Ajuntament  »  Atenció Ciutadana  »  Tràmits  »  Horts urbans: inscripció a la llista d'espera

Horts urbans: inscripció a la llista d'espera

Què és i per a què serveix?

Sol·licitud per estar a la llista d'espera per a obtenir una autorització per utilitzar una parcel·la d'hort urbà de titularitat municipal situats a la finca “Bon Recés”.

Qui ho pot demanar?

Poden sol·licitar una parcel·la d’hort urbà els majors de 60 anys i les persones que tinguin entre 52 i 60 anys i estiguin en situació d’atur o siguin pensionistes.

Cal estar empadronat a Mataró, no tenir deutes amb l’Ajuntament i no haver estat objecte d’un expedient d’extinció de la llicència d’ús dels horts urbans amb anterioritat.

Només s’acceptarà una sol·licitud per unitat familiar i domicili.

Quin cost té?

La presentació de la sol·licitud no té cap cost associat

Costos per als adjudicataris finals:

  • Fiança: 200 euros. (retornable quan es deixi la finca en les mateixes condicions que es va autoritzar)
  • Taxa anual municipal regulada a les Ordenances fiscals (si s’escau, es liquidarà la part proporcional dels mesos que s’utilitzi l’hort)
  • Quota anual Associació d’hortolans.
En quines dates es pot fer?

Fins a la finalització de l'actual període de concessió o fins a l'obertura d'un nou procés d'adjudicació d'autoritzacions de parcel•les.

Com i on es pot presentar?

Personalment al Servei d'Atenció Ciutadana

Quins documents s'han de portar?

1. Sol·licitud, segons model normalitzat.

2. Fotocòpia del DNI/NIE

3. En el cas de sol·licitants d’entre 52 i 60 anys:

  • Aturats: Justificant d’estar inscrit al Servei d’Ocupació de Catalunya.
  • Pensionistes: Certificat de pensions de la Seguretat Social o acreditació de la condició de pensionista.
Quant temps triga la resposta?

Es confirmarà la inscripció a la llista d'espera en el termini de deu dies hàbils.

Quina documentació es lliura?

Còpia de la sol·licitud.

On es pot trobar més informació?
Altres informacions d'interès