Ajuntament  »  Atenció Ciutadana  »  Tràmits  »  Gent Gran i Persones amb Dependència: Ajudes tècniques a la llar per manca d'autonomia

Gent Gran i Persones amb Dependència: Ajudes tècniques a la llar per manca d'autonomia

Què és i per a què serveix?

Programa adscrit al Servei de Benestar Social de l'Ajuntament de Mataró .Consisteix a portar a terme adaptacions al domicili de la persona que presenta discapacitat o mobilitat reduïda, amb la finalitat de desenvolupar al màxim la seva autonomia amb mesures de caràcter compensatori, millorar la seva qualitat de vida i poder realitzar de forma més autònoma les activitats bàsiques de la vida diària ( aixecadors w.c., agafadors de bany, grues, cadires de rodes....)

Qui ho pot demanar?

Persones que presenten dificultats per a les activitats de la vida diària per motius de manca d’adaptació de certs elements del domicili. En aquet sentit serien persones amb discapacitats físiques o que per raó del seu estat de salut i/o edat presenten una mobilitat reduïda.

Quin cost té?

Valoració econòmica per part del servei de l'Agència com a requisit per accedir al programa d’ajudes tècniques.

En quines dates es pot fer?

Sempre.

Com i on es pot presentar?
Quins documents s'han de portar?

- Sol·licitud
- Fotocòpia del DNI del beneficiari
- Fotocòpia targeta sanitària de la Seguretat Social del beneficiari
- Certificat de la pensió o nòmina del beneficiari, cònjuge i familiars de 1é grau ( fills, gendre/jove, germans , més grans de 16 anys que convisquin al domicili ). / Certificat negatiu de la pensió en cas de no tenir-ne. (C/ Jaume Balmes, 34).
- Certificat de percepció d’Hisenda, del beneficiari, cònjuge i familiars de 1é grau (fills, gendre/jove, germans, més grans de 16 anys que convisquin al domicili). (Camí Ral, 523 / Certificat negatiu d'Hisenda en cas de no fer-la. Cal portar fotocòpia del DNI per dur a terme aquesta gestió).
- Certificat de convivència del beneficiari ( Ajuntament, c/ La Riera i/o Centres Cívics de zona ).
- Saldos mitjos i interessos dels comptes bancaris del beneficiari i cònjuge ( Caixa/s i/o Banc/s ).
- Fotocòpia despeses de lloguer / hipoteca de l’habitatge.
- Fotocòpia del rebut de l’IBI del beneficiari ( contribució ).
- Certificat de bens immobles del beneficiari i cònjuge
- Informe mèdic actualitzat del beneficiari (metge capçalera de la Seguretat Social ).
- Extracte bancari dels últims 12 mesos
- Grau de discapacitat en cas de estar acreditat
 

Quant temps triga la resposta?

En funció de la demanda del servei.

Quina documentació es lliura?

Cap.

Altres informacions d'interès

Telèfon Agència d’Atenció a les Persones amb Dependència de Mataró: 937025000