Consells municipals sectorials

La ciutat de Mataró disposa des de fa anys d’un important nombre de consells municipals de caire sectorial que constitueixen una excel·lent xarxa d’espais de treball i de relacions entre el conjunt de l’administració i les organitzacions del territori. Els consells estan distribuïts i tenen una relació lògica amb el propi organigrama municipal de forma que totes les grans àrees de gestió tenen al seu abast un espai de participació.

Consell Municipal de Benestar Social
El Consell Municipal de Benestar Social és un òrgan col·legiat de participació comunitària per a l’assessorament, consulta, proposta i participació en matèria de serveis socials a la ciutat de Mataró, tal i com preveu la normativa del Sistema Català de Serveis Socials. Creat al 2011, el Consell esdevé un organisme de consulta i de participació democràtica de les persones, associacions, entitats i serveis que treballen o estan relacionades amb el benestar social de Mataró.

Consell Municipal de Consum
Rep la informació sobre els diferents sectors de la ciutat en matèria de consum, augmenta la sensibilització ciutadana pels temes que afecten al consum responsable, al coneixement, i a l’acompliment dels drets i deures de les persones consumidores, dels comerciants, i dels professionals prestadors de serveis, i conèixer les inquietuds i necessitats en matèria de consum del conjunt de la societat de Mataró

Consell Municipal de Cultura
Té per objectiu elaborar propostes i informes en els seus diversos àmbits d’actuació: patrimoni museístic, arqueològic i natural; cultura popular i tradicional; foment de la lectura; creació, formació i difusió artística en qualsevol de les seves expressions dins les arts visuals, arts escèniques, música i dansa
 
Consell Escolar Municipal
Es tracta d’un espai de debat on tots aquests agents educatius de la ciutat de Mataró intervenen de forma consultiva en la presa de decisions sobre qualsevol aspecte relacionat amb l’ensenyament no universitari dins de l’àmbit municipal.

Consell Municipal d'Esports
Té l’objectiu de vetllar per la promoció esportiva entesa com el suport als clubs esportius, als centres d’ensenyament, als ciutadans, el foment de les activitats esportives de lleure i la cessió de les instal·lacions esportives municipals pera la pràctica esportiva
 
Consell Municipal d’Igualtat dona-home
Tracta aquells temes que afecten la igualtat entre dones i homes, com la definició de les necessitats de les dones del municipi i la formulació de propostes de solució, així com treballar per la igualtat efectiva entre dones i homes.

Consell Municipal de Joventut
Informa, analitza i es fa propostes sobre les diferents actuacions en matèria de política juvenil que es realitzen al municipi: campanyes de difusió; programes d’activitats; recursos i equipaments, i especialment el Pla Local de Joventut.

Consell Municipal de Salut Pública
Rep informació sobre l’àrea de Salut i el Departament de Sanitat; porta a terme el seguiment del Pla de Salut, dels temes hospitalaris i de l’atenció primària; i proposa campanyes de sensibilització i d’educació en la salut; elabora propostes per a la millora i protecció de la salut, i altres temes relacionats amb la salut

Consell Municipal de Solidaritat, Cooperació i Convivència
Té com a finalitat el foment de la solidaritat i la cooperació internacional, el diàleg intercultural, la convivència i la promoció dels valors de ciutadania i civisme.

Consell Municipal de Medi Ambient
Treballa al voltant de matèries que afecten directament o indirecta al medi ambient i a la sostenibilitat del municipi.

Consell Municipal de Mobilitat
Vetlla pels temes que afecten el moviment dels vianants i dels diferents mitjans de transport, els aparcaments, les regulacions i el disseny viari, fomentant una mobilitat més sostenible i segura.

Consell Municipal de Seguretat i Prevenció
Analitza, planifica i informa sobre el sistema local de seguretat pública, especialment en els àmbits de seguretat ciutadana i seguretat viària, i també en l'àmbit de la protecció civil.

Consell Assessor Urbanístic de Mataró
S'informa, es debat i es fan propostes als projectes de planejament, bàsicament modificacions del Pla general, que tinguin relació amb l'ordenació urbanística estructural de la ciutat. També es debaten altres projectes territorials supramunicipals d'altres administracions públiques, amb incidència al municipi.

Consell Municipal de Promoció Econòmica
Fomenta, juntament amb els principals operadors, gremis i associacions de Mataró, el desenvolupament econòmic de la ciutat i del seu teixit empresarial; promou accions de millora en el desenvolupament del comerç urbà i impulsar la promoció de ciutat mitjançant el turisme, els mercats i les fires.
 
Consell Municipal de la Gent Gran
Té per objectiu facilitar la informació, el debat i la difusió de qüestions relatives a la gent gran del municipi i elaborar informes, acords, propostes i estudis que es desitgin elevar a la consideració dels òrgans municipals competents.

Vol Identificar les necessitats socials de la gent gran a la ciutat i fomentar la participació de les persones grans en les entitats i serveis , grups i institucions que realitzin activitats relacionades amb la gent gran.

Consell Municipal de Formació Professional
 
Consell Municipal del Patrimoni Arquitectònic i Ambiental
 

 

Reglament de Participació Ciutadana.