Contacta amb nosaltres

Si desitja més informació, empleni aquest formulari o enviï un correu a femcentre@ajmataro.cat.
Contactarem amb vostè el més aviat possible

Denominació de l'empresa
Persona de contacte
Telèfon
Adreça de correu electrònic
La vostra consulta
  

ACLARIMENTS AL PLEC DEL CONCURS D’IDEES

NOVES CONSULTES REBUDES

En resposta a les últimes consultes rebudes, es publica:
 

En l’apartat de Multidisciplinarietat, els 4 DINA3 que s’indiquen són per cada membre de l’equip o per tot l’equip?

Els 4 DINA3 és el màxim per equip.

Tal com determinen les Bases, s’haurà de presentar la formació específica i experiència del conjunt dels membres de l’equip agrupat per àrees de coneixement. Havent 8 àrees especificades en els Criteris de selecció, correspon a mig DINA3 (un DINA4) per cada àrea de coneixement.
 

• En el cas que es presenti una empresa amb col•laboradors externs, aquests han d’omplir alguna declaració responsable?

En el cas que s’exposa, s’haurà d’omplir el formulari específic de persona jurídica i cada col•laborador extern que es vulgui incorporar haurà d’omplir el formulari específic per a membres de l’equip.
 

• Els col·laboradors internacionals poden enviar el cv en anglès?

Tota la documentació a presentar ha de ser en algun dels dos idiomes oficials, català o castellà.


De la documentació a presentar, a banda del nombre de DINA3, hi ha algun altre tipus de limitació? La mida de lletra és lliure? Els DINA3 han d'anar per una sola cara?

Sí. Els DINA3 han de ser a una sola cara. Respecte la mida de lletra, així com la proporció d'informació gràfica respecte l'escrita, no s'ha establert una mida mínima ni màxima, sent per tant un punt a valorar i concretar per l'equip, tenint en consideració que dins dels Criteris de Selecció, s'estableix que es valorarà la claredat, capacitat i qualitat gràfica dels projectes presentats.


No trobo el document de Declaració Responsable que han de signar els membres de l’equip.

En el Perfil del Contractant, sota “Anunci de licitació” apareixen avisos dels diferents documents que s’han anat incorporant. Clickant en “darrera correcció” es visualitzen tots els documents que hi ha.
 

Voldríem saber si existeix informació addicional sobre Can Sisternes i si ens la podríeu facilitar:

- estudi històric-arquitectònic

- aixecament topogràfic de la finca

- memòria de la intervenció arqueològica

Amb caràcter general, s’informa que: 

- Dels elements inclosos en el Pla Especial del Patrimoni Arquitectònic, hi ha una breu ressenya d’informació arquitectònica i històrica en les respectives fitxes. En el Plànol Annex adjunt a les Bases del Concurs apareixen indicades les numeracions de les fitxes de Patrimoni. L’esmentat Pla Especial està inclòs dins de l’arxiu zip d’Informació de suport disponible a la web del Concurs.

- la intervenció arqueològica, d’aquest o altres edificis, la podeu consultar-la en el CPAN (Centre de Patrimoni Arqueològic i Natural) de la Ciutat. Prèviament s’ha de concertar visita amb l’arqueòleg municipal. http://culturamataro.cat/ca/direccio-de-cultura/els-equipaments/cpan

- respecte la informació cartogràfica, es preveu facilitar-ne als equips seleccionats en la Fase 2 del Concurs.
En resposta a les consultes rebudes, es publiquen els següents aclariments:
 

COMPOSICIÓ DE L’EQUIP:
 

Quants membres han de conformar l’equip? Hi ha un nombre determinat? Mínim? Màxim?

No hi ha un nombre mínim de persones ni tampoc màxim.


Els membres que conformin l’equip (el nombre) han de coincidir amb el nombre d’especialitats / àrees de coneixement requerides a les bases?

No és un requisit. Poden haver-hi tècnics que tinguin experiència en diferents àrees o, a la inversa, més d’un tècnic en relació a una mateixa àrea.


Poden els mateixos professionals formar part de més d’un equip?

No. Un professional només pot formar part d’un equip.


En el cas d’especialitats/àrees de coneixement molt específiques com poden ser la mediambiental, la de viabilitat econòmica... han de ser membres també de l’equip?

Sí. Tots els especialistes que es presentin, per ser valorats, hauran de formar part de l’equip.


Com es valoren les especialitats?

Es considerarà la formació i experiència dels diferents membres de l’equip en les diferents àrees. La documentació de formació i experiència de tots els membres de l’equip es presentarà agrupada per àrees de coneixement, tal com s’especifica en la documentació a presentar.


Poden haver-hi equips que no disposin d’algun especialista en alguna de les matèries que es detallen en l’apartat de Multidisciplinarietat?

Sí. No hi ha obligatorietat de tenir especialistes en totes les àrees que s’especifiquen, però es valora que així sigui.
 

Com s’ha de formalitzar la UTE? L’han de configurar tots els membres de l’equip? Poden ser alguns i els altres acreditar que formen part de l’equip?

Es determina que sempre i quan tots els membres de l’equip expressin que formen part d’aquest i reconeguin la figura del Director d’equip com a representant del mateix, en relació amb els vincles amb l’Ajuntament de Mataró no es considerarà com a requisit la formalització de la UTE ni en la Fase I ni II del Concurs.


