Ajuntament  »  Subvencions  »  Bases particulars

Bases particulars

BASES PARTICULARS REGULADORES DE LA CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS DE L’AJUNTAMENT DE MATARÓ ALS ÀMBITS DE L’ATENCIÓ SOCIAL, GENT GRAN, SALUT PÚBLICA, IGUALTAT, JOVENTUT, ENSENYAMENT, CIUTADANIA, CULTURA I ESPORTS
 

I. OBJECTE

L’objecte d’aquestes bases particulars és la regulació de la concessió de subvencions, dins dels límits establerts al pressupost municipal vigent, per fomentar aquelles activitats que es duguin a terme dins de l’anualitat de 2017 als àmbits de l’atenció social, gent gran, salut pública, igualtat, joventut, ensenyament, ciutadania, cultura i esports que complementin o supleixin els serveis de competència municipal en aquests àmbits o que siguin d’interès públic local, segons s’explicita als programes establerts a les clàusules específiques annexes.

II. PROCEDIMENT

El procediment fixat per a la concessió de les subvencions previstes en aquestes bases és el procediment de concessió en règim de concurrència competitiva.

III. BENEFICIARIS

Poden sol·licitar subvencions les entitats i les associacions sense finalitat de lucre, domiciliades al municipi, legalment constituïdes i inscrites al Registre Municipal d’Entitats, i les persones físiques a títol individual exclusivament pels programes de difusió de la cultura, la llengua, la història catalana i el foment a la lectura (C-11B/17) i per les activitats de promoció esportiva (C-12/17). Les entitats sol•licitants hauran de complir el requisit d’estar inscrites al Registre Municipal d’Entitats, com a màxim, el darrer dia de presentació de les sol•licituds.

Mitjançant les clàusules específiques es poden establir, addicionalment, condicions que hauran de reunir les entitats i/o persones sol•licitants per ser beneficiàries d’una subvenció, d’acord amb l’objecte específic de la convocatòria.

No poden obtenir la condició de beneficiàries de les subvencions que es regulen en aquestes bases les persones o les entitats en les quals concorri alguna de les circumstàncies recollides a l’article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Les entitats i les associacions sense finalitat de lucre que l'any 2017 signin amb l'Ajuntament de Mataró un conveni regulador d'una subvenció nominativa, inclosa al pressupost municipal, per portar a terme els seus programes anuals d'activitats, no podran obtenir una subvenció dins d'aquesta convocatòria de subvencions per les mateixes activitats/programes inclosos en el conveni regulador de la subvenció nominativa, ni per cap altra en el supòsit que les clàusules específiques en prevegin l’exclusió.

 

IV. DOCUMENTACIÓ, TERMINI I LLOC DE PRESENTACIÓ DE LES SOL·LICITUDS DE SUBVENCIÓ

L'Ajuntament facilitarà un dossier amb la documentació necessària per sol•licitar i justificar la subvenció. Respectant els terminis establerts, les persones interessades hauran de presentar, degudament emplenada segons els models facilitats, la documentació següent:

a) Instància de sol•licitud de subvenció subscrita per la persona interessada, en el cas de tractar-se d’una persona física, o per la presidència de l'entitat o per qui en tingui conferida la representació. Es podrà presentar una única sol•licitud de subvenció per persona física o entitat i convocatòria.
En cas que el projecte subvencionable comporti l’exercici de professions, oficis i activitats que impliquin contacte habitual amb menors d’edat, els sol•licitants hauran de presentar una declaració responsable en què manifestin disposar de les certificacions legalment establertes per acreditar que les persones que participin al projecte no han estat condemnades per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual i, en el cas que canviï alguna persona adscrita al projecte, es comprometen a aportar una nova declaració responsable (Model 3 de la instància de sol•licitud).
b) Projecte de l’activitat o programa pel qual se sol•licita la subvenció.
c) El pressupost total desglossat (ingressos i despeses) de l’activitat o programa pel qual se sol•licita la subvenció. El pressupost d’ingressos i despeses caldrà que estigui desglossat per a cadascun dels projectes o activitats per a les quals se sol•licita la subvenció i per la naturalesa econòmica o el concepte.
d) En el cas de tractar-se d’una sol•licitud subscrita per una entitat, un certificat en el qual hi constin les persones de la Junta vigent amb els càrrecs, noms, cognoms i DNI/NIE (Model 4 de la instància de sol•licitud).
e) La documentació addicional que s’estableixi en les clàusules específiques.

