Pàgina principal  »  La ciutat pensada per a les persones  »  La seguretat i el civisme

La seguretat i el civisme

En l’àmbit de la Protecció Civil, hem actualitzat tots els plans d’actuació municipals (PAM) que la ciutat disposa per a nevades, inundacions, risc sísmic, transport de mercaderies perilloses i risc químic, entre d’altres.
 
Hem treballat i consolidat el Pla de Seguretat Local 2009-2011, el Pla Estratègic de la Policia Local 2007-2013 i la Carta de Serveis com a instruments que han orientat la tasca i l'actuació de la Policia Local i la seva coordinació amb la resta de cossos i forces de seguretat que operen a la ciutat. L’ampliació de la plantilla de la Policia Local en 21 agents, 2 caporals i un inspector, i les millores tecnològiques per augmentar la seva eficàcia i eficiència són concrecions d’aquests plans. La conjuntura econòmica i social dels darrers anys ens ha obligat a posar l’accent en els serveis de policia de seguretat ciutadana.
 
Hem aprovat la nova Ordenança de circulació i transport de mercaderies perilloses (any 2009) i la nova Ordenança de via pública (any 2008).

Respecte als projectes adreçats a millorar la seguretat viària, hem millorat en les infraestructures i la gestió de la mobilitat, com ara l’extensió de les àrees de pacificació del trànsit, la centralització semafòrica, la instal·lació de lluminàries de LEDs als semàfors, la instal·lació d’elements reductors de velocitat, les actuacions en la senyalització viària i la millora de la visibilitat a les cruïlles. 


Totes aquestes mesures han contribuït a reduir el nombre d’accidents de trànsit a la ciutat un 16,7 % entre els anys 2007 i 2010.

 
Hem impulsat les accions del Pla de Civisme, principalment amb accions informatives i preventives personalitzades, com a mesures per millorar la informació a la ciutadania i fomentar la seva implicació en la cura dels espais i serveis comuns a fi d’aconseguir fer més agradable la convivència a la ciutat.

També hem facilitat la realització d’activitats alternatives a la sanció per l’Ordenança de civisme com a eina de reflexió i educació en el civisme i en la convivència i hem iniciat programes de civisme a les comunitats de veïns en dos territoris on s’hi porten a terme projectes de millora de barris per informar i donar suport a l’organització de les comunitats i a la convivència.

Tot això ho hem dut a terme gràcies al treball interdisciplinar entre els diferents serveis municipals i a la participació del teixit associatiu, que ha estat informat i que ha pogut participar en els processos de realització dels projectes.