Normes Urbanístiques Pla general (Text refós 2005)

Cal tenir present que, posteriorment, hi ha hagut modificacions d’aquestes normes: veure la relació de planejament vigent, i en especial les assenyalades en blau, que es corresponen amb les modificacions de caràcter general i que són MPG-45, MPG-58, MPG-65, MPG-67, MPG-71, MPG-79, MPG-87, MPG-89.

Índex
Preliminar

Títol I. Disposicions generals

Capítol primer. Definició, contingut i vigència del pla
Capítol segon. Desenvolupament del pla general
Capítol tercer. Gestió i execució del planejament
Capítol quart. Intervenció en l'edificació i ús del sòl

Secció primera. Llicències d'obres i activitats
Secció segona. Règim jurídic per a concessió de llicències d'obres i activitats en edificis en situació de fora d'ordenació, volum disconforme o inclosos dins d'una àrea de planejament o d'execució
Secció tercera. Infraccions urbanístiques i sancions

Titol II. Paràmetres comuns d'ordenació i d'ús

Capítol primer. Disposicions generals
Capítol segon. Definició dels paràmetres que regulen la parcel·lació
Capítol tercer. Definició dels paràmetres que regulen l'edificació

Secció primera. Definició de paràmetres referits al sector
Secció segona. Definició de paràmetres referits al carrer
Secció tercera. Definició de paràmetres referits a l'illa
Secció quarta. Definició de paràmetres referits a la parcel·la
Secció cinquena. Definició de paràmetres referits a l'edificació

Capítol quart. Paràmetres específics del sòl no urbanitzable

Secció primera. Definició dels paràmetres referits a la finca
Secció segona. Definició dels paràmetres referits a l'edificació

Capítol cinquè. Paràmetres reguladors d'usos i activitats 

Secció primera. Classificació urbanística dels usos
Secció segona. Regulació general dels usos
Secció tercera. Regulació específica dels usos i activitats
Secció quarta. Regulació particular de l'ús d'aparcament

Titol III. Règim urbanístic del sòl

Capítol primer. Disposicions generals
Capítol segon. Règim urbanístic del sòl

Títol IV. Classificació del sòl

Capítol primer. Regulació del sòl urbà. SU

Secció primera. Disposicions generals
Secció segona. Desenvolupament del pla en sòl urbà
Secció tercera. Execució del pla en sòl urbà

Capítol segon. Regulació del sòl urbanitzable

Secció primera. Disposicions generals
Secció segona. Regulació del sòl urbanitzable amb planejament aprovat definitivament. SUPA
Secció tercera. Regulació del sòl urbanitzable programat. SUP
Secció quarta. Regulació del sòl urbanitzable no programat. SUNP

Capítol tercer. Regulació del sòl no urbanitzable. SNU

Secció primera. Disposicions generals
Secció segona. Desenvolupament en el sòl no urbanitzable
Secció tercera. Regulació general de les construccions i dels usos en sòl no urbanitzable
Secció quarta. Condicions generals per a instal·lacions de serveis tècnics en sòl no urbanitzable

Títol V. Qualificació del sòl

Capítol primer. Disposicions generals
Capítol segon. Regulació general dels sistemes
Capítol tercer. Sistema de comunicacions

Secció primera. Disposicions comuns
Secció segona. Sistema viari. Clau C
Secció tercera. Sistema ferroviari. Clau F
Secció quarta. Sistema portuari. Clau P

Capítol quart. Sistema d'espais lliures

Secció primera. disposicions comuns
Secció segona. Sistema de parcs i jardins urbans. Clau V
Secció tercera. Sistema de parcs forestals periurbans. Clau U
Secció quarta. Sistema de parc agrícola. Clau A
Secció cinquena. Sistema hidrològic. Clau H
Secció sisena. Sistema marítim. Clau M

Capítol cinquè. Sistema d'equipaments comunitaris i serveis tècnics

Secció primera. Disposicions generals
Secció segona. Sistema d'equipaments comunitaris. Clau E
Secció tercera. Sistema d'infraestructures de serveis tècnics. Clau I

Capítol sisè. Regulació general de les zones
Capítol setè. Sector residencial general. Clau 1

Secció primera. Zona de centre històric. Clau 1a
Secció segona. Zona d'eixample antic. Clau 1b
Secció tercera. Zona de creixements en fronts de carrer. Clau 1c
Secció quarta. Zona de creixements en filera. Clau 1d
Secció cinquena. Zona de conjunts unitaris. Clau 1e

Capítol vuitè. Sector industrial. Clau 2

Secció primera. Zona d'indústria urbana entre mitgeres. Clau 2a
Secció segona. Zona de gran indústria urbana. Clau 2b
Secció tercera. Zona d'indústria-terciari entre mitgeres. Clau 2c
Secció quarta. Zona d'indústria-terciari aïllada. Clau 2d
Secció cinquena. Zona d'indústria entre mitgeres. Clau 2e
Secció sisena. Zona d'indústria aïllada. Clau 2f

Capítol novè. Sector residencial amb edificació oberta. Clau 3

Secció primera. Zona d'edificació amb espais lliures. Clau 3a
Secció segona. Zona d'edificació amb volumetria específica. Clau 3b

Capítol desè. Sector residencial d'edificació aïllada. Clau 4

Secció primera. Zona d'edificació aïllada tradicional urbana. Clau 4a
Secció segona. Zona d'edificació aïllada amb parcel·la petita. Clau 4b
Secció tercera. Zona d'edificació aïllada amb parcel·la mitjana. Clau 4c
Secció quarta. Zona d'edificació aïllada amb parcel·la gran. Clau 4d
Secció cinquena. Zona de conservació de l'hàbitat rural. Clau 4e

Capítol onzè. Sector de remodelació. Clau 5

Secció primera. Zona de remodelació

Capítol dotzè. Sector de dotacions i serveis privats. Clau 6

Secció primera. Zona de dotacions i serveis privats Clau 6a i 6b

Capítol tretzè. Sector d'activitats agrícoles i forestals. Claus 7 i 8

Secció primera. Zona de valor agrícola Clau 7
Secció segona. Zona forestal Clau 8

Disposicions transitòries
Disposicions addicionals
Disposicions finals