Informació de suport

Aquest apartat conté documents esmentats en el Plec de Clàusules Tècniques del Concurs d’idees, així com altres fonts d’informació que es puguin considerar d’interès per la incidència en l’àmbit del Concurs.


Descarregueu l'arxiu .zip-1

Descarregueu l'arxiu .zip-2

 

S’afegeix nou arxiu zip que incorpora Informació digital i documental de Suport, addicional a la ja existent.

S’ha incorporat informació en CAD de Cartografia i Planejament de l’Àrea objecte del Concurs, i plantes, alçats i seccions dels edificis de l’Eix Central, juntament amb informació arqueològica rellevant.

Donat que dins dels apartats, d”Edificació i Mixticitat d’Usos” i “Espai Públic i Paisatge Urbà” s’hauran de fer propostes en altres emplaçaments, els Concursants podran demanar informació gràfica auxiliar en CAD, que es facilitarà en la mesura que se’n disposi, si es considera necessari.
 

La Ciutat. Visió de conjunt

Inclou informació que fa referència al conjunt de la ciutat.
 
 • Informació actualwww.mataro.cat/ca/la-ciutat
  Una pinzellada sobre Mataró i accés a l’Observatori de la Ciutat (dades estadístiques i socioeconòmiques)
   
 • Urbanisme
  En base a la consideració del conjunt d’aspectes que incideixen en el territori, es proposa el Model de Ciutat, que es concreta en la definició d’usos del sòl, paràmetres d’edificació i urbanització, i els instruments per al seu desenvolupament i execució.

  Pla General d’Ordenació de Mataró (1996). Memòria, annexes normatius i plànols.
  Text Refós de Normes Urbanístiques (2005).
 
 

El Centre

S’han elaborat plànols informatius amb elements del Centre i Planejament Vigent, que figuren com a Annex del Plec de Clàusules Tècniques.
 
Aquest apartat inclou informació addicional de l’Àrea del Centre.
 

 • Breu selecció d’imatges històriques de formació del Centre i de la Ciutat
   
 • Ubicació dels aparcaments del Centre
   
 • Pla Integral Centre-Eixample-Havana (2005).
   
 • Sectors de desenvolupament dins de l’Àrea Centre:
  MPG de Can Xammar.
  MPG Cafè Nou/ Cercle Catòlic/ Angeleta Ferrer. en tràmit
  MPG de Cafe de Mar. PERI Marina de Llevant.
  PMU Ronda Barceló. MPG Eix Herrera.
   
 • Concursos previs realitzats dins l’àmbit del Concurs
  Can Cruzate (2006) i Muralla d’en Titus (2016)
  Inclou Bases del Concurs, Acta del Jurat i Panells dels guanyadors.

 

Informació sectorial

Inclou estudis, plans o documents sectorials de Mataró, que comprenen una mirada específica del territori.