• Avanç atur registrat. Febrer 2019. Mercat de treball (04/03/2019)

   

   

 • Observatori del Mercat de treball. Desembre 2018. Mercat de treball (26/02/2019)

  logo_observatori_MT

  L’any 2018 ha finalitzat amb 8.664 mataronins i mataronines apuntats a les llistes de l’atur registrat. Llevat dels mesos de juny i juliol del 2018, caldria remuntar-se al setembre del 2008 per trobar una xifra de desocupats més baixa. Pel que fa a la taxa d’atur registral, la de Mataró se situa en el 13,9%, xifra 1,7 punts per sota a la d’ara fa un any. Respecte de la taxa provincial i de la catalana, la de Mataró se situa 3,4 i 3 punts per sobre, respectivament. En comparar-ho amb la taxa d’atur espanyola, la de Mataró se situa 0,7 punts per sota.

  Pel que fa a la contractació, durant el 2018, a Mataró s’han comunicat 37.609 contractes. És la xifra de contractes més alta de tota la sèrie històrica disponible, que es remunta a l’any 1998. Al 2018, la contractació es va incrementar un +1,7% respecte al 2017. Analitzant la xifra de contractes del mes de desembre del 2018, a Mataró se'n van comunicar 2.568, xifra un -25,7% inferior a la del novembre i un -11,9% a la del desembre del 2017. A la província de Barcelona, la contractació s’ha incrementat un +3,7% interanual; a Catalunya ha crescut un +2,6%, i a Espanya, un +3,5%.

  Durant el 2018,el Servei d’Ocupació de Mataró (SOM) va rebre 816 ofertes de treball, que corresponien a 1.094 llocs de treball. Al 2018 s’han registrat 210 llocs de treball menys que al 2017, fet que representa una reculada del -16,1%. Fixant la mirada en el darrer trimestre del 2018, al SOM s’han rebut 169 ofertes amb 221 llocs de treball, la qual cosa significa un descens del -5,1%.
   

  Observatori del Mercat de Treball de Mataró

   

   

 • La covariància en l’atur registrat municipal. Mercat de treball (18/01/2017)

  matriu_variància_i_covariància_atur_registratEntrada elaborada pel Servei d’Estratègia i Avaluació de l’Ajuntament de Mataró, publicada al bloc del Perfil de la Ciutat, en la qual s'aplica la formulació del risc sistemàtic de la teoría de cartera que va desenvolupar Markowitz, a les dades d’atur registrat per municipis de Catalunya, amb un doble objectiu: primer, veure com s’agrupen, a través d’un heatmap i d’un dendograma, els municipis de Catalunya en funció del valor de la matriu de variància i covariància; segon, obtenir el coeficient beta (coeficient que en economia financera serveix per avaluar el risc sistemàtic dels actius financers), que en el context de l’atur registrat ens servirà per veure quins municipis presenten oscil·lacions superiors a les de Catalunya.

  En el post, es detalla pas a pas tot el procediment per elaborar l'entrada, i també es poden descarregar les dades que s'han utilitzat així com la sintaxi amb R per tal de replicar els resultats obtinguts. En aquest enllaç podeu accedir al post complert

 • Viatge a Ítaca amb R i la MCVL. Mercat de treball (25/01/2016)

  matriu_variància_i_covariància_atur_registrat

  Entrada elaborada pel Servei d’Estudis i Planificació de l’Ajuntament de Mataró, publicada al bloc del Perfil de la Ciutat, en la qual es presenta l'evolució diària, durant el 2014, del nombre (mostral) de mataronins i mataronines en alta laboral (independenment d'on treballin), i també el nombre de treballadors i treballadores en alta laboral a Mataró (independentment d'on visquin). 

  En el post, també s'hi presenta l'evolució, dia a dia, del sou mitjà dels assalariats, tant dels residents a Mataró com dels que treballen  a Mataró. En aquesta part de l'entrada també es publiquen els boxplots del sou diari per mesos, i els boxplots del sou diari per cada dia de l'any (post complert). 

