La Xarxa d’Espais Joves ofereix una programació trimestral d’activitats gratuïtes adreçades a persones de 12 a 25 anys que respon als interessos del col·lectiu juvenil i a les necessitats detectades pels equips educatius. La programació inclou tant accions formatives i informatives com activitats de caire lúdic, esportiu o cultural orientades a afavorir el procés d’emancipació de les persones joves i el coneixement dels serveis, entitats i recursos existents a Mataró.

Més enllà de la programació d’activitats, tallers o sortides que varien de forma trimestral coincident amb el calendari acadèmic, cadascun dels quatre Espais Joves de la ciutat disposa d’uns espais d’activitats que funcionen de forma estable i que són de lliure accés per a totes les persones joves que desitgin fer-ne ús:

• El Punt de trobada, que és l’espai d’acollida i de socialització mitjançant el joc autònom.

• La Sala d’estudi, per a l’estudi autònom o amb suport per part dels equips educatius.

• La Sala d’informàtica, que possibilita l’accés a Internet i l’ús d’eines ofimàtiques per a la recerca d’informació o la realització de treballs, entre d’altres.

• L’Espai lúdic, amb materials de joc i de lectura.

Tots aquests espais, com la resta d’activitats que es programen, tenen per objectiu afavorir la socialització i el desenvolupament personal de les persones joves, fomentant els valors del respecte, la cooperació i la convivència. Mitjançant un context educatiu i lúdic dinamitzat per un equip d’educadors/es es facilita l’accés a la informació per tal de garantir una millor presa de decisions i la igualtat d'oportunitats.

La programació específica de cada Espai Jove, que segueix un marc de treball comú per a tota la Xarxa i es defineix a partir de la participació de les persones usuàries, es complementa amb la realització d’activitats conjuntes per part dels quatre Espais Joves, en clau de ciutat.

Consulteu la programació del segon trimestre (del 8 de gener al 18 d'abril de 2019) aquí.