Subvencions


En aquest apartat trobeu la informació relativa a les subvencions que atorga l'Ajuntament .

Sol·licitud d'ajuts per millorar el manteniment, la conservació i l'accessibilitat d'edificis i habitatges als barris de Rocafonda-El Palau dins la Llei de Barris

Ajuts per al manteniment, conservació, rehabilitació i millora de l’accessibilitat d’edificis d’habitatges inclosos en els barris de Rocafonda-El Palau, de l’àrea delimitada en el Projecte de Millora urbana integral (Llei de Barris 2/2004).

- Consulteu les bases

- Més informació

Subvencions per al foment de la creació d’ocupació mitjançant la contractació de persones en atur

L’Ajuntament de Mataró ha aprovat dues convocatòries de subvencions amb l’objectiu de fomentar la creació d’ocupació mitjançant la contractació de persones en atur. Seguidament es poden consultar les bases d’aquestes subvencions, on hi consten els requisits per obtenir-les i les quanties que s'atorguen:

 
Projecte DE FOMENT DE L’OCUPACIÓ I SUPORT A LA INTEGRACIÓ SOCIAL: Fins el 15 d’abril de 2017 es poden sol·licitar subvencions per la contractaciólaboral, per un termini no inferior a tres mesos, de persones en atur. L’import de la subvenció anirà en funció de la durada del contracte des de 1.500 € per 3 mesos fins a 3.000 € per 6 mesos.
 
 
 

Projecte INSERTEXT:
Fins el 15 de maig de 2017, les empreses adherides al projecte INSERTEXT poden sol·licitar subvenció per la contractaciólaboral, en el sector del tèxtil i la confecció, per un termini no inferior a tres mesos, de persones en atur. L’import de la subvenció anirà en funció de la durada del contracte des de 1.500 € per 3 mesos fins a 3.000 € per 6 mesos.
 
 

Subvencions referides a tributs municipals de 2017 per a persones físiques, microempreses i comunitats de propietaris

 

L'Ajuntament de Mataró ha aprovat, juntament amb l'elaboració de les ordenances fiscals i pressupost per a 2017 una bateria de subvencions referides a imports de tributs amb finalitats de caràcter social i també per activitats associades al foment de l'habitatge social, l'ocupació, el patrimoni arquitectònic o rehabilitació d'habitatges en general i en la zona de llei de barris en particular. Seguidament es poden consultar les bases de totes aquestes subvencions, on hi consten els requisits per obtenir-les i les quanties que s'atorguen:

Subvencions de l'IBI, l'ICIO i taxa de llicència urbanística per al foment de l'habitatge social

 

- Bases de subvencions per als propietaris que aportin un habitatge a la borsa municipal de lloguer social

Subvencions de l'IBI per intervencions en patrimoni arquitectònic

 

- Bases de subvencions de l'IBI per obres en patrimoni arquitectònic catalogat

Subvencions de l'ICIO i taxa de llicència rubanística per obres de rehabilitació, per estalvi de consum energètic, per instal·lar ascensor en comunitats, etc, d'especial interès en zona de llei de barris

 

- Bases de subvencions per obres amb la finalitat següent

1. L'arranjament d'edificis amb patologies estructurals.
2. Les actuacions de rehabilitació d'edificis d'habitatges.
3. Les obres relacionades amb la col·locació d'ascensors en edificis d'habitatges que no disposin prèviament d'aparell elevador.
4. La rehabilitació d'habitatges per tal d'obtenir l'habilitat adequada, per estalviar consum energètic, o per adaptar l'habitatge a canvis relacionats amb l'aigua, el gas, l'electricitat, la protecció antiincendis, el sanejament o la supressió de barreres arquitectòniques.

Subvencions de la taxa de llicència d’activitats, de l’ICIO, entre altres tributs per al foment de l’activitat econòmica

 

- Bases de subvencions per el fonament de l'activitat econòmica (microempreses): Subvenció de la taxa de llicència d'activitats, de l'ICIO entre altres tributs per:

· Activitats que s'estableixen a Mataró per persones menors de 30 anys.
· Activitats que s’estableixin a Mataró del sector TIC i que generin dos llocs de treball, com a mínim.
· Activitats establertes a Mataró que obrin un altre establiment a la ciutat.
· Activitats industrials legalment establertes a Mataró en sòl residencial que es traslladin a un polígon industrial.
· Activitats industrials de nova creació o que procedeixin d’altres municipis i que s’instal·lin en un polígon industrial.
· Activitats que s’estableixin a Mataró, per part d’empreses de nova creació, que es dediquin a la fabricació o instal·lació d’energies renovables.
· Activitats comercials, incloses en el règim de comunicació prèvia innòcua (annex IV.2) quin període d’obertura no excedeixi d’un mes de durada.