L'Organització Institucional de l'Ajuntament de Mataró

L'Ajuntament de Mataró és un administració Local amb les funcions i competències establertes en la normativa vigent, és a dir, en el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, per la Llei de Bases de Règim Local 7/1985, modificada per la llei 27/2013, de 27 de desembre, de Racionalització i Sostenibilitat, i per la normativa sectorial. També es regeix pel Reglament Orgànic que podeu consultar a l'apartat de documents.
 

Quant a la seva organització, està format per diferents òrgans de govern, dels quals podeu veure la composició fent clic a sobre l'enllaç corresponent dels següent llistat.

Visites Guiades a l'Ajuntament de Mataró

Podeu descarregar-vos les guies de les visites guiades a l'Ajuntament de Mataró en format pdf.

Guia breu
Guia completa