Acció de Govern

Pla de Mandat 2016-2019

El Pla de Mandat és un compromís amb la ciutadania que neix de l’acord polític entre els socis de Govern, on es concreten les prioritats i els acords que emmarcaran les actuacions que s'han de dur a terme cada any a través del Pla d'Acció. És al mateix temps una eina per a la transparència, la participació i el retiment de comptes, per aconseguir una Administració més moderna, més transparent i més propera a la ciutadania. El Pla de Mandat permet configurar un model de gestió pública més integrador i eficaç.

El Pla d’Acció també recull les aportacions que fan els ciutadans. El PA és fa viable amb el Pressupost Municipal que es nodreix dels impostos, taxes i preus públics, definits en les Ordenances Municipals, i, també, de transferències d'altres administracions.

 

El Pla d’Acció conté els "Projectes de millora" i les "Accions clau" que l'Ajuntament desenvoluparà el 2018. Les actuacions es troben agrupades en les prioritats o eixos d'actuació i els Acords de Govern que estableix el Pla de mandat 2016-2019.

Veure seguiment en el web

 

En els últims anys hem anat incorporant noves informacions públiques al web municipal, on ja s’hi pot consultar el Catàleg de Serveis de l’Ajuntament, el Pla d’Acció anual i el Seguiment dels projectes de millora. Ho hem incorporat d’acord amb la voluntat compartida amb tots els grups municipals per tal que l’Ajuntament de Mataró superi l’obligació legal definida per la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Memòries de gestió

 

Primer les persones: igualtat d’oportunitats

Veure més

Recuperar l’economia, crear ocupació i promocionar la ciutat

Veure més

Apostar per l’educació, la cultura i l’esport

Veure més

Convivència i gestió de l’espai públic. Territori i Sostenibilitat

Veure més

Un govern obert, honest i eficient

Veure més

Documents

Pla de Mandat 2016-2019

Consulta'l

Prioritats de Govern 2018

Consulta'l

Pressupost 2018

Consulta'l

Pla d'Acció 2018

Consulta'l

Durant els propers anys del present mandat 2016-2019, el Govern s’ha fixat un seguit de compromisos amb algunes de les àrees prioritàries d’actuació municipal.

D’entre aquests poden destacar-se els següents:

- No anar enrere amb la despesa social.
- Incrementar els recursos per al desenvolupament de la nostra economia.
- Incrementar els recursos en projectes d’ocupació, emprenedoria i formació ocupacional.
- Mantenir la cooperació amb les entitats ciutadanes.
- Incrementar els recursos per tenir la ciutat més neta i segura.
- Apostar per l’educació, la cultura i l’esport.
- Garantir la solvència i la liquiditat de l’Ajuntament.
- Apostar per una gestió oberta i transparent.

La fermesa d’aquests compromisos presenta el seu reflex en el marc pressupostari que orienta la despesa municipal per als propers períodes, així com en la relació d’acords i accions de Govern prioritàries per als exercicis següents.