El Consell de Ciutat

El Reglament de Participació Ciutadana estableix que el Consell de Ciutat, en tant que Consell de Consells, és l’òrgan de participació i de consulta de caràcter global amb l’objectiu de debatre i consensuar les grans línies estratègiques de la ciutat.

Els objectius del Consell de Ciutat són:

§  Assessorar l’Ajuntament en les definicions de les grans línies de la política i els grans projectes de ciutat,

§  Debatre i valorar les conclusions dels estudis i treballs sobre temes estratègics que hagi encarregat l’Ajuntament,

§  Sol·licitar l’activació de qualsevol dels mecanismes de participació previstos al Reglament de participació ciutadana, i

§  Impulsar nous processos participatius, estudiar, debatre i informar les propostes que li plantegin els consells territorials o sectorials, i altres temes que li siguin encomanats per l’Alcalde/essa o el Ple de l’Ajuntament.

El Consell de Ciutat és presidit per l’Alcalde/essa i està composat per:

§  2 representants de cadascun dels consells de participació sectorials i territorials i dels consells rectors constituïts,

§  1 representant de cada grup polític municipal,

§  1 representant de cada un dels dos sindicats més representatius

§  2 representants de la Federació d’Associacions Veïnals de Mataró.

§  Fins a 4 persones proposades per l’Alcalde/essa (sempre i quan aquesta proposta sigui justificada i aprovada com a mínim per 4/5 parts del Plenari del Consell).

§  1 tècnica/a de l’Ajuntament de Mataró, que n’exerceix la Secretaria.

Podeu consultar les actes aprovades de les últimes sessions del Consell de Ciutat, clicant aquí.