Normativa

Competència local en matèria de Protecció Civil

Els municipis són les entitats bàsiques de la Protecció Civil a Catalunya i disposen de capacitat general d’actuació i de planificació en aquesta matèria, on la màxima autoritat en servei públic a nivell local és l'alcalde.

Les competencies municpals estan a l’ampara de la legislacio seguent:
- Llei 2/1985, de 21 de gener, sobre Protecció Civil.
- Reial Decret 407/1992, de 24 d'abril, de la Norma Bàsica de Protecció Civil.
- Llei 4/1997, de 20 de maig, de Protecció Civil de Catalunya.
- Reial Decret 393/2007, de 23 de març, Norma Básica d’Autoprotecció de centres, establiments i dependencies dedicats a activitats que poden donar origen a situaciones d’emergencia.
- Decret 82/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el catàleg d’activitats i centres obligats a adoptar mesures d’autoprotecció i es ixa el contingut d’aquestes mesures.