Pressupost Ajuntament 2018

Aprovat definitivament pel Ple en data 15 de febrer de 2018.

Data d'actualització: 26 febrer 2018