Ajuntament  »  Atenció Ciutadana  »  Tràmits  »  Gent Gran i Persones amb Dependència: Centres residencials per a Gent Gran

Gent Gran i Persones amb Dependència: Centres residencials per a Gent Gran

Què és i per a què serveix?
- Servei d’acolliment residencial, inclòs dins dels serveis de l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials (ICASS) del Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya, amb caràcter permanent o temporal, presta una assistència integral a les activitats de persones grans que no tenen un grau d'autonomia suficient per realitzar les activitats de la vida diària, que necessiten supervisió constant i que tenen una situació socio-familiar que requereix la substitució de la llar.
Els objectius dels centres residencials per a les persones grans són els següents.

a) Facilitar un entorn substitutiu de la llar, adequat i adaptat a les necessitats d'assistència.
b) Afavorir la recuperació i el manteniment del màxim grau d'autonomia personal i social. 

Qui ho pot demanar?

- Les persones de 65 anys o més que disposin d’una resolució de la Llei de Dependència amb reconeixement de grau.
- Les persones que tinguin residència legal a Catalunya. 

NOTA: excepcionalment, el conseller de Benestar Social i Família, per resolució motivada, pot dispensar el compliment dels requisits referents a l’edat (entre 60 i 65 anys) o la residència (retorn o reagrupament).

Quin cost té?

A determinar pel Departament de Benestar Social i Família.

En quines dates es pot fer?

- A través de PIA, tot l’any.
- A través de convocatòria anual. (pendent d'obrir convocatòria)

Com i on es pot presentar?
Quins documents s'han de portar?

- A través de PIA (Programa Individual d’Atenció), per Graus III i II de la Llei de Dependència: la documentació s’especificarà a la carta de citació.

- A través de convocatòria anual (Grau I de la Llei de Dependència):
 
Dades personals i administratives:
* Fotocòpia compulsada del DNI/ NIF de la persona sol·licitant  i de totes les persones de la unitat de familiar que estan al seu càrrec.
* Certificat o justificant de Residència i Convivència.
* Declaració jurada de residència efectiva a Catalunya de la persona sol·licitant.
* Fotocòpia de la resolució del grau i nivell de dependència de la persona sol·licitant.

Dades econòmiques sol·licitant:
En el cas d’autoritzar el Departament de Benestar Social i Família a consultar les dades de l’Agència Estatal d’Administració Tributària, (no caldrà aportar aquesta documentació).

 * Fotocòpia de l’última declaració de la renda de les persones físiques.

En cas de no donar consentiment i no presentar declaració de renda cal aportar:
1. Certificat o justificant d’ingressos, prestacions econòmiques públiques o privades i retribucions en diners de l’any en curs.
2. Certificat o justificant de rendiments nets de les quanties ingressades (interessos) en entitats financeres de l’any en curs.
3. Certificat o justificant de rendiments nets del capital immobiliari i mobiliari.

* Fotocòpia  de la resolució judicial d’aliments, si escau.

* Fotocòpia compulsada, o bé original i fotocòpia, de l’últim rebut del lloguer i de l’IBI justificatiu de les despeses fixes de l’habitatge habitual.

* Fotocòpia compulsada de l’acreditació de la persona que actua com a representant legal.

Dades de totes les persones de la unitat familiar de la persona gran sol·licitant si estan al seu càrrec:
(En el cas d’autoritzar el Departament de Benestar Social i Família a consultar les dades a l’Agència Estatal d’Administració Tributària, no caldrà aportar aquesta documentació). Es presentarà la mateixa documentació que la persona sol·licitant.

Quant temps triga la resposta?

Orientació immediata des de Oficina Presencial.

- Un cop rebuda la carta de resolució de reconeixement de grau de dependència, s’enviarà notificació per carta per realitzar el PIA (Grau III i Grau II).
- Un cop presentada la sol·licitud dins del termini previst a la convocatòria fixada per l’ICASS, la treballadora social es posarà en contacte per fer la valoració social del sol·licitant (Grau I).

Quina documentació es lliura?

Fotocòpia primera plana de sol·licitud o fotocòpia del acord PIA amb registre de sortida de l’Ajuntament.