  Les dades per elaborar aquesta entrada s'han extret de la Mostra Contínua de Vides Laborals (MCVL).

 • Les trajectòries dels residents a Mataró a través de la Mostra Contínua de Vides Laborals. Mercat de treball (23/12/2014)

  acumulate frequencesEntrada elaborada pel Servei d’Estudis i Planificació de l’Ajuntament de Mataró, publicada al bloc del Perfil de la Ciutat, en la qual es mostren gràficament —a través del paquet TraMineR— les trajectòries laborals dels residents a Mataró que apareixen en l‘MCVL.

  En el post, s’hi mostra com varien les trajectòries laborals dels mataronins i mataronines en funció del sexe, l’edat, la nacionalitat i el nivell d’instrucció (post complert).
   

 • La que se avecina... Mercat de treball (21/11/2014)

  Taxa atur CatalunyaEntrada elaborada pel Servei d’Estudis i Planificació de l’Ajuntament de Mataró i que ha estat publicada al bloc del Perfil de la Ciutat. En aquesta entrada es mostren les dues taxes d’atur registrat que hi ha en aquests moments (la de la XODEL i la de l’Observatori d’Empresa i Ocupació), i en la que s’emfatitza sobre la necessitat de disposar d’una única taxa d’atur registrat.

  També es fa esment de la propera aparició d’una taxa d’atur EPA a nivell municipal que ben aviat publicarà l’Idescat, fet que suposarà la coexistència de tres taxes d’atur municipals per al conjunt de Catalunya (post complert).
   

 • Contractació. Mercat de treball (17/12/2013)

  Durant el 2012, a Mataró, s'hi van comunicar 25.609 contractacions, una xifra que és un -2,3% inferior a la que hi va haver-hi en el 2011.

  Apartat Contractació de l'Informe de Conjuntura Socioeconòmica de Mataró

 • Expedients de regulació d'ocupació. Mercat de treball (17/12/2013)

  Les xifres d'expedients de regulació d'ocupació autoritzats a Mataró també revelen la mala situació en que es troba el mercat de treball local. Durant els tres primers trimestres de 2012 es van autoritzar 54 expedients que van afectar a 569 treballadors, això significa 24 expedients més i 224 treballadors afectats més que els que hi va haver en el mateix període de 2011.

  Apartat Expedients de regulació d'ocupació de l'Informe de Conjuntura Socioeconòmica de Mataró

 • Mercat de treball en el Perfil de la Ciutat. Mercat de treball (17/12/2013)

  Comparació d'indicadors del mercat de treball entre 13 ciutats mitjanes de Catalunya: taxa d'atur registrat, la variació de l'atur registrat durant l'etapa de la crisi, el percentatge de contractació indefinida...

  Apartat Mercat de treball de l'Informe del Perfil de la Ciutat edició 2013

 • Per què hauria d'haver-hi desocupats registrats de més de 65 anys?. Mercat de treball (17/12/2013)

  Article publicat la bloc del Perfil de la Ciutat on es posa sobre la taula com els canvis legislatius introduits en l'edat de jubilació (dels 65 als 67 anys), encara no tenen el seu reflex en les dades d'atur registrat, on a partir dels 65 anys ja no es comptabilitzen com a desocupats registrats (post complert).

 • Entenent les dades del mercat de treball. Mercat de treball (17/12/2013)

  Article publicat la bloc del Perfil de la Ciutat on s'explica com funcionen els fluxes del mercat de treball, desmentint la idea extesa que una disminució (o augment) de l'atur registrat suposa automàticament un augment (o disminució) de la població ocupada registrada, ja que també cal tenir present a la població que passa a ser inactiva o la que emigra cap a l'estranger (post complert).

 • Si li posem números es manté l'optimisme?. Mercat de treball (17/12/2013)

  Article publicat la bloc del Perfil de la Ciutat on s'intenta posar números als diferents fluxes explicats en el post Entenent les dades del mercat de treball (post complert).