Si la documentació fos incorrecta o incompleta es reclamaria a l’entitat sol•licitant el complement o la rectificació necessària en el termini de deu dies hàbils i s'advertirà que la no complementació s'entendrà com un desistiment i implicarà l'arxiu de la sol•licitud.
La presentació d’una sol•licitud de subvenció comporta la plena acceptació d’aquestes bases i l’autorització de qui la sol•liciti perquè l’òrgan que la concedeix obtingui de manera directa l’acreditació de l’acompliment de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, mitjançant certificats telemàtics i, en el cas de tractar-se d'una entitat, a més a més l'autorització perquè l'òrgan que la concedeix consulti al Registre d’Entitats Jurídiques de la Generalitat de Catalunya les dades de l’entitat. En el supòsit que qui faci la sol•licitud denegués expressament aquest consentiment, haurà d’aportar davant l’òrgan que la concedeix els documents acreditatius corresponents.

Les sol·licituds i la documentació requerida s’han de presentar del 27 de febrer al 20 de març de 2017, preferentment per via telemàtica utilitzant l'Oficina Virtual d'Atenció Ciutadana de l’Ajuntament de Mataró (www.mataro.cat/oficinavirtual) o presencialment a l’Oficina d’Atenció Ciutadana de la Riera, 48, de dilluns a dijous de 9 a 19 h i els divendres de 9 a 14.30 h; a l’Oficina d’Atenció Ciutadana de Cerdanyola (pg. de Ramon Berenguer III, 82-84), la de Rocafonda (c. de Josep Punsola, 47), la de Molins (c. de Nicolau Guanyabens, 23-25), la de Pla d’en Boet (c. de Juan Sebastián Elcano, 6) i la de Cirera (c. de Cadis, 1), de dilluns a dijous de 9 a 15 h i els divendres de 9 a 14 h.

V. ÒRGANS COMPETENTS PER A LA INSTRUCCIÓ I CONCESSIÓ DE LES SUBVENCIONS. VALORACIÓ DE LES SOL•LICITUDS DE SUBVENCIÓ

Els òrgans responsables de la instrucció del procediment seran designats en els respectius acords d’aprovació de la convocatòria. Els òrgans instructors comprovaran que les sol•licituds reuneixin els requisits exigits en la convocatòria, que s'aporta la documentació referida en el punt anterior i verificaran el compliment de les condicions imposades per adquirir la condició de beneficiari de la subvenció.

La proposta de resolució del procediment serà elaborada d’acord amb l’informe emès per una comissió tècnica qualificadora única (a partir d’ara comissió única), un cop estudiades i valorades les sol•licituds presentades, d’acord amb els barems de valoració indicats a les clàusules específiques annexes.

Per a les convocatòries de l’Àrea d’Acció Social, la comissió única està formada pels membres següents:
- Presidència: la cap del Servei Jurídic Administratiu de l’Àrea d’Acció Social, o persona en qui delegui la Cap d’Àrea d’Acció Social
- La cap del Servei de Benestar Social, o persona en qui delegui
- El cap del Servei de Salut i Consum o persona en qui delegui
- La cap de la Secció d’Igualtat, Joventut i Gent Gran o persona en qui delegui
- La cap de la Secció de Ciutadania i Convivència o persona en qui delegui
- La tècnica mitjana del Servei Jurídic Administratiu de l’Àrea d’Acció Social, o persona en qui delegui
- Secretaria: un administratiu del Servei Jurídic d’Administratiu de l’Àrea d’Acció Social

Per a les convocatòries de l’Àrea de Serveis a les Persones, la comissió única està formada pels membres següents:
- Presidència: la cap del Servei de Gestió Econòmica i Administrativa de l’Àrea de Serveis a les Persones o persona en qui delegui
- Un/una tècnic/a de la Direcció d’Ensenyament o persona en qui delegui
- Un/una tècnic/a de la Direcció d’Esports o persona en qui delegui
- Un/una tècnic/a de la Direcció de Cultura o persona en qui delegui
- Un/una tècnic/a del Servei de Projectes Transversals i Participació o persona en qui delegui
- Secretaria: una secretària de l’Àrea de Serveis a les Persones
 

