L'Urbanisme a Mataró

alt

Informació Urbanística

Preferiblement per correu electrònic:

informaciourbanistica@ajmataro.cat


Presencialment: DIMECRES, concertant CITA PRÈVIA

Per sol·licitar cita prèvia: Tel. 93 758 22 00 ext 3

Adreça cita: C. de Pablo Iglesias, 63, 02 (08302 Mataró)

Per telèfon: 93 758 22 00 (ext 4) De dilluns a divendres de 9 a 14 h

Servei d'Urbanisme Ampliar mapa

Servei d'Urbanisme

Adreça: C. de Pablo Iglesias, 63, 02 (08302 Mataró)
Tel: 93 758 21 00 Fax: 93 758 22 42
Horari: De dilluns a divendres de 9 a 14 h
 

Promocions Urbanístiques de Mataró, SA (PUMSA)

Empresa municipal

Adreça: C. de Pablo Iglesias, 63, 2a planta, despatx 10 (08302 Mataró)
Tel: 93 741 56 10
Fax: 93 741 56 19
Email: pumsa@pumsa.cat
URL: http://www.pumsa.cat

Horari d'atenció al públic
 

Planejament vigent

El pla general és l'instrument d'ordenació urbanística de tot el territori municipal, defineix el model d'implantació de la ciutat i estableix les determinacions normatives que han de regir per al seu desenvolupament.

El pla general 1996 de Mataró va ser aprovat definitivament pel Conseller de Política Territorial i obres públiques el 12 de desembre de 1996 (Text refós del Pla General d’Ordenació de Mataró el 3 d’abril de 1997, publicat al DOGC el 24 d’abril de 1997).

El pla general 1996 ha evolucionat en el temps amb un conjunt de documents urbanístics de modificació o desenvolupament derivat, que són els que conformen actualment el planejament vigent.
 
En aquesta pàgina es pot trobar:
1. Els plànols d’ordenació del pla general 1996, amb indicació dels àmbits que han estat objecte de modificació o desenvolupament posterior.
2. Una relació detallada del planejament vigent amb un enllaç per poder visualitzar cada document complet.
3. Les normes urbanístiques del Pla General (text refós de l’any 2005). Cal tenir present que, posteriorment, hi ha hagut modificacions d’aquestes normes: veure la relació de planejament vigent, en especial MPG-45, MPG-58, MPG-65, MPG-67.
 
També podeu consultar els documents urbanístics que conformen el planejament, a la web del Registre de Planejament Urbanístic de Catalunya
  

Documents en exposició pública

En aquest apartat podeu consultar els instruments de planejament aprovats inicialment i els avanços que estan en període d'exposició pública. Per a cada un dels documents s'indica l'estat del tràmit, la data d'aprovació i el termini per a presentar-hi al·legacions. Cal recordar que els documents que aquí s'inclouen no són encara definitius, i, per tant, no són encara d'aplicació. El document que finalment s'aprovi pot incloure variacions respecte de l'aprovació inicial.

Els documents complets de tots els expedients es poden consultar el Servei d'Urbanisme de l'Ajuntament de Mataró, carrer Pablo Iglesias, 63, 2a planta (horari d'atenció al públic de dilluns a divendres de 9 a 14 hores).

Altres documents Urbanístics - Convenis Urbanístics

En aquest apartat podeu consultar documents urbanístics de caràcter sectorial o supramunicipal que incideixen sobre el territori de Mataró.

I també els convenis urbanístics aprovats amb posterioritat a l'1 de gener de 2010

Els documents complets de tots els expedients es poden consultar el Servei d'Urbanisme de l'Ajuntament de Mataró, carrer Pablo Iglesias, 63, 2a planta (horari d'atenció al públic de dilluns a divendres de 9 a 14 hores)
 

Enllaços d’interès

També podeu consultar els documents urbanístics que conformen el planejament vigent i els convenis urbanístics aprovats amb posterioritat a l'1 de gener de 2010, a la web del Registre de Planejament Urbanístic de Catalunya

· Registre de Planejament Vigent Urbanístic de Catalunya