Ajuntament  »  Atenció Ciutadana  »  Tràmits  »  Horts urbans: sol·licitud de parcel·la

Horts urbans: sol·licitud de parcel·la

Què és i per a què serveix?

Sol·licitud per a obtenir una autorització per utilitzar un dels dos horts urbans actualment vacants de titularitat municipal situats a la finca “Bon Recés”. En cas que hi hagi més sol·licituds que horts disponibles es crea una llista d’espera per a la cobertura de possibles vacants.

Qui ho pot demanar?

Poden sol·licitar una parcel·la d’hort urbà els majors de 60 anys i les persones que tinguin entre 52 i 60 anys i estiguin en situació d’atur o siguin pensionistes.

Cal estar empadronat a Mataró, no tenir deutes amb l’Ajuntament i no haver estat objecte d’un expedient d’extinció de la llicència d’ús dels horts urbans amb anterioritat.

Només s’acceptarà una sol·licitud per unitat familiar i domicili.

Quin cost té?

La presentació de la sol·licitud no té cap cost associat

Costos per als adjudicataris finals:

  • Fiança: 200 euros. (retornable quan es deixi la finca en les mateixes condicions que es va autoritzar)
  • Taxa anual municipal regulada a les Ordenances fiscals (si s’escau, es liquidarà la part proporcional dels mesos que s’utilitzi l’hort)
  • Quota anual Associació d’hortolans.
En quines dates es pot fer?

Del 16 de juny al 17 de juliol de 2017.

Com i on es pot presentar?

Personalment al Servei d'Atenció Ciutadana

Quins documents s'han de portar?

1. Sol·licitud, segons model normalitzat.

2. Fotocòpia del DNI/NIE

3. En el cas de sol·licitants d’entre 52 i 60 anys:

  • Aturats: Justificant d’estar inscrit al Servei d’Ocupació de Catalunya.
  • Pensionistes: Certificat de pensions de la Seguretat Social o acreditació de la condició de pensionista.
Quant temps triga la resposta?

Finalitzat el període de presentació de sol·licituds es publicarà la llista d’admesos i exclosos i un cop resoltes les possibles al·legacions es farà un sorteig per assignar les parcel·les disponibles.

Quina documentació es lliura?

Còpia de la sol·licitud.

On es pot trobar més informació?
Altres informacions d'interès