Quan l’import de la subvenció proposada sigui inferior al que figura a la sol•licitud de subvenció presentada, la comissió única podrà instar l’entitat beneficiària la reformulació de la sol•licitud per ajustar els compromisos i les condicions a la subvenció atorgable, d’acord amb els criteris establerts a l’article 27 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
Els òrgans responsables de resoldre el procediment d’atorgament de les subvencions previstes en aquestes bases seran els òrgans que tinguin la competència per raó de la quantia de cada un dels programes establerts a les clàusules específiques annexes, d’acord amb el que estableixen les bases d’execució del pressupost vigent.

VI. CRÈDITS PRESSUPOSTARIS. QUANTIA DE LES SUBVENCIONS I PAGAMENT

L’Ajuntament de Mataró es reserva el dret d’adjudicar la quantitat total o no de l'import establert a cada clàusula específica, en funció de la valoració de les propostes que es presentin al concurs.
L’import de les subvencions atorgades dins d’aquesta convocatòria no superarà el 50 % del cost de l’activitat o programa a què s’apliquen i queda a càrrec del sol·licitant de la subvenció l’aportació de la resta del cost, bé directament o per cofinançament de tercers (altres administracions, ens públics o privats).
Les subvencions atorgades dins d’aquesta convocatòria seran compatibles amb qualsevol altra concedida per altres administracions o ens públics o privats, excepte en cas que les clàusules específiques prevegin la incompatibilitat. Tanmateix, l’import de les subvencions en cap cas podrà ser de tal quantia que, aïlladament o en concurrència amb altres subvencions, ajuts, ingressos o recursos, superi el cost de l’activitat o del projecte subvencionat. A aquests efectes els justificants originals presentats pels beneficiaris es timbraran amb un segell, indicant-hi la subvenció per a la justificació de la qual han estat presentats i si l’import del justificant s’imputa totalment o parcialment a la subvenció. En aquest últim cas s’indicarà a més la quantia exacta que resulti afectada per la subvenció.
Qualsevol alteració de les condicions que s'hagin tingut en compte per a la concessió de les subvencions podrà donar lloc a la modificació de la resolució de concessió.

Les subvencions s’imputaran als crèdits pressupostaris i pels imports màxims que estableixen les clàusules específiques. A més de per l’import màxim inicialment previst, podran atorgar-se subvencions per una quantia addicional sense necessitat d’una nova convocatòria, sempre que els crèdits als quals resulti imputable no estiguin disponibles en el moment d’aquesta convocatòria, però que la seva disponibilitat es prevegi en qualsevol moment anterior a la resolució de concessió per un augment derivat de qualsevol de les causes previstes en l’article 58.2 del Reglament de la Llei general de subvencions.

L’efectivitat de la quantia addicional restarà condicionada a la declaració de la disponibilitat del crèdit i, en el seu cas, a la prèvia aprovació de les modificacions pressupostàries oportunes (amb anterioritat a la resolució de la concessió de les subvencions).

En el supòsit que en el transcurs de l’exercici pressupostari, un cop resolt l’atorgament de les subvencions i abans de la finalització del termini de justificació de l’activitat subvencionada, s’alliberés crèdit en alguna de les aplicacions pressupostàries previstes a les clàusules específiques a causa de la no acceptació, renúncia a la subvenció per part d'alguna entitat beneficiària o modificació de la resolució de concessió, es podrà incrementar l’import concedit a alguna o algunes de les sol•licituds, sense necessitat de fer una nova convocatòria, d’acord amb els criteris de valoració i procediment establert en aquestes bases.

El pagament de les subvencions es farà amb posterioritat que l’entitat beneficiària en justifiqui l’aplicació a la finalitat per a la qual van ser concedides, mitjançant la presentació de la documentació justificativa establerta en el punt VIII d’aquestes bases.

També es podrà fer el pagament avançat de les subvencions, prèvia acceptació de la subvenció atorgada per part de l’entitat beneficiària, com a finançament necessari per poder dur a terme les actuacions inherents a la subvenció, fins a un màxim del 60 % de l’import atorgat, en el cas que així ho prevegin les clàusules específiques. No s’avançarà el pagament si l’entitat beneficiària té pendent de justificar una subvenció municipal atorgada amb anterioritat.

