activitat que s'ha de realitzar i que motiva la petició.

Atenció: un cop atorgat el permís, el titular està obligat a:

  1. Senyalitzar l'ocupació del vial prèviament amb els elements necessaris.
  2. Retirar la senyalització un cop acabada l'activitat que ha motivat la sol·licitud.
Quin cost té?
En quines dates es pot fer?

Sempre.

Com i on es pot presentar?

 - Personalment o per correu postal , al Servei d’Atenció Ciutadana

Les empreses o autònoms també poden efectuar aquesta tramitació a l'Oficina Mataró Empresa sol·licitant cita prèvia per internet 

 - Per internet, amb certificat digital o sense certificat digital

 - Per Fax número 93 758 23 32.

Quins documents s'han de portar?

S'ha de presentar una sol·licitud, que ha de contenir:

  1. Identificació del sol.licitant, amb indicació de les dades fiscals.
  2. Descripció detallada de l'activitat que motiva la sol.licitud (Si es tracta d'obres cal presentar la llicència d'obres o bé la comunicació prèvia degudament registrada).
  3. Nom del carrer o tram de carrer que es vol ocupar.
  4. Números del carrer davant dels quals es realitzarà l'ocupació.
  5. Carrils de circulació afectats.
  6. Dia i hora d'inici i fi.
  7. Mesures preventives que el sol·licitant proposa habilitar. (Si ja hi ha un projecte anterior, només cal fer esment de la referència).
Quant temps triga la resposta?

Com a màxim 13 dies.

Quina documentació es lliura?

Si el tràmit es fa presencialment, resguard de la sol·licitud i, si s’escau, comprovant de liquidació de la taxa (rebut) i permís d'ocupació.

Si la sol·liciutd ha estat feta per correu postal o per internet, l'Ajuntament envia el permís i la liquidació de taxa al sol·licitant.

On es pot trobar més informació?
Altres informacions d'interès

Les llicències que afectin vials declarats com a xarxa bàsica seran limitades.

Llistat carrers xarxa bàsica

Tràmit relacionat: Llicències d'obres: Permís per ocupar la via pública amb elements auxiliars de les obres