Ajuntament  »  Atenció Ciutadana  »  Tràmits  »  Zona blava: sol·licitar l'acreditació com a residents

Zona blava: sol·licitar l'acreditació com a residents

Què és i per a què serveix?

Acreditació per aparcar gratuïtament en els horaris de pagament, els residents en algun carrer del llistat que es pot consultar a l'apartat "altres informacions d'interès" que s'adjunta que tenen un vehicle (turisme) censat a Mataró.

Horaris:

 - De dilluns a dissabte,

  • de 09:00 a 09:30 hores
  • de 13:00 a 14:00 hores
  • de 16:00 a 16:30 hores
  • de 18:00 a 20:00 hores

 - Les 24 hores en els llocs específicament senyalitzats.

Qui ho pot demanar?

L'acreditació la dóna directament l'Ajuntament. Els requisits són:

 - Estar empadronat a Mataró, en un carrer inclòs en la llista que s'adjunta.
 - Ser titular d'un vehicle censat a Mataró.

Quin cost té?

Cap.

En quines dates es pot fer?

Sempre.

Com i on es pot presentar?
Quins documents s'han de portar?

Si l'Ajuntament ja disposa de la informació del vehicle no cal portar cap document.

En cas de no disposar d'aquesta informació o que aquesta sigui errònia cal aportar la llicència o permís de circulació del vehicle (aquesta documentació no pot ser l'autorització provisional de circulació perquè com s'assenyala en el punt d) de l'autorització provisional de circulació aquest document no és per realitzar tràmits administratius).

Quant temps triga la resposta?

Si el tràmit es fa personalment es lliura l'acreditació de manera immediata.

Si el tràmit es fa per qualsevol altra sistema (telèfon, web, correu postal, ...) l'acreditació s'envia per correu postal en el termini de quinze dies. 

Quina documentació es lliura?

 - Presencialment:

   Enganxina acreditativa per al vehicle (l'Ajuntament dóna una enganxina per cada vehicle que té el sol·licitant)

 - Sol·licitud feta per correu, telefònicament o via internet:

    L'Ajuntament ho envia a l'adreça que consta al Padró Municipal d'Habitants.

Altres informacions d'interès
Preguntes més freqüents?

1. Jo tinc un negoci, pago IAE i tinc un vehicle censat al carrer X que es troba en una zona on hi ha parquímetres, puc obtenir acreditació de resident?

No. Resident vol dir que la persona es trobi empadronada al carrer regulat com a zona blava i el vehicle vagi a nom seu i estigui censat a Mataró.

2. Jo estic empadronat al carrer X on hi ha parquímetres però vaig amb un vehicle de l'empresa, puc obtenir acreditació de resident?

Sí, ha de portar un certificat de l'empresa on consti que li han deixat el vehicle per ús propi, amb totes les dades identificatives del vehicle.

3. Perquè s'han de pagar les zones blaves?

Per reduir el temps d'estacionament al mínim necessari per fer la gestió, compra, etc. afavorint així la rotació dels vehicles.

4. Qui pot demanar acreditació com a resident?

Les persones que constin empadronades en la llista de carrers adjunta que disposen d'un vehicle censat a Mataró.

5. Durant quant de temps serveixen?

En principi, de manera indefinida.

6. Jo estic empadronat al carrer X on hi ha parquímetre, però vaig amb un vehicle de "renting". No va al meu nom ni està donat d'alta a Mataró, però és el que faig servir, puc obtenir l'acreditació de resident?

Els casos de vehicles en règim de "renting" o "leasing" es resoldran prèvia inspecció del tipus de contracte pels serveis de l'Àrea de Via Pública.