L’Ajuntament de Mataró quedarà exempt de qualsevol responsabilitat civil, laboral o de qualsevol altra mena derivada de les activitats que facin les entitats beneficiàries i de les actuacions a què restin obligades.

VII. REQUISITS I OBLIGACIONS DELS BENEFICIARIS

Les persones beneficiàries estan obligades a :
- Haver reintegrat dins del termini previst qualsevol subvenció anteriorment revocada per l’Ajuntament de Mataró.
- Estar al corrent del compliment de les seves obligacions tributàries, amb la Seguretat Social i amb l’Ajuntament de Mataró, abans de la concessió de la subvenció.
- Acceptar la subvenció a l’efecte del compliment de les condicions fixades per aplicar-la.
- Comunicar a l’Ajuntament, juntament amb l’acceptació, les retribucions dels òrgans de direcció o administració de l’entitat a efectes de fer-los públics quan la subvenció atorgada superi els 10.000 euros, d’acord amb el que disposa l’article 15.2 de la Llei 19/2014 de 29 de desembre de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
- Complir l’objectiu, executar el projecte, fer l’activitat o adoptar el comportament que fonamenta la concessió de les subvencions.
- Justificar el compliment dels requisits i condicions, així com la realització de l’activitat i el compliment de la finalitat que determinen la concessió de la subvenció.
- Sotmetre’s a les actuacions de comprovació que puguin efectuar els òrgans competents, aportant tota la informació que els sigui requerida.
- Comunicar l’obtenció d’altres subvencions, ajuts, ingressos o recursos que financin les activitats subvencionades. Aquesta comunicació haurà d’efectuar-se tan aviat com es coneguin i, en tot cas, amb anterioritat a la justificació de l’aplicació dels fons percebuts.
- Disposar dels llibres comptables, registres diligenciats i altres documents degudament auditats en els termes exigits per la legislació mercantil i sectorial aplicable a l’entitat beneficiària en cada cas, amb la finalitat de garantir l’adequat exercici de les facultats de comprovació i control.
- Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos els documents electrònics, en tant que puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i control.
- En cas d’adquisició, construcció, rehabilitació i millora de béns inventariables, complir l’obligació de destinar-los a la finalitat per a la qual es va concedir la subvenció durant cinc anys, en cas de béns inscriptibles en un registre públic, i dos anys per a la resta de béns. L’incompliment d’aquesta obligació serà causa de reintegrament de la subvenció.
- Reintegrar els fons percebuts als supòsits recollits en l’article 37 de la Llei general de subvencions.
- Utilitzar el català a la documentació i als elements de difusió generats per les activitats subvencionades i també durant la realització d’aquestes activitats.
- Fer difusió del projecte d’activitats o programa que se subvencioni per donar l’adequada publicitat al caràcter públic del finançament de les activitats subvencionades. Les mesures de difusió s’hauran d’adequar a l’objecte subvencionat (en cartells, plaques commemoratives, materials impresos, mitjans electrònics o audiovisuals...) i s’hi haurà de fer constar la llegenda "Amb el suport de l'Ajuntament de Mataró" amb l'anagrama segons el model tipogràfic i el disseny aprovat per l'Ajuntament de Mataró, que seran facilitats pel Servei de Comunicació.
- Les associacions i les fundacions, estar inscrites en el registre públic corresponent.
- No es podrà subcontractar l’execució total o parcial de l’activitat que constitueix l’objecte de la subvenció excepte en cas que així ho prevegin les clàusules específiques.
- Complir la legislació laboral i fiscal pel que fa referència al personal remunerat per realitzar l’activitat, així com retribuir-lo d’acord amb la legislació laboral vigent.
- Complir amb la normativa sectorial i específica que afecta l’activitat per la qual s’ha sol•licitat aquesta subvenció i disposar a l’equipament on s’ha de realitzar l’activitat subvencionada d’una còpia de la documentació abans esmentada per a la seva comprovació.
- Contractar una assegurança de responsabilitat civil davant de tercers per cobrir els possibles danys que es puguin derivar de les activitats subvencionades.
- Contractar una assegurança d’accidents que cobreixi els danys personals que puguin patir les persones que hi participen.
- Respectar allò previst a la Llei 17/2015, de 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes.
- Adoptar una conducta èticament exemplar, abstenir-se de realitzar, fomentar i proposar o promoure qualsevol mena de pràctica corrupta i posar en coneixement de l’Ajuntament de Mataró qualsevol manifestació d’aquestes pràctiques que, al seu parer, sigui present o pugui afectar el procediment. Particularment s’abstindran de realitzar qualsevol acció que pugui vulnerar els principis d’igualtat d’oportunitats i de lliure concurrència.
- Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis i/o les professions corresponents a l’activitat objecte de subvenció o ajut públic.
- No realitzar accions que posin en risc l’interès públic.
- Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els convocatòries de subvencions o ajuts o en els processos derivats d’aquestes convocatòries.
- Comunicar immediatament a l’òrgan competent les possibles situacions de conflicte d’interessos.
- No sol•licitar, directament o indirectament, que un càrrec o empleat públic influeixi en l’adjudicació de la subvenció.
- No oferir ni facilitar a càrrecs o empleats públics avantatges personals o materials, ni per a ells mateixos ni per a terceres persones, amb la voluntat d’incidir en un procediment d’adjudicació de subvenció.
- Col•laborar amb l’òrgan competent en les actuacions que aquest realitzi per al seguiment i/o l’avaluació del compliment de les obligacions establertes en les bases de la convocatòria, particularment facilitant la informació que els sigui sol•licitada per a aquestes finalitats relacionades amb la percepció de fons públics.
- Complir les obligacions de facilitar informació que la legislació de transparència imposa als adjudicataris en relació amb l’administració de referència, sens perjudici del compliment de les obligacions de transparència que els pertoquin de forma directa per previsió legal, en els supòsits establerts en la Llei de transparència.
- Complir qualsevol altra obligació que es derivi d’aquestes bases particulars, de les bases generals o d'altres disposicions generals vigents.

