Anunci Oficial  »  Urbanisme: Nou periode informació publica 10 dies Projecte d'Urbanització Rda. Barceló illa Fàbregas i de Caralt corresponent al desmuntatge

Urbanisme: Nou periode informació publica 10 dies Projecte d'Urbanització Rda. Barceló illa Fàbregas i de Caralt corresponent al desmuntatge

ANUNCI


L’Alcalde de l’Ajuntament de Mataró, per Decret de 29 de maig de 2009, ha resolt el següent:

PRIMER:
Obrir un nou període d'informació pública de DEU DIES amb la publicació d'edictes en el Butlletí Oficial de la Província, en el tauler d'edictes municipal i en un dels diaris de més divulgació a Catalunya i a la web municipal, del Projecte d’Urbanització de la Rda. Barceló illa Fàbregas i de Caralt, corresponent al desmuntatge, trasllat, emmagatzematge i part del posterior muntatge de l’edifici, edicles i xemeneia de “Can Fàbregas i de Caralt”, aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de 29 de gener de 2009, que conté els següents annexes al document tècnic del Projecte:

- “Estudi historicoartístic i arqueològic de la fàbrica de Can Fàbregas – març 2009”, realitzat per ATICS.
- “Complement a l’Estudi Estudi historicoartístic i arqueològic de la fàbrica de Can Fàbregas-abril 2009”, realitzat per ATICS.
- “Projecte bàsic i executiu desmuntatge, emmagatzematge i muntatge edifici edicles i xemeneia Fàbregas i de Caralt, documentació del transport i emmagatzematge, redactat per Josep Maria Puig Boltà (abril 2009)”.

SEGON:
Expedir a favor de la Candidatura d’Unitat Popular, representada per Xavier Safont-Tria Ramon còpia de la documentació incorporada per Decret de 24 d’abril de 2009 al document tècnic i a l’expedient del Projecte d’Urbanització de la Rda. Barceló illa Fàbregas i de Caralt, corresponent al desmuntatge, trasllat, emmagatzematge i part del posterior muntatge de l’edifici, edicles i xemeneia de “Can Fàbregas i de Caralt”.

L’expedient corresponent és a disposició de qualsevol persona interessada, en el Servei d’Urbanisme de l’Ajuntament, c. Pablo Iglesias, 63 segona planta. Horari de despatx al públic: de 9 a14 hores, de dilluns a divendres.

Mataró, 29 de maig de 2009

El Conseller Delegat d’Urbanisme
Ramon Bassas Segura

 

Data: 29/05/2009