Ajuntament  »  Atenció Ciutadana  »  Tràmits  »  Gent Gran i Persones amb Dependència: Programa d´atenció social a les persones amb discapacitat (PUA)

Gent Gran i Persones amb Dependència: Programa d´atenció social a les persones amb discapacitat (PUA)

Què és i per a què serveix?

Aquests ajuts tenen per objecte facilitar els ajuts econòmics necessaris per al desenvolupament de l´autonomia personal de les persones amb discapacitat física, psíquica o sensorial amb mesures compensatòries per tal de millorar la seva qualitat de vida i fomentar la seva integració social.

Qui ho pot demanar?

Les persones que tinguin reconegut un grau de discapacitat a Catalunya igual o superior al 33% i que reuneixen les condicions i els requisits establerts.

Quin cost té?

Cap.

En quines dates es pot fer?

Cada any s’obre una convocatòria.

Com i on es pot presentar?
Quins documents s'han de portar?

a) Fotocòpia compulsada, o bé original i fotocòpia, del document identificador de la persona amb discapacitat sol·licitant (DNI/NIF o NIE o passaport vigent).

b) Fotocòpia compulsada, o bé original i fotocòpia, de l’acreditació de la persona que actua com a representant legal, en el cas de tractar-se de menors d’edat o majors d’edat amb incapacitació legal.

c) Declaració expressa de la residència efectiva a Catalunya que inclou l'imprès de sol·licitud.

La condició de viure de manera real, efectiva i ininterrompuda a Catalunya serà acreditada per mitjà d’una declaració personal i responsable de la persona interessada.

d) Certificació dels respectius padrons municipals, en què s’acrediti el temps de residència.

e) Volant de convivència de la unitat econòmica familiar.

Dades econòmiques de la persona discapacitada sol·licitant major d’edat.

En el cas d’autoritzar el Departament d’Acció Social i Ciutadania a consultar les dades a l’Agència Estatal d’Administració Tributària, no caldrà aportar aquesta documentació.

a) Fotocòpia de la declaració de la renda de les persones físiques de l’últim exercici fiscal disponible.

b) En cas de no tenir l’obligació a presentar declaració de l'IRPF les dades econòmiques s’acreditaran amb la informació que proporcioni l’agència Estatal d’administració Tributària.

Si no es disposa d’aquests documents, l’acreditació es farà mitjançant:

a) Certificat o justificant d’ingressos, prestacions econòmiques públiques o privades i retribucions en diners de 2009.

b) Certificat o justificant de rendiments nets de les quanties ingressades (interessos) en entitats financeres de 2009.

c) Certificat o justificant de rendiments nets del capital immobiliari i mobiliari.

Dades econòmiques de la persona discapacitada sol·licitant menor d’edat o major d’edat incapacitada i sense ingressos propis.

a) En cas d’autoritzar el Departament d’Acció Social i Ciutadania a consultar les seves dades a l’agència Estatal d’administració Tributària, no caldrà aportar aquesta documentació.

b) Presentar la mateixa documentació que s’especifica a l’apartat Dades econòmiques de la persona amb discapacitat major d’edat.

c) Endossament del pagament (si escau).

d) Document d’autorització degudament emplenat.

e) Fotocòpia del DNI de la persona o CIF de l’entitat que cobra la prestació.

f) Sol·licitud de transferència bancària per a pagaments de la Tresoreria de la Generalitat de Catalunya a creditors degudament emplenada i sense cap esmena, de la persona o entitat que cobra la prestació.


Documentació específica:

A presentar segons el tipus de prestació que és demani.

Altres informacions d'interès

Ajuts d’atenció social per a persones amb discapacitat. Departament d’Acció Social i Ciutadania. Generalitat de Catalunya. Oficina Virtual de Tràmits.

Programa d’atenció social a les persones amb discapacitat 2010 (PUA). Departament d’Acció Social i Ciutadania. Generalitat de Catalunya.

Dictaran les resolucions les persones responsables dels Serveis d’atenció a les persones dels Serveis Territorials de Barcelona.

El termini màxim per emetre i notificar la resolució , degudament motivada, és de tres mesos a partir de la data del finiment del termini de presentació de sol·licituds.

Transcorregut el termini establert a la convocatòria sense que s’hagi notificat una resolució expressa, les persones interessades poden entendre desestimades les seves sol·licituds per silenci administratiu.