VIII. JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ

Per percebre les subvencions atorgades, les persones beneficiàries hauran de justificar-ne l’aplicació a la finalitat per a la qual fou concedida, mitjançant la presentació de la documentació següent, sempre signada per la presidència i segellada:

a) Memòria detallada de l'activitat o programa al qual s’ha atorgat la subvenció.
S’haurà d’indicar el percentatge de dedicació del personal, la despesa del qual s’imputa al projecte subvencionat.
b) Liquidació econòmica d’ingressos i despeses de l’activitat juntament amb una relació de les factures que justifiquin la subvenció concedida.
c) Originals i fotocòpies de les factures i la documentació acreditativa del seu pagament que justifiquin, com a mínim, el doble de la subvenció concedida. Les factures que justifiquin l’import subvencionat hauran de reunir els requisits següents:
- ser originals o fotocòpia compulsada.
- amb data de l'any en què s'atorgui la subvenció
- anar obligatòriament a nom de l’entitat beneficiària de la subvenció
- fer referència a despeses generades per l'activitat objecte de la subvenció
- reunir els requisits tècnics exigits per les lleis i els reglaments que regulen les característiques de les factures i el seu contingut (número, nom i cognoms de qui expedeix la factura o raó social i de a qui s’adreça, NIF, descripció de l'operació i contraprestació total, tipus impositiu aplicat o referència als preceptes aplicables en cas d’operacions exemptes de l’impost, lloc i data de l'emissió)
Així mateix, les factures s’hauran d’ajustar als requisits que estableixi la normativa vigent i les clàusules específiques.

Es consideren despeses subvencionables aquelles que de manera indubtable responguin a la naturalesa de l'activitat subvencionada.

No s’admetran factures emeses pel president/representant legal de l’entitat o persona física sol•licitant en aquelles convocatòries en què es permet la participació de persones físiques. La despesa imputable per treballs o serveis fets per membres de la Junta de l’entitat beneficiària, diferents al desenvolupament del propi càrrec, i/o per empreses de les qual en siguin titulars o socis no podran excedir el 20 % de la subvenció atorgada.

La justificació del pagament de les factures presentades es farà mitjançant: rebut, transferència bancària, taló nominatiu i conformat, etc. Els rebuts han d’indicar, almenys, les circumstàncies següents: nom i cognoms o raó social o denominació completa i NIF del deutor; número de rebut, import i factura a la que es refereix; data de pagament; òrgan, persona o entitat que l’expedeix amb segell i signatura.

