Observatori de la ciutat  »  Demografia  »  2018  »  07  »  Estudi de la població a Mataró, 1 de gener de 2018. Demografia (13/07/2018)

Estudi de la població a Mataró, 1 de gener de 2018. Demografia (13/07/2018)

estudi_poblacio_2017Mataró supera els 127.000 habitants. Concretament, a 1 de gener de 2018, hi havia 127.014 habitants, 855 més que l'any anterior, la qual cosa suposa una variació relativa del 0,68% respecte dels que hi havia a principis de l'any 2017. Es tracta del creixement de població més elevat des de l’any 2011 i amb el qual se supera en un any el llindar dels 127.000 habitants, consolidant la posició de Mataró com a vuitena ciutat amb més habitants de Catalunya. 

A l'estudi s'analitza el creixement de la població a través del component migratori (les altes i les baixes d'altres municipis i de l'estranger), i del component natural (natalitat i mortalitat). També es presenten les dades referents a la dimensió de les llars, a la procedència de la població residents, a l'esperança de vida, o als canvis de domicili per barris.

Estudi de població

Llistat dels Estudis de la població a Mataró