Ajuntament  »  Atenció Ciutadana  »  Tràmits  »  Gent Gran i Persones amb Dependència: Servei a domicili d'atenció a la persona

Gent Gran i Persones amb Dependència: Servei a domicili d'atenció a la persona

Què és i per a què serveix?

Programa adscrit al Servei de Benestar Social de l'Ajuntament de Mataró. El Servei a domicili d’atenció a la persona té com a finalitat proporcionar atencions d’ajuda a la llar i suport social a aquelles persones o famílies amb manca d’autonomia, dificultats de desenvolupament i/o problemàtiques familiars especials. L’objectiu és mantenir a la persona en el seu medi i millorar la seva qualitat de vida.

Qui ho pot demanar?

Persones empadronades a Mataró, que per motius físics, psíquics o socials es troben en situacions de dependència temporal o permanent per a realitzar les tasques habituals de la vida quotidiana.

Quin cost té?

En funció de la valoració econòmica podrà ser gratuït, o es podrà aplicar una reducció del 33%.

En quines dates es pot fer?

Es podrà sol·licitar en qualsevol moment.

Com i on es pot presentar?

Personalment a l’Agència d'Atenció a les Persones amb Dependència: Av. de Puig i Cadafalch, 101 - 08303 Mataró

Quins documents s'han de portar?

- Fotocòpia del DNI/NIE i Passaport de cada membre de la família major de 16 anys.

- Fotocòpia de la targeta sanitària.

- Informe mèdic actualitzat amb una validesa de 6 mesos (Metge de capçalera).

- Certificat de convivència (Benestar social - Ajuntament).

- Certificat de béns immobles de cada membre de la família major de 16 anys (Benestar social - Ajuntament).

- En el cas de treballadors per compte aliena: original i fotocòpia del contracte de treball i de les 3 darreres nòmines dels majors de 16 anys que realitzin activitat laboral.

- En el cas de treballadors autònoms: última liquidació trimestral d’IRPF (Model 130) i/o butlletí de cotització a la Seguretat Social, i, en tot cas, declaració responsable dels ingressos.

- Fotocòpia del Llibre de Família en cas de tenir menors de 18 anys a càrrec.

- En cas de separació o divorci, sentència judicial o document notarial, els justificants d’interposició de la demanda, o altres documents que demostrin aquesta situació. I, si escau conveni regulador on consti la pensió alimentària i custòdia de fills, i/o pensió compensatòria i denúncia judicial en cas de no rebre la pensió corresponent.

- Certificat de dades fiscals del darrer any, en cas de no estar obligat a realitzar la declaració de la Renda..

- Certificat de percebre o no pensions de l’Administració Pública i, en cas afirmatiu, de la seva quantia (Dependència, PIRMI, Complement PNC), de cada membre de la família major de 16 anys.

- Extracte bancari on constin els moviments dels últims 12 mesos (Caixes / Bancs).

- Justificació de despeses fixes mensuals relacionades amb la vivenda: contracte de lloguer de l’habitatge, o rebut del préstec hipotecari.

- Informació de la situació patrimonial, en cas que les propietats estiguin ubicades fora del territori espanyol, els interessats hauran de dirigir-se al consolat corresponent.

 

En cas que no autoritzeu la consulta de dades a altres administracions, caldrà aportar, a més:

- Certificat i fotocòpia de la targeta d’atur dels majors de 16 anys que es trobin en situació d’atur laboral.

- Original i fotocòpia de la declaració de la renda o certificat de dades fiscals del darrer any. Agencia Tributària.

- Certificat de pensions, o certificat negatiu, de la Seguretat Social.

- Certificat del grau de discapacitat dels menors de 65 anys.

- Informació del registre de la propietat de la situació patrimonial dins el territori.

Quant temps triga la resposta?

En el moment en què es lliura la documentació completa, se li proporciona dia i hora per a entrevista amb el/la Treballador/a Social o Educador/a Social.

Quina documentació es lliura?

Document que acredita que s’ha presentat aquesta sol.licitud amb la documentació completa per a la seva valoració.

Altres informacions d'interès

Telèfon de l’Agència d’Atenció a les Persones amb Dependència de Mataró: 93 758 23 01