Retribucions de l'alcalde i els regidors

Mocions d'Alcaldia sobre el règim de retribució i dedicació de l'alcalde i dels regidors que s'aproven a l'inici del Mandat i les modificacions posteriors que es produeixin en la retribució o en el règim de dedicació dels regidors que ho sol·licitin i es dictaminin favorablement per l'òrgan competent.