• Observatori Municipal de l'Habitatge. Habitatge (27/01/2017)

  Portada observatori habitatgeEn el enllaç que trobareu més a baix es pot consultar el segon informe de l’Observatori Municipal de l’Habitatge 2016 (OMH). Aquesta publicació de caràcter anual, ha estat elaborada conjuntament per la Secció d’Habitatge i pel Servei d’Estudis i Planificació (actualmente Servei d'Estratègia i Avaluació). L’observatori es divideix en tres grans apartats que alhora es divideixen en un seguit de subapartats.

  El primer apartat està dedicat a la descripció del context on s’emmarca l’evolució del sector de l’habitatge i de les polítiques d’habitatge: evolució de la població, situació socioeconòmica i estat del parc d’habitatge. El segon apartat, descriu l’evolució seguida per les principals variables que serveixen per monitoritzar l’estat del sector de l’habitatge: la construcció d’obra nova i la rehabilitació, el mercat immobiliari –transmissions i preu de habitatge nou, segona mà, lloguer i protegit- i les dificultats d’accés i manteniment de l’habitatge, amb una especial atenció a l’esforç econòmic i a les estadístiques judicials relatives als llançaments i execucions hipotecàries del Partit Judicial de Mataró. Per últim, en el tercer apartat es descriuen alguns dels eixos de les polítiques d’habitatge adoptades al municipi. Un primer eix fa referència a les mesures relatives al suport a l’accés a l’habitatge, quelcom que obliga a donar compte de quin és el parc d’habitatge que es disposa per a polítiques socials i els resultats obtinguts per les mesures adoptades per detectar i mobilitzar l’habitatge buit, en especial el que és propietat de les entitats bancàries. Un segon eix són les mesures entorn el risc de pèrdua de l’habitatge on es recull l’actuació dels Serveis de Benestar Social i Mediació Ciutadana per detectar i pal·liar dins del possible l’actual “urgència habitativa”. Així mateix, es recull dades relacionades amb el Programa de suport a Comunitats de veïns/nes que requereixen una atenció especial dins la zona de protecció especial del Pla Integral de Rocafonda i el Palau. Els dos darrers eixos de la política d’habitatge fan referència a les mesures de prevenció, manteniment i rehabilitació i a les previsions d’habitatge i habitatge social fetes des del Servei d’Urbanisme.

  Un dels aspectes distintius de l’OMH és la comparació entre períodes temporals diferents i entre àmbits territorials diferents, quelcom que aporta un plus en la interpretació de les dades municipals. 
    

  Observatori Municipal de l'Habitatge-2016 

 • Observatori Municipal de l'Habitatge. Habitatge (27/05/2015)

  Portada observatori habitatgeEn el enllaç que trobareu més a baix es pot consultar el primer informe de l’Observatori Municipal de l’Habitatge 2015 (OMH). Aquesta publicació de caràcter anual, ha estat elaborada conjuntament per la Secció d’Habitatge i pel Servei d’Estudis i Planificació. L’observatori es divideix en tres grans apartats que alhora es divideixen en un seguit de subapartats.

  El primer apartat està dedicat a la descripció del context on s’emmarca l’evolució del sector de l’habitatge i de les polítiques d’habitatge: evolució de la població, situació socioeconòmica i estat del parc d’habitatge. El segon apartat, descriu l’evolució seguida per les principals variables que serveixen per monitoritzar l’estat del sector de l’habitatge: la construcció d’obra nova i la rehabilitació, el mercat immobiliari –transmissions i preu de habitatge nou, segona mà, lloguer i protegit- i les dificultats d’accés i manteniment de l’habitatge, amb una especial atenció a l’esforç econòmic i a les estadístiques judicials relatives als llançaments i execucions hipotecàries del Partit Judicial de Mataró. Per últim, en el tercer apartat es descriuen alguns dels eixos de les polítiques d’habitatge adoptades al municipi. Un primer eix fa referència a les mesures relatives al suport a l’accés a l’habitatge, quelcom que obliga a donar compte de quin és el parc d’habitatge que es disposa per a polítiques socials i els resultats obtinguts per les mesures adoptades per detectar i mobilitzar l’habitatge buit, en especial el que és propietat de les entitats bancàries. Un segon eix són les mesures entorn el risc de pèrdua de l’habitatge on es recull l’actuació dels Serveis de Benestar Social i Mediació Ciutadana per detectar i pal·liar dins del possible l’actual “urgència habitativa”. Així mateix, es recull dades relacionades amb el Programa de suport a Comunitats de veïns/nes que requereixen una atenció especial dins la zona de protecció especial del Pla Integral de Rocafonda i el Palau. Els dos darrers eixos de la política d’habitatge fan referència a les mesures de prevenció, manteniment i rehabilitació i a les previsions d’habitatge i habitatge social fetes des del Servei d’Urbanisme.

  Un dels aspectes distintius de l’OMH és la comparació entre períodes temporals diferents i entre àmbits territorials diferents, quelcom que aporta un plus en la interpretació de les dades municipals. 
    

  Observatori Municipal de l'Habitatge-2015 

 • Construcció habitatges. Habitatge (17/12/2013)

  9188granLa construcció d’habitatges nous continua totalment parada, amb només 19 habitatges iniciats durant tot el 2012, el que significa una davallada del -90,2% respecte del 2011. Cal tenir present que la xifra de 2011 ja era força baixa —188 habitatges iniciats—, i més si tenim present els més de 1.600 habitatges que es van iniciar en el 2006 a Mataró.  

  Apartat Construcció d'habitatges de l'Informe de Conjuntura Socioeconòmica de Mataró 

 • Comercialització d'habitatges. Habitatge (17/12/2013)

  Caiguda generalitzada dels preus dels habitatges, tant del nous, com dels de segona mà, com els de lloguers. Així les dades del treball de camp que duu a terme la Secretaria d'Habitatge i Millora Urbana del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya situa el preu de venda dels habitatges nous a Mataró en 2.490 euros/m2 al 2012, quan al 2011 estava en 2.818 euros/m2.
   
 • Habitatge en el Perfil de la Ciutat. Habitatge (17/12/2013)

  Comparació d’indicadors sobre l’habitatge entre 13 ciutats mitjanes de Catalunya: habitatges acabats cada 1.000 habitants, densitat d’habitatge residencial, contractes de lloguer formalitzats per 10.000 habitants, preu mitjà per m2 dels habitatges nous construïts, habitants per bé immoble residencial existent...