Ajuntament  »  Atenció Ciutadana  »  Tràmits  »  Gent Gran i Persones amb Dependència: Estades temporals per a persones grans i persones amb discapacitat (Programa RESPIR)

Gent Gran i Persones amb Dependència: Estades temporals per a persones grans i persones amb discapacitat (Programa RESPIR)

Què és i per a què serveix?

El Servei Residencial d’Estades Temporal i RESPIR de la Diputació de Barcelona , és un programa d’atenció residencial temporal per a persones amb un determinat grau de dependència per raons d’edat i/o discapacitat . Té com a finalitat millorar la qualitat de vida dels cuidadors, proporcionant-los un temps de descans i donant resposta a determinades situacions familiars imprevistes.

Qui ho pot demanar?

El Programa RESPIR de la Diputació de Barcelona, en la seva modalitat de Centre Residencial, s’adreça aquelles famílies que tenen al seu càrrec persones amb dependència, concretament gent gran (majors de 65 anys ) i persones amb discapacitat psíquica (entre 6 i 65 anys).

Quin cost té?

A determinar per la Diputació de Barcelona.

En quines dates es pot fer?

Durant tot l'any

Com i on es pot presentar?
Quins documents s'han de portar?

Les sol·licituds s'hauran d'emplenar degudament adjuntant la documentació indicada per acreditar els requisits i les condicions exigides.

Dades personals i administratives:
 
* 2 fotocòpies dels DNI/ NIF de la persona sol·licitant . 
* Fotocòpia de la targeta sanitària
* Informe mèdic actualitzat, màxim d’un mes abans a la data en que es formalitza la petició de l’estada (formulari adjunt a la sol·licitud).
 
Dades econòmiques sol·licitant:
 
* Certificat de la pensió o pensions de l’any en curs (Document facilitat per l’INSS)
* Certificat d’altres ingressos o subvencions de l’ any en curs ( Document facilitat per la Generalitat de Catalunya i/o altres organismes oficials).
* Emplenar dades bancàries (document adjunt a la sol·licitud)
* Còpia de l’última  declaració de renda (IRPF) o certificat de declaració anual  del IRPF (emès  per l’Agència Tributària). En el seu defecte una declaració jurada d’aquests ingressos anuals signada per l’usuari (document  adjunt 2 *)
Quant temps triga la resposta?

Orientació immediata des d’Oficina Presencial.

La treballadora social es posarà en contacte per fer la valoració corresponent.
 
Posteriorment la Diputació de Barcelona informarà  de la  disponibilitat o no de plaça en el període sol·licitat .
 
Quina documentació es lliura?

Fotocòpia primera plana de sol·licitud amb registre de sortida de l'Ajuntament.

Altres informacions d'interès

Centres de Respir 

S'ha de tramitar des dels Serveis Socials on la persona gran o amb discapacitat estigui empadronada.