Perfil del contractant

Nova plataforma Perfil del Contractant

En aquest espai trobareu informació sobre els procediments de contractació de l’Ajuntament de Mataró, plecs de clàusules, les licitacions en curs, les adjudicacions provisionals i també les definitives.
En aquest enllaç trobeu Accés a la Plataforma genèrica.

També podeua accedir directament a:

Anuncis de licitació: projectes, plecs i els criteris de licitació.
Contractes Formalitzats: infomració sobre l'objecte del contracte, imports de licitació, procedimient utilizat, nombre de licitadors així com els adjudicataris finasls

 

ESMENA dels anuncis de licitació i adjudicació del Contracte Exp. 245/2014 Realització d’un pla de senyalització per la informació i accessibilitat comercial de Mataró
 
A través d’aquest anunci, es rectifica d’ofici l’anunci publicat en el perfil del contractant de data 14/01/2015, relatiu a la licitació del Pla de senyalització per a la informació i accessibilitat comercial, així com l’adjudicació publicada en data 08/04/2015, en el sentit de fer constar que l’esmentat contracte està cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER).
 
 
 
ESMENA dels anuncis de licitació i adjudicació del Contracte Exp. 246/2014 Realització d’una campanya de promoció del comerç de Mataró
 
A través d’aquest anunci, es rectifica d’ofici l’anunci publicat en el perfil del contractant de data 13/01/2015, relatiu a la licitació del servei per la realització d’una campanya de promoció del comerç de la ciutat, així com l’adjudicació publicada en data 08/04/2015, en el sentit de fer constar que l’esmentat contracte està cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER).

. Factura electrònica (eFact): Dades requerides i llistat d'adreces de correu dels serveis gestors

Per automatitzar la gestió de les factures electròniques es necessari que l'emissor de la factura informi en el camp "Correu electrònic de les dades de contacte del comprador" el correu electrònic del servei gestor destinatari de la factura.

En aquest enllaç trobareu la llista de correus electrònics disponibles per cada servei gestor