Cost de la plaça d' Escola Bressol Municipal

 

El cost promig total previst per alumne d’escola bressol per al curs 2016 - 2017 és de 5.526,63 €. La distribució del finançament es reparteix entre Ajuntament (49,75%), famílies usuàries (34,38%), i altres administracions (15,87%).

El Ple de l’Ajuntament del 2/05/2013 aprovà els preus públics anuals d’escola bressol per al curs 2013 – 2014, preus que es mantenen per al curs  2016 – 2017. El preu anual es divideix en 10 quotes de setembre a juny, independentment del mes que es tracti. La primera quota, corresponent al mes de setembre, s’abona en el moment de fer la matrícula o confirmar la plaça. La següent es factura al mes d’octubre. Al mes de setembre s’abonen els serveis de menjador fix i/o permanències fixes demanats a la matrícula o confirmació.

Qualsevol modificació en els serveis contractats cal notificar-la a la mateixa escola abans del dia 30 o 31 del mes anterior al que necessiteu el nou horari, a efectes de facturació. En tots els casos les modificacions dels serveis contractats només seran efectius un cop signat el full de modificació corresponent.

D’acord amb l’article 10 de l’Ordenança general reguladora de preus públics, l’administració municipal pot suspendre la prestació del servei quan els obligats al pagament no satisfacin les quotes vençudes, sense prejudici d’exigir el seu pagament.

D’acord amb l’art.11.1 de l’Ordenança general reguladora de preus públics, quan aquests no s’hagin satisfet en el venciment corresponent, l’Administració Municipal exigirà els recàrrecs i interessos previstos al procediment de recaptació executiva.