Ajuntament  »  Atenció Ciutadana  »  Tràmits  »  Gent Gran i Persones amb Dependència: Prestació per al manteniment de necessitats bàsiques

Gent Gran i Persones amb Dependència: Prestació per al manteniment de necessitats bàsiques

Què és i per a què serveix?

És una prestació permanent de dret subjectiu, en favor determinades persones, per atendre les necessitats bàsiques que comporten una despesa essencial. Aquestes necessitats són les despeses pròpies de la manutenció, les derivades de l’ús de la llar, les que faciliten la comunicació i el transport bàsic, així com totes aquelles que siguin imprescindibles per atendre una existència digna.

Qui ho pot demanar?

Persones amb una discapacitat igual a superior al 65% (a partir dels 18 anys) o tenir més de 65 anys.

No ser perceptora de prestacions de la modalitat contributiva o no contributiva o de pensions a càrrec de qualsevol dels règims integrats en el sistema de Seguretat Social.

Els ingressos que percep la unitat familiar o convivencial no han de superar els barems establerts.

No podran ser beneficiàries d’aquesta prestació les persones usuàries d’una prestació de serveis d’acolliment residencial permanent, de salut o sociosanitari o de naturalesa anàloga.
 

Quin cost té?

Cap.

En quines dates es pot fer?

Sempre.

Com i on es pot presentar?
Quins documents s'han de portar?
La sol·licitud s'ha de presentar, un cop formalitzada en l'imprès normalitzat i és imprescindible que:  
 
- Original i fotocòpia, o bé fotocòpia compulsada, de DNI o NIE de la persona sol·licitant.
 
- Original del certificat de convivència actualitzat.
 
- Original i fotocòpia, o bé fotocòpia compulsada, de la declaració de patrimoni del darrer exercici disponible de la persona sol·licitant. 

Consultar documentació relativa a les persones que conviuen amb la persona sol·licitant i en els casos de persones amb nacionalitat d’un altre país de la U. Europea, catalans retornats, amb nacionalitat de tercers països, persones incapacitades legalment, persones divorciades o separades, treballadors autònoms o per compte d’altri, situació d’atur o incapacitat temporal, persones discapacitades.

Altres informacions d'interès