Escoles d'adults

Alumnes a una escola d'adults

 

A les escoles d’adults es poden cursar els següents programes: 

Formació instrumental: té la finalitat que les persones puguin assolir els coneixements elementals, i si escau, l’obtenció del certificat d’estudis.
 
Graduat en educació secundària (GES): programa destinat a l’obtenció del títol de graduat en educació secundària. Són dos cursos acadèmics en els que l’alumne ha de cursar les matèries que li falten per obtenir el GES.
 
Preparació per a la prova d’accés a cicles formatius: ensenyaments que preparen per a superar la prova que permet accedir a realitzar cicles formatius de grau mitjà o superior.
 
Curs d'accés al grau mitjà (CAM):  programa destinat a la obtenció de l'accés a un cicle formatiu de grau mitjà. Aquest curs dóna accés al cicle formatiu sense haver de fer prova d'acés.
 
Preparació per a la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys: ensenyaments que preparen per a superar la prova que permet accedir als estudis universitaris.
 
Altres activitats formatives (ensenyaments no reglats): conjunt d’ensenyaments i activitats que formen part del desenvolupament personal i social de l’individu.
 
Autoformació: programes desenvolupats en els centres d’autoformació on cada persona pot aprendre d’acord amb els seus interessos i la seva disponibilitat horària.
 
A Mataró comptem amb les següent escoles per a adults:
Seleccionar tots els elements Amagar tots els elements