Ha de pagar aquest impost la persona que ven un immoble (pis, una plaça de garatge, un traster, una botiga, una casa, etc). Ara bé, en cas de rebre qualsevol d’aquests béns per herència o donació, el nou propietari és qui ha de pagar l’impost, és a dir, l’hereu o el donatari.

Si la persona venedora viu a l’estranger, l’ha de pagar la persona compradora.

Es calcula a partir del valor cadastral del sòl i el nombre d’anys transcorreguts des de l’anterior transmissió, d’acord amb els coeficients aprovats a l’ordenança fiscal 2.1

Quan es tracti d’una compravenda o d’una donació, les persones obligades al pagament d’aquest impost han de presentar declaració (document que acrediti la compraventa o donació) en el termini de 30 dies hàbils a partir de la data de transmissió.

En el cas d’herències, el termini de presentació serà de 6 mesos comptats des de la data de defunció, prorrogables fins a 1 any si es demana per escrit dins dels primers 6 mesos.
 

Bonificació de fins al 95% de la quota de l’impost, en les transmissions per causa de mort, de l’habitatge habitual del causant a favor dels descendents i adoptats, el cònjuge o parella de fet, els ascendents i adoptants.

Pel gaudi d’aquesta bonificació el valor de l’habitatge ha de suposar com a mínim el 33% del valor del conjunt del què s’hereta.

Aquest límit del 33% no s’aplica per les transmissions de l’habitatge a favor dels cònjuges i descendents que convisquin, com a mínim, amb el causant durant dos anys immediatament anteriors a la data de la mort i no siguin titular de cap altre bé immoble. llevat d'un traster i un aparcament. 

Les persones que heretin un habitatge habitual respecte del qual s’hagi abonat aquest impost en els darrers cinc anys per part d’algun dels seus ascendents, tindran dret a una bonificació addicional del 50%.

El percentatge de bonificació es calcularà en funció del valor cadastral del sòl d'acord amb el següent escalat:

VALOR DE SÒL
PERCENTATGE
Inferior a 78.647€
95%
Entre 78.647 i 117.971€
50%
Superior a 117.971€
25%

Bonificació de fins el 95% de la quota de l’impost en les transmissions per causa de mort a favor dels descendents i adoptats, el cònjuge o parella de fet, els ascendents i adoptants dels habitatges aportats a la Borsa de lloguer social municipal amb un compromís mínim de permanència de 4 anys.


El percentatge de bonificació es calcularà en funció del valor cadastral del sòl d'acord amb el següent escalat:

 

VALOR DE SÒL
PERCENTATGE
Inferior a 78.647€
95%
Entre 78.647 i 117.971€
50%
Superior a 117.971€
25%

 

Bonificació de fins al 95% de la quota de l’impost, en les transmissions per causa de mort, de locals de negoci, afectes a una activitat professional o empresarial exercida a títol individual, a favor del cònjuge, descendent o ascendent.

 

Pel gaudi d’aquesta bonificació el local de negoci afecte a l’activitat ha de suposar, com a mínim, el 33% del valor del conjunt del què s’hereta.

 

El percentatge de bonificació es calcularà en funció del valor cadastral del sòl d'acord amb el següent escalat:

 

VALOR DE SÒL
PERCENTATGE
Inferior a 78.647€
95%
Entre 78.647 i 117.971€
50%
Superior a 117.971€
25%

Es preveu l’exempció d’aquest impost per a les transmissions d’immobles fetes per persones físiques en els casos de dació en pagament de l’habitatge habitual, per a extingir un deute hipotecari amb una entitat de crèdit, així com en execucions hipotecàries judicials o notarials. Per a poder tenir dret a aquesta exempció, cal que la persona deutora i la seva unitat familiar no disposin de prou béns per a fer front al deute, així com hi estigués empadronada com a mínim durant els dos anys anteriors a la transmissió, o des del moment de l’adquisició, si aquest termini fos inferior als dos anys.

 

A qui s'adreça?

Benefici fiscal/ subvencionat

Requisits

Quantia

Termini sol·licitud

 

Persones que han rebut en herència la vivenda habitual

 

Bonificació per herència de la vivenda habitual a favor de descendents i adoptats, els cònjuges o parella de fet, els ascendents i adoptants

 

La finca transmesa ha de ser l'habitatge habitual de les persones que la reben.

El valor de l’habitatge transmès ha de suposar  com a mínim un 33% del total del valor del conjunt dels béns heretats.

Aquest mínim del 33% no serà exigible en els casos de transmissions de l’habitatge habitual en favor del cònjuge i de les persones hereves descendents i que convisquin amb aquesta com a mínim durant els dos anys immediatament anteriors, i no disposin d’altres béns immobles (llevat d’un traster i un aparcament)

Les persones que heretin un habitatge habitual respecte del qual s’hagi abonat aquest impost en els darrers cinc anys per part d’algun dels seus ascendents, tindran dret a una bonificació addicional del 50%.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bonificació segons el valor cadastral del sòl de l'immoble transmès.

Des del 25% per valors de >117.971 €.

Fins a un 95% per valors de fins a 78.647€

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 mesos des de la defunció, prorrogable a un any.

 

Persones que han rebut en herència locals de negoci

 

Bonificació per herència de locals de negoci afectes a l'activitat empresarial o professional, exercides a títol individual, a favor dels cònjuge, descendents o ascendents

 

El local transmès ha de suposar com a mínim un 33%, respecte del total de béns adjudicats al beneficiari.

Persones que han cedit a la Borsa de Lloguer Social Municipal l’habitatge rebut en herència

Bonificació per herència d’habitatges cedits a la Borsa de Lloguer Social Municipal

L'habitatge aportat a la Borsa de Lloguer Social Municipal ha de provenir d'una adquisició per herència del cònjuge o d’una persona amb la qual existeix parentiu en línia recta.

 

La permanència de l'habitatge a la borsa ha de ser com a mínim de 4 anys.

 

 

Entitats sense finalitat de lucre

 

Exempció

 

Entitats acollides al règin fiscal de la Llei 49/2002, de 23 de desembre,  de règim fiscal de les entitats sense finalitat de lucre  i incentius  fiscals al mecenatge .

 

 

Exempció

 

Guia del contribuent 2019

Consulta-la

Ordenances Fiscals 2019

Consulta-les