El concurs és obert a estrangers?

Sí, és un concurs internacional, obert a arquitectes i tècnics de diferents disciplines de qualsevol nacionalitat.

En cas de concursants estrangers, el Director de l’equip haurà d'estar en possessió del títol acadèmic d'arquitecte homologat (fora UE) o reconeixement del títol (dins UE).
 
No es requerirà homologació de la titulació a la resta de components de l'equip.

 

ACREDITACIÓ I EXPERIÈNCIA
 

Es tindrà en compte l’experiència de projectes en els quals no s’ha estat l’autor sinó un col·laborador (especialment per a professionals junior)?

Només si en els projectes hi consten com a col·laboradors.

En cas de no constar expressament com a col·laboradors, s’admetrà certificat del titular del projecte únicament si consta específicament que ha estat un “col·laborador rellevant”, entenent que ha desenvolupat un paper clau en l’elaboració d’aquest, pràcticament com a co-autor del projecte. Caldrà especificar en l’esmentat certificat el paper desenvolupat, per a la seva consideració.


Dins de l’acreditació d’experiència, quin tipus d’actuacions es poden incloure en l’apartat de dinamització econòmica i social?

En aquest apartat s’ha d’incloure experiència en plans, projectes i actuacions de promoció i dinamització econòmica, cultural i social, màrqueting urbà (promoció de ciutat), usos i actuacions en l’espai públic, gestió i col·laboracions de diversa índole, implantades amb èxit i relacionats amb els objectius del Concurs.

Es podran incloure també altres mesures que no quedin específicament incloses en cap dels altres apartats a,b,c,d o algun exemple d’operacions d’urbanisme tàctic, de transició, intervencions artístiques i usos provisionals, que destaquin per la seva efectivitat.

 

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR
 

On es pot trobar la forma i termini de lliurament de la Fase I?

A la clàusula 9 del Plec de Clàusules Administratives Particulars es defineix la documentació a presentar, el lloc i termini de presentació, que s’ha ampliat fins al 23 de març a les 14.30 h.

La clàusula 10.2 especifica els criteris de selecció per a passar a la Fase II.

A l'apartat "Concurs d'Idees", hi ha un accés a les Bases del Concurs. S'inclou accés directe:

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/ca_ES/notice.pscp?reqCode=viewCn&idDoc=28474274&version=30148461&lawType=2


Voldria aclarir què s'ha de presentar en cada fase del Concurs.

La descripció de la documentació a presentar en cadascuna de les fases queda detallat en el Plec de Clàusules Administratives Particulars. A grans trets:

- La clàusula 9 fa referència a la documentació de la Fase I (Nova data límit- 23 de març a les 14.30 h).

- La clàusula 10.3 inclou altra documentació a presentar, en cas de resultar seleccionats a passar a la Fase II. (conclosa la Fase I)

- La clàusula 12 fa referència a la documentació a presentar en la Fase II. (els equips seleccionats disposaran de 100 dies per presentar les seves propostes)

No obstant, es recomana llegir amb deteniment el conjunt de Bases tècniques i administratives, per obtenir en tot cas, informació completa del procés i les condicions que el regulen.


A l'apartat "9.1 Documentació a presentar" posa: En sobre tancat en el que es farà constar: " SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ EN EL CONCURS D’IDEES PER A LA SELECCIÓ D’UNA PROPOSTA DE DESENVOLUPAMENT DEL PLA ESTRATÈGIC D’IMPULS DEL CENTRE DE MATARÓ, que presenta ............................ " s’inclourà la següent documentació:

Què s'ha de posar on són els punts suspensius? El nom del director de l'equip?


Sí. El nom del Director de l’equip.

S’inclourà la següent documentació:

A) Declaració responsable. B) Document de sol·licitud

S'ha de entregar una còpia de cada document (A i B) signada per cada membre de l'equip o només ho ha de fer el Director de l'Equip?

S’adjunten nous formularis per omplir de Declaració responsable, diferenciant la que ha d’omplir el Director i la resta de membres de l’equip.

- Els membres de l’equip presentaran una declaració responsable conforme es comprometen a treballar en l’equip, no estan en cap causa d’incompatibilitat i reconeixen la figura del Director de l’equip com a representant del mateix.

- El Director de l’equip es compromet a aportar tota la documentació que es detalla i constarà com a representant de tots els membres de l’equip, en relació amb els vincles amb l’Ajuntament de Mataró.

Un tercer formulari es destinarà en el cas de Persones Jurídiques.


Què cal presentar si no es fan pagaments d’IAE?

Si no s’està subjecte al pagament de l’IAE, caldrà presentar Declaració conforme no s’està subjecte.
 
 

ALTRES

Ens agradaria que ens poguessiu informar de novetats, ja sigui de documentació, presentació, trobada (si teniu alguna llista de distribució o similar).

Per rebre avisos d’incoporacions de documentació o canvis rellevants existeix un apartat específic en el Perfil del Contractant, del qual adjuntem un accés directe:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/tenderingSubscription.pscp?reqCode=view&ts=28474247

Dins d’altres canvis en la pàgina web, s’ha d’estar pendent de fer un seguiment.