El Ple Municipal


El Ple de l’Ajuntament està format per l’alcalde i tots els regidors escollits segons la normativa electoral. Ordinàriament el lloc de realització de les sessions és l’Ajuntament. En casos extraordinaris o de força major, es poden fer en altres llocs. Actualment el Ple de l'Ajuntament de Mataró el componen 26 regidors i regidores.

El Govern està format pel Grup Municipal del PSC-CP (6 regidors/es). L'alcalde és David Bote Paz (PSC-CP).

L'Oposició està formada per:  CIU (5 regidors/es),  ERC-MES-AM (4 regidors/es), VoleMataró (2 regidors/es), C's (2 regidors), PP (2 regidors), CUP (2 regidors/es), PxC (1 regidora)  i ICV-EUiA-E (1 regidor), una regidora no adscrita i un regidor no adscrit. Al final d'aquesta pàgina podeu veure les fitxes de cadascun d'ells/es.


Què és el Ple?


És l’òrgan principal de govern de la corporació i està format per l’alcalde o alcaldessa i tots els regidors i regidores elegits segons la normativa electoral. El Ple realitzarà sessions ordinàries i extraordinàries sempre que sigui necessari. Les extraordinàries podran ser urgents. També se celebraran les especials que indiquin
les lleis.

On i quan se celebra?

Al Saló de Sessions de l’Ajuntament, a La Riera, 48. Com a mínim, una vegada al mes a excepció del mes d’agost, i la data o dates concretes les ha de fixar el propi Ple.  A Mataró, de forma general se celebra el primer dijous (no festiu) de cada mes.
 

Quines competències té el Ple?

 
Segons el que estipula el Reglament Orgànic Municipal el Ple de l’Ajuntament està format per l’alcalde o alcaldessa i tots els regidors i regidores elegits segons la normativa electoral. D’acord amb el que estableix la Llei 7/85, les competències del Ple són totes les enumerades en la legislació local. El règim de funcionament del Ple és el que s’estableix a la Llei 7/85 i al Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, o altres normes d’aplicació preceptiva i en entre elles, les d’aquest Reglament.
 
Entre aquestes funcions les principals són les enumerades a l'article 22 de la Llei 7/85.
 

· El control i la fiscalització dels òrgans de govern.

· Els acords relatius a la participació en organitzacions supramunicipals; alteració del terme municipal; creació o supressió de municipis i de les entitats a què es refereix l'article 45; creació d'òrgans descentrats; alteració de la capitalitat del municipi i el canvi de nom d'aquest o d'aquelles entitats i l'adopció o modificació de la seva bandera, ensenya o escut.

· L'aprovació dels plans i altres instruments d'ordenació i gestió que preveu la legislació urbanística.

· L'aprovació del Reglament orgànic i de les ordenances.

· La determinació dels recursos propis de caràcter tributari; l'aprovació i modificació dels Pressupostos; la disposició de despeses en els assumptes de la seva competència i l'aprovació dels comptes.

 · L'aprovació de les formes de gestió dels serveis i dels expedients de municipalització.

· L'acceptació de la delegació de competències realitzades per altres administracions públiques.

· El plantejament de conflictes de competències a altres entitats locals i altres administracions públiques.

· L'aprovació de la plantilla de personal, la relació de llocs de treball, la fixació de la quantia de les retribucions complementàries dels funcionaris i el nombre i règim del personal eventual, la separació del servei dels funcionaris de la Corporació i la ratificació de l'acomiadament del personal laboral.

· L'alteració de la qualificació jurídica dels béns de domini públic.

· Les altres que expressament li confereixin les lleis.

· La votació sobre la moció de censura a l'alcalde, que es regeix pel que disposa la legislació electoral general.


Convocatòria i ordre del dia

El Ple es reuneix per convocatòria de l’alcalde. Ha de ser pública i se li donarà la màxima difusió. Juntament amb la convocatòria es tramet a tots els regidors i regidores l’ordre del dia, que és elaborat per l’alcalde tenint en compte les propostes de:

Les comissions informatives
La Junta de Portaveus
Els grups municipals
Els regidors i regidores
 
Més informació sobre el funcionament del Ple al Reglament Orgànic Municipal.

A continuació podeu veure la foto del Ple de Constitució del dia 13 de juny de 2015. Actualment Dolors Guillen Mena ha substituït a Miquel Rey i Castilla com a regidora del grup municipal de CiU, Maria José González Sánchez ha substituït a Xavier Caravaca al grup municipal de C's i Elisabet Ruiz Moreno (PSC) ha substituït, Joan Vinzo, per defunció.
 

 

sd

El Govern


El Govern està format pel Grup Municipal del PSC-CP (6 regidors/es). L'alcalde és David Bote Paz (PSC-CP).

L'Oposició


L'Oposició està formada per: CiU (5 regidors/es), ERC-MES-AM (4 regidors/es), VoleMataró (2 regidors/es), C's (2 regidors), PP (2 regidors), CUP (2 regidors/es), PxC (1 regidora)  i ICV-EUiA-E (1 regidor), 1 regidora no adscrita i un regidor no adscrit. A continuació podeu veure les fitxes de cadascun d'ells/es.

Grup Municipal PxC

Grup Municipal ICV-EUiA-E

Ordres del dia del Ple