CONDICIONS GENERALS DE PARTICIPACIÓ


Les informacions difoses al web són titularitat de l’Ajuntament de Mataró, i també dels seus autors i tenen la consideració d’obres protegides de conformitat amb les disposicions del Reial Decret 1/1996, del 12 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Propietat Intel•lectual, i també se’ls apliquen els tractats internacionals subscrits en aquest àmbit.

Els usuaris que aportin continguts, accepten les condicions generals de participació i les específiques que s’apliquin a cada acció concreta.


CONTINGUTS


Tot contingut generat pels ciutadans i/o usuaris, que s’inclogui de manera voluntària en les accions de participació que organitzi l’Ajuntament de Mataró es regirà per les seves condicions específiques i comporta l’acceptació de les condicions que a continuació es detallen:


AUTORIA O DISPOSICIÓ DE DRETS PER PUBLICAR I VISUALITZAR ELS CONTINGUTS

Els ciutadans i/o usuaris que enviïn algun contingut, textos, imatges, vídeos o àudios,haurà de complir les següents condicions:

• L’usuari i/o ciutadà ha de ser el propietari del contingut o bé ha de disposar dels drets d’explotació, i en conseqüència ha d’estar autoritzat per publicar-ho al Portal.
• En cas que l’usuari no sigui autor del contingut, ha de disposar dels drets d’explotació, en conseqüència, haurà d’haver aconseguit el consentiment del seu autor.
• No es pot vulnerar intel•lectual, industrial o qualsevol dret exclusiu que pertanyi a terceres persones. Per aquest motiu, no seran acceptats els arxius susceptibles de vulnerar la legislació vigent en matèria de propietat intel•lectual.


CONDICIONS D’ACCEPTACIÓ DEL CONTINGUT

Tot contingut haurà de respectar i complir els requisits que marqui la llei en vigor en el moment de l’enviament. En cap cas s’acceptaran continguts contraris a les normes de conducta, estil, als bons costums o a l’ordre públic.

A títol merament enunciatiu, que no exhaustiu, les causes de no acceptació són:

• Els continguts només podran mostrar instal•lacions municipals, edificis públics, mobiliari urbà o infraestructures privades sempre que afectin o puguin afectar a l’àmbit municipal.
• Els continguts no podran incloure la imatge de cap ciutadà o tercera persona, d’acord amb la Llei 1/1982, de 5 de maig, de protecció civil del dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge.
• Els continguts no podran vulnerar cap dret fonamental de les persones que hi participin, ni que vulnerin el dret a la intimitat de les persones, ni que difamin o que hi hagi fets amb clara intenció manipuladora de la realitat.
• Els continguts no podran atemptar contra grups o col•lectius.
• No s’acceptarà cap contingut que pugui suposar una difamació o calúmnia per a cap persona, tant física com jurídica.
• Els documents que incitin a la violència, que vulnerin la legislació vigent o que incitin a vulnerar-la, no seran acceptats.
• No s’acceptaran continguts que impliquin publicitat de cap marca, producte o entitat.
• Amb caràcter general, per poder fer ús d’aquests serveis els menors d’edat hauran d’obtenir el permís dels seus pares, tutors o representants legals que seran responsables de tots els actes realitzats pels menors a càrrec seu.


DRETS DE PROPIETAT INTEL•LECTUAL

En quant als drets de propietat intel•lectual, el fet d’enviar els continguts a l’Ajuntament de Mataró per la seva posterior publicació comporta l’acceptació i el consentiment de l’usuari:

• L’usuari en el moment de l’enviament dels continguts objecte de la participació, autoritza a l’Ajuntament de Mataró a la seva inclusió en els seus portals, programes de ràdio o televisió o en llocs específics de les xarxes socials en què l’Ajuntament de Mataró tingui presència.
• De manera expressa, s’autoritza la reproducció, distribució, transformació, comunicació pública i posada a disposició d’aquests continguts en tot tipus de suports i mitjançant la utilització de qualsevol procediment de reproducció tècnica o sistema d’explotació.
• L’Ajuntament de Mataró podrà fer ús il•limitat dels continguts rebuts i emetre’ls en els formats que estimi més adients.
• L’Ajuntament de Mataró podrà utilitzar els continguts per a la promoció dels serveis dels canals de ràdio o televisió, així com d’altres plataformes on tingui presència.
• En cap cas s’utilitzaran els continguts rebuts per promocionar productes i/o marques alienes a l’Ajuntament de Mataró.
• L’Ajuntament de Mataró no exigeix exclusivitat en l’explotació dels drets esmentats en els punts anteriors.
• L’Ajuntament de Mataró podrà modificar els continguts rebuts i acceptats.
• Els drets d’explotació dels continguts enviats no tindran limitació territorial ni temporal.
• La cessió de drets de propietat intel•lectual dels continguts enviats pels usuaris serà gratuïta.


MECANISME PER INDICAR VULNERACIÓ DE DRETS


En el cas que els administradors dels portals tinguin coneixement que s’ha vulnerat algun dret de propietat intel•lectual sobre continguts publicats, es reserven el dret de retirar-los de manera cautelar.

L’Ajuntament de Mataró farà tots els esforços possibles per respectar els drets de propietat intel•lectual i industrial que pertanyin als seus autors i creadors, i impulsarà el seu respecte per als usuaris dels seus serveis. En cas que un dels seus usuaris vulneri algun precepte dels que es determinen en aquestes condicions, l’Ajuntament de Mataró no assumirà les responsabilitats que se’n puguin derivar.

D’acord amb les condicions del servei i quan l’Ajuntament de Mataró ho cregui oportú, de manera discrecional i sense necessitat de previ avís, l’Ajuntament de Mataró es reserva el dret de deshabilitar els comptes dels usuaris que infringeixin els drets de propietat intel•lectual o industrial de tercers.

En el cas que un usuari tingui coneixement que el servei està vulnerant algun dret seu, podrà avisar la redacció del portal sobre la incidència detectada a través del Servei d’Atenció Ciutadana.

Per tal de procedir a una adequada valoració dels fets, s’hauran de facilitar:

- Dades personals de la persona que considera que s’ha vulnerat un dret.
- Explicació completa de l’activitat que l’usuari creu il•lícita.

A més, s’haurà de contrastar:

- Que la informació de denúncia sigui exacta i veraç.
- Que realment sigui la persona legitimada per presentar la reclamació.
- Si l’Ajuntament de Mataró retira el contingut i posteriorment es demostra que la denúncia era falsa o inexacta, l’Ajuntament no serà responsable de les conseqüències que se’n puguin derivar.

Per a més informació els usuaris poden contactar amb el Servei d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament de Mataró.