Ajuntament  »  Atenció Ciutadana  »  Tràmits  »  Vehicles: exempció de l'impost per a discapacitats

Vehicles: exempció de l'impost per a discapacitats

Què és i per a què serveix?

Estaran exempts del pagament de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica aquells vehicles matriculats a nom de persones minusvàlides i que siguin per al seu ús exclusiu.

Qui ho pot demanar?

Les persones que tinguin la condició de minusvàlid respecte els vehicles matriculats al seu nom i per al seu ús exclusiu.

A aquest efecte es consideren persones amb minusvalidesa les que tinguin aquesta condició legal en grau igual o superior al 33%, els pensionistes de la Seguretat Social que tinguin reconeguda una pensió d'incapacitat permanent en el grau de total, absoluta o gran invalidesa, i els pensionistes de les classes passives que tinguin reconeguda una pensió de jubilació o de retiro per incapacitat permanent pel servei o inutilitat.

Aquesta exempció s'aplicarà en tant es mantinguin aquestes circumstàncies, tant als vehicles conduïts per persones amb discapacitat com als destinats al seu transport.

 Aquesta exempció s'aplicarà a un sol vehicle per titular.

Quin cost té?

Cap.

En quines dates es pot fer?

Les exempcions i bonificacions sol·licitades produiran efectes pel mateix exercici en què es demanin sempre que s'hagin complert els requisits establerts per a tenir-hi dret.

Com i on es pot presentar?
Quins documents s'han de portar?

Cal presentar una sol·licitud i s’ha d’aportar original i fotocòpia de la documentació següent:

  1. Original i fotocòpia del Carnet de conduir del titular per ambdues cares.
  2. Original i fotocòpia del Permís de circulació del vehicle.
  3. Original i fotocòpia del Certificat de minusvalidesa del titular.
  4. Declaració jurada del titular que en el vehicle està destinat al seu ús exclusiu.
  5. Document d’estar exempt de l’IVA (quan s’hagi liquidat l’impost de vehicles de tracció mecànica en cas de primera matriculació).

 

Quant temps triga la resposta?

2 mesos.

Quina documentació es lliura?

Decret de concessió de l'exempció.

On es pot trobar més informació?
Altres informacions d'interès

S'ha de signar una declaració jurada conforme l'interessat no gaudeix d'aquest benefici per cap altre vehicle i que el vehicle és d'ús exclusiu seu.