Pressupost Ajuntament 2017

Aprovat definitivament pel Ple en data 16 de febrer de 2017.