Perfil del contractant


El perfil de contractant és el mitjà de difusió de les licitacions dels procediments oberts, restringits i negociats amb publicitat; de les adjudicacions dels contractes amb procediment de licitació, i de les formalitzacions dels contractes d'obres adjudicats per una quantia igual o superior a 50.000 euros i de la resta de contractes adjudicats per una quantia igual o superior a 18.000 euros.


També hi trobareu altra documentació com els plecs de clàusules administratives generals, contractes menors formalitzats, mesa de contractació, guia pràctica per a la inclusió de criteris socials, ambientals i ètics en la contractació pública de l’Ajuntament, DEUC, així com informació relativa a la factura electrònica. 
 

01 Mesa de contractació
   
Contractes menors Facturació
   
Plècs generals Guia pràctica per a la inclusió de clàusules socials
   
DEUC Principis ètics per a licitadors i contractistes 

 

Esmenes

ESMENA dels anuncis de licitació i adjudicació del Contracte Exp. 245/2014 Realització d’un pla de senyalització per la informació i accessibilitat comercial de Mataró
 
A través d’aquest anunci, es rectifica d’ofici l’anunci publicat en el perfil del contractant de data 14/01/2015, relatiu a la licitació del Pla de senyalització per a la informació i accessibilitat comercial, així com l’adjudicació publicada en data 08/04/2015, en el sentit de fer constar que l’esmentat contracte està cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER).
 
 
ESMENA dels anuncis de licitació i adjudicació del Contracte Exp. 246/2014 Realització d’una campanya de promoció del comerç de Mataró
 
A través d’aquest anunci, es rectifica d’ofici l’anunci publicat en el perfil del contractant de data 13/01/2015, relatiu a la licitació del servei per la realització d’una campanya de promoció del comerç de la ciutat, així com l’adjudicació publicada en data 08/04/2015, en el sentit de fer constar que l’esmentat contracte està cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER).