Ensenyament dels 3 als 16 anys: Infantil, Primària i ESO

Nens a una escola de Mataró

 

Mataró compta amb un ampli ventall de centres escolars d’educació infantil, primària i educació secundària obligatòria (ESO).

Quan el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya publica les dates oficials de preinscripció, l’Ajuntament informa a les famílies a través dels mitjans de comunicació i també directament als domicilis.

Les famílies que no poden fer la preinscripció en el termini establert han de demanar plaça escolar vacant a l’Oficina Municipal d’Escolarització(OME): Baixada de les Figueretes, 1, 2n pis. Tel. 93 758 23 31. ome@ajmataro.cat

El segon cicle d’educació infantil consta de 3 cursos, dels 3 als 6 anys. L'escola proporciona als infants una educació bàsica i comuna que els capacita per als aprenentatges posteriors, per a l'adquisició dels fonaments d'expressió, escriptura i càlcul i per al coneixement de l'entorn.

És una etapa en què es potencia l'ús del llenguatge, s'afavoreix el descobriment de les característiques físiques i socials de l'entorn en el qual viuen, alhora que se'ls facilita que elaborin una imatge personal positiva i equilibrada i adquireixin els hàbits bàsics de comportament que els permetin gaudir d'autonomia personal.

L'educació primària comprèn sis cursos acadèmics, des dels 6 fins als 12 anys, i s'estructura en tres cicles de dos cursos cadascun: (cicle inicial, cicle mitjà i cicle superior).

Les finalitats de l'educació primària són proporcionar a tots els nens i les nenes una formació comuna que possibiliti el desenvolupament de les capacitats individuals motrius, d'equilibri personal, de relació i d'actuació social amb l'adquisició dels elements bàsics culturals, els aprenentatges relatius a l'expressió oral, a la lectura, a l'escriptura i al càlcul aritmètic. Alhora, es pretén que desenvolupin les seves capacitats individuals i es formin com a persones.

Les àrees curriculars que s'estableixen són: Llengua catalana i literatura, Llengua castellana i literatura, Llengües estrangeres (anglesa i francesa), Coneixement del medi natural, social, i cultural, Educació artística, Educació física i Matemàtiques. En un dels cursos del tercer cicle, s'hi afegeix l'àrea d'Educació per a la ciutadania i els drets humans, fent atenció especial a la igualtat entre homes i dones, i una segona llengua estrangera.

L'ESO s'organitza en 4 anys acadèmics, que van dels 12 als 16 anys d'edat. Té com a finalitat possibilitar que tots els alumnes puguin accedir als elements bàsics de la cultura en el marc d'un desenvolupament personal que consolidi la formació instrumental de l'ensenyament primari i completi la formació cultural.

Les matèries que s'han de cursar són: llengua catalana i literatura, llengua castellana i literatura, llengües estrangeres, ciències de la naturalesa (a 3r curs es pot desdoblar en biologia i geologia, i física i química), educació física, educació visual i plàstica, ètica, ciències socials, geografia i història, llatí, matemàtiques, música i tecnologies. Com a optatives podran triar una segona llengua estrangera i cultura clàssica, però realitzant un màxim de dues matèries més de les cursades a l'últim cicle de primària. En un dels tres primers cursos, s'hi afegeix l'àrea d'educació per a la ciutadania i els drets humans, fent atenció especial a la igualtat entre homes i dones.

En superar l'ESO, s'obté el títol de Graduat en Educació secundària (GES) i possibilita accedir als batxillerats, als cicles formatius de grau mitjà o bé al món laboral.