Tinents/es d'alcalde


Els tinents d’alcalde substitueixen l’alcalde en cas de vacant, absència o malatia d’aquest, assumint la totalitat de les seves atribucions i prerrogatives i essent responsables dels actes de govern dictats durant la substitució.

 

 

Càrrec

Composició

Primera tinenta d'alcalde Núria Moreno Romero (PSC-CP)
Segon tinent d'alcalde Juan Carlos Jerez Antequera (PSC-CP)
Tercer tinent d'alcalde Miquel Ángel Vadell (PSC-CP)
Quarta tinenta  d'alcalde Marisa Merchán Cienfuegos (PSC-CP)
Cinquena tinenta d'alcalde Elizabet Ruiz Moreno (PSC-CP)