Perfil del contractant

El perfil de contractant és el mitjà de difusió de les licitacions dels procediments oberts, restringits i negociats amb publicitat; de les adjudicacions dels contractes amb procediment de licitació, i de les formalitzacions dels contractes d'obres adjudicats per una quantia igual o superior a 50.000 euros i de la resta de contractes adjudicats per una quantia igual o superior a 18.000 euros.


A la Plataforma de Contractació Pública podeu consultar i obtenir els plecs de clàusules administratives particulars i els plecs de prescripcions tècniques, així com la documentació tècnica dels procediments de licitació convocats.

També hi trobareu altra documentació com els plecs de clàusules administratives generals, contractes menors formalitzats, mesa de contractació, guia pràctica per a la inclusió de criteris socials, ambientals i ètics en la contractació pública de l’Ajuntament, DEUC, així com informació relativa a la factura electrònica. 
 

01 Mesa de contractació
   
Contractes menors Facturació
   
Plècs generals Guia pràctica per a la inclusió de clàusules socials
   
DEUC Principis ètics per a licitadors i contractistes 
   
DEUC