Relació de contractes temporals i d'interinatge

Relació de contractes temporals i d’interinatge no vinculats a cap lloc de treball de la Relació de Llocs de Treball (personal fora de plantilla).