Consells Municipals de Participació

Què són els consells de participació i per a què serveixen:

La ciutat de Mataró disposa de diversos espais de participació a nivell sectorial i territorial, integrats per una gran diversitat d’agents socials amb la finalitat de debatre i fer el seguiment entorn el projectes i intervencions en qualsevol àmbit que tenen lloc en els barris, i per extensió a la Ciutat.
 
Els consells són espais consultius que contribueixen a la bona gestió de la ciutat i que per tant enriqueixen el sistema de govern democràtic. La xarxa de consells és un valor afegit a la presa de decisions i per tant contribueix a la millora de les polítiques que es duen a terme doncs la ciutadania i el teixit associatiu contribueixen a la eficàcia d’aquesta gestió municipal.
 
Els consells de participació esdevenen un punt de trobada entre entitats, ciutadania i govern municipal per dialogar i debatre sobre temes d’interès, fer el seguiment dels projectes d’interès general vinculats a l’àmbit del consell, i fer propostes d’accions i/ projectes, que es canalitzen majoritàriament, a través de l’elaboració del PAM.
 
Tipus de Consells
 
· Consell de Ciutat. És un punt de trobada entre els diferents consells de participació, un “consell de consells” on intercanviar i conèixer la tasca dels diferents consells.
 
· Territorials: Són espais consultius vinculats al territori proper que tracten de forma transversal tots els projectes que s’esdevenen en el territori al mateix temps que elaboren noves propostes
 
· Sectorials: Són espais consultius vinculats a cadascun dels àmbits dels serveis municipals.
 

Qui hi pot participar?

Les persones que participen en aquests consells municipals són majoritàriament persones que representen a llurs entitats i/o empreses, ciutadans/es a títol individual així com membres de l’equip de govern i representants dels diferents grups municipals.