No podran pagar-se en efectiu les operacions en les quals alguna de les parts intervinents actuï en qualitat d’empresari o professional amb un import superior al que estableixi la normativa vigent.

Quan s’acrediti el pagament mitjançant el timbrat de segells (pagat, cobrat, rebut, etc.), hi haurà de constar la signatura i el segell que identifiquen el proveïdor.

Les despeses de remuneracions de personal i l’acreditació del pagament es justificaran mitjançant la presentació dels documents següents:
- nòmina i signatura de qui percep o comprovant de transferència bancària
- TC1, TC2 i comprovant d’ingrés a la Seguretat Social
- ingrés de l’IRPF a l’Agència Estatal Tributària i comprovant de pagament

Els comprovants de despeses de professionals relatius a cursos, seminaris, minutes, etc. realitzades per persones físiques hauran de contenir la preceptiva retenció de l’IRPF, que s’haurà d’acreditar amb l’ingrés i pagament a l’Agència Estatal Tributària.

d) Un certificat de la persona o de la presidència de l’entitat subvencionada que acrediti la justificació de l’aplicació de la subvenció a la finalitat per a la qual fou concedida.
e) Un exemplar de la documentació i propaganda escrita i gràfica relativa a l’activitat subvencionada, que contingui la llegenda i l'anagrama de l'Ajuntament. En el cas d’editar materials cal que els textos siguin sotmesos a correcció lingüística.
f) La documentació addicional que s’estableixi a les clàusules específiques.
La presentació de la documentació anteriorment esmentada es realitzarà dins el termini màxim de 30 dies, a comptar des de la finalització de l'activitat subvencionada i, en tot cas, les de caràcter anual com a data màxima el dia 30 de gener de 2018.

En cas que l’activitat subvencionada finalitzi amb anterioritat al dia de la notificació de l’atorgament de la subvenció, el termini màxim de 30 dies es comptarà a partir de la data de la notificació de l’atorgament de la subvenció.

Si la documentació presentada és incorrecta o incompleta, el servei responsable requerirà a l’entitat beneficiària per corregir-la o completar-la en el termini improrrogable de deu dies hàbils.

L' incompliment de qualsevol requisit establert en aquestes normes, com també la justificació presentada fora del termini establert, la falta de justificació de les despeses o la falta de presentació de la documentació acreditativa, comporta la revocació i reintegrament de la subvenció concedida d’acord amb el que preveu la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Les entitats beneficiàries de les subvencions restaran sotmeses a les responsabilitats i règim sancionador previst al Títol IV de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

En cas d’incompliment dels principis ètics i de les regles de conducta establerts en aquestes bases, serà d’aplicació el règim sancionador previst en la Llei 19/2014, de 29 de desembre, i les sancions que preveu l’article 84 pel que fa a beneficiaris d’ajuts públics, sens perjudici d’aquelles altres possibles conseqüències previstes a la legislació vigent en matèria de subvencions.

IX. RESOLUCIÓ

El termini per a l'atorgament de la subvenció no serà en cap cas superior a tres mesos des de la data de la sol•licitud. La manca de resolució dins d'aquest termini produirà, de forma general, efectes desestimables de la sol•licitud.

X. PUBLICITAT

Es procedirà a la publicació de les bases reguladores i de la convocatòria de subvencions, així com de les subvencions concedides en la Base de Dades Nacional de Subvencions en els termes establerts a la Llei general de subvencions.

L’Ajuntament de Mataró publicarà al web les bases i la convocatòria, així com la relació de subvencions concedides amb indicació de l’ import, entitats beneficiàries i objecte de la subvenció segons estableix la Llei 19/2014 de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, sense perjudici de la seva publicació en altres diaris o butlletins oficials.

XI. DISPOSICIÓ FINAL

En tot el no previst en aquestes bases particulars serà d’aplicació les bases generals reguladores per a la concessió de subvencions per l’Ajuntament de Mataró i els seus organismes autònoms, aprovades pel Ple de l’Ajuntament en data 4 de desembre de 1997 (BOP de data 23/12/1997), la Llei 38/2003, general de subvencions, el seu reglament de desenvolupament aprovat pel RD 887/2006, de 21 de juliol i la resta de disposicions legals aplicables en matèria de règim local pel que fa al procediment per a la concessió de subvencions públiques.