Ajuntament  »  Atenció Ciutadana  »  Tràmits  »  Gent Gran i Persones amb Dependència: Sol·licitud de reconeixement de la situació de dependència i del dret als serveis i prestacions vinculades

Gent Gran i Persones amb Dependència: Sol·licitud de reconeixement de la situació de dependència i del dret als serveis i prestacions vinculades

Què és i per a què serveix?

La dependència és un estat de caràcter permanent en què es troben les persones que, per raons derivades de l’edat, la malaltia o la discapacitat i relacionades amb la manca o pèrdua d’autonomia física, mental, intel·lectual o sensorial, necessiten l’atenció d’una altra persona o ajuts importants per realitzar les activitats bàsiques de la vida diària. El reconeixement oficial de la situació de dependència en algun dels graus establerts és un requisit bàsic per accedir a les prestacions econòmiques i de serveis socials reconegudes per la Llei de la Dependència (Llei 39/2006, de Promoció de l’Autonomia Personal i Atenció a les Persones en situació de dependència).

Els graus de dependència establerts es classificaran en dos nivells en funció de l’autonomia de les persones i de la intensitat de les cures que requereix (article 26).

Grau I. Dependència Moderada.

Grau II. Dependència Severa.

Grau III. Gran Dependència.

Qui ho pot demanar?

Són titulars dels drets establerts a la Llei, els/les ciutadans/es espanyols/les que compleixin els requisits següents:

- Trobar-se en una situació de dependència en alguns dels graus establerts.
- Residir al territori espanyol i haver-ho fet durant cinc anys, dos dels quals han de ser immediatament anteriors a la data de presentació de la sol·licitud. Per als menor de cinc anys, el període de residència s’exigeix a qui en té la guàrdia i la custòdia.
- Les persones que, tot i reunir els requisits anteriors, no tenen la residència espanyola es regeixen per la Llei orgànica 4/2000, d’11 de gener, de drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social, pels tractats internacionals i pels convenis que s’estableixen en el seu país d’origen.

Quin cost té?

Cap.

En quines dates es pot fer?

Durant tot l'any.

Com i on es pot presentar?

Els impresos es poden obtenir a i presentar a:

Agència d'atenció a les persones amb dependència

Altres punts:

Centres d’Atenció Primària de Salut

Quins documents s'han de portar?

Documents que cal adjuntar amb la sol·licitud

Dades personals i administratives.

- Fotocòpia DNI/NIF o NIE de la persona en situació de dependència.
- Fotocòpia del DNI/NIF o NIE de la persona representant legal, o CIF de l’entitat titular, si escau.
- Fotocòpia de la resolució judicial, en cas d’incapacitació o poder notarial, que acrediti la representació legal, si escau.
- Volant d’empadronament que justifiqui 5 anys de residència en territori espanyol, dels quals 2 anys han de ser immediatament
anteriors a la data de presentació d’aquesta sol·licitud.
En el cas que la persona sol·licitant sigui menor de cinc anys, la documentació acreditativa serà la de la persona que tingui la guarda i custòdia.

Dades de salut.

- Informe de salut original de menys de 2 anys on constin els diagnòstics vinculats amb la dependència, (segons el MODEL 1).
Aquest informe haurà de ser formalitzat, datat i signat pel/per la metge/essa de capçalera, pediatre/a o altres especialistes.
- En cas d’estar ingressat en una residència o un centre sociosanitari, l’ha de sol·licitar als serveis mèdics del centre.
- En cas d’estar vinculat a la xarxa de la discapacitat, als serveis mèdics, si n’hi ha.
- En cas d’estar vinculat a la xarxa de salut mental, al/a la psiquiatre/a de salut mental de referència o als serveis mèdics de les unitats on està ingressat/ada.

Documentació específica.

- En cas de persona amb discapacitat que hagi estat valorada fora de Catalunya, fotocòpia del certificat de persona amb discapacitat
amb barem de necessitat de tercera persona.
- En cas d’invalidesa permanent amb grau de gran invalidesa, fotocòpia de la notificació de la revalorització de pensió de l’any en
curs o fotocòpia del certificat de l’INSS de la situació d’invalidesa permanent amb grau de gran invalidesa.
- En cas de persona emigrant retornada espanyola, documentació acreditativa d’aquesta condició (per ex., baixa consular o certificat
de persona emigrant retornada expedit per la subdelegació del Govern), i documentació acreditativa de les pensions que cobri d’altres països.

Quant temps triga la resposta?

El Departament de Treball, Afers Exteriors i Famílies emet la resolució de grau de dependència en un termini màxim de tres mesos.

Quina documentació es lliura?

Fotocòpia primera plana de sol·licitud amb registre de sortida de l'Ajuntament.

Altres informacions d'interès

Telèfon d’Atenció Ciutadana 010

Telèfon de la Generalitat de Catalunya: 012

 Departament de Treball, Afers Socials i Famílies: Situació de dependència