Les persones propietàries d’un vehicle que, segons el permís de circulació, constin domiciliats a la ciutat de Mataró.

Les tarifes de l’impost de vehicles van en funció del tipus de vehicle, i la seva potència fiscal, o del nombre de places o càrrega útil, o la cilindrada. Per exemple: un turisme de 12 HP fiscals abonarà 143,88 € a l’any, o un camió de menys de 1.000 kg de càrrega útil, pagarà anualment 84,56 €
 

Per poder gaudir dels beneficis fiscals enumerats anteriorment, els heu de sol•licitar a l’Ajuntament o directament a l’Organisme de Gestió Tribuària de la Diputació de Barcelona, (ORGT) i, amb caràcter general, tindran efectes en el mateix exercici en que es demanin sempre que es compleixin els requisits que preveu l’ordenança.

Els vehicles nous només han de pagar la part proporcional corresponent als trimestres complerts que restin de l’any, des de la data de matriculació.


En el cas de transmissió, canvi de domicili o baixa del vehicle, cal que efectueu el tràmit davant la Prefectura Provincial de Trànsit ( Edifici de la Campana), així com les persones físiques també poden tramitar els canvis de domicili de tot tipus de vehicles i les baixes definitives de ciclomotors i motocicletes a l’oficina de l’ORGT de Mataró.

En el cas de baixa definitiva del vehicle per desballestament o baixa temporal per robatori, un cop l’hagueu tramitat a Trànsit, podeu demanar la devolució dels trimestres no vençuts.

Recordeu que quan lliureu un vehicle perquè sigui donat de baixa definitiva, sigui a un lloc de compravenda o a un centre de desballestament, us han de facilitar el certificat de destrucció del mateix i l’emissor d’aquest certificat té el deure de comunicar la baixa a Trànsit. Assegureu-vos que aquesta baixa consti inscrita a Trànsit.


 

Els vehicles matriculats a nom de persones amb minusvalidesa igual o superior al 33% estaran exempts d’aquest impost.

Requisits:

• Vehicles que constin exclusivament a nom de la persona amb discapacitat.

• Per al seu ús, ja siguin conduïts per ells mateixos o per terceres persones per al seu transport.

• Que la persona no estigui gaudint d’aquesta exempció per un altre vehicle, ja que no es podrà concedir per més d’un vehicle simultàniament.

 

Vehicles que disposin de la cartilla d’inspecció agrícola: els remolcs, els semiremolcs i la maquinària agrícola estaran exempts del pagament d’aquest impost.

Els vehicles històrics tindran un 100% de bonificació.
 

Els vehicles clàssics que tinguin una antiguitat mínima de vint-i-cinc anys tindran un 100% de bonificació.

Vehicles no clàssics amb una antiguitat entre 25 i 35 anys
Els vehicles no clàssics amb que tinguin una antiguitat entre de vint-i-cinc i trenta-cinc anys comptats des de la data de fabricació tindran un 40% de bonificació.
 
Vehicles no clàssics amb una antiguitat superior a 35 anys
Els vehicles no clàssics amb que tinguin una antiguitat superior a trenta-cinc anys comptats des de la data de fabricació tindran un 100% de bonificació.
 

Els vehicles classificats per la Direcció General de Trànsit (DGT) com a vehicles “Zero Emissions” tindran un 75% de bonificació.

Els vehicles classificats per la Direcció General de Trànsit (DGT) com a vehicles “ECO” tindran un 70% de bonificació.

L’Ajuntament ha convocat la concessió de subvenció de l’import del rebut d’aquest tribut per l’exercici 2018 als qui s’hagin donat d’alta en el règim d’autònoms en els tres últims mesos procedent de l’atur o de la capitalització, que adquireixin un vehicle d’ús imprescindible per al desenvolupament de l’activitat empresarial o comercial.

A qui s'adreça?

Benefici fiscal/ subvencionat

Requisits

Quantia

Autònoms que hagin adquirit un vehicle

Impost sobre vehicles de tracció mecànica

Vehicle destinat a una activitat empresarial o comercial imprescindible per poder realitzar la tasca profesional.

 

Inscripció en el règim d’autònoms en els últims 3 mesos, provinent de l’atur o de la capitalització.

Subvenció del 100%

Propietaris de Vehicles clàssics de més de 25 anys antiguitat

Impost sobre vehicles de tracció mecànica

Que la persona titular tingui un mínim d'un vehicle que tributi. Que s'acompanyi certificat d’un club o entitat, relacionat amb vehicles declarats històrics, el qual acreditarà les característiques i l’autenticitat del vehicle del qual se’n sol•licita la bonificació. Es dispensa l’aportació d’aquest certificat els vehicles declarats històrics d’acord amb el que preveu el Reglament de Vehicles Històrics

 

Bonificació del 100%

Propietaris de Vehicles  no clàssics d’una antiguitat entre 25 i 35 anys

Impost sobre vehicles de tracció mecànica

 

Bonificació del 40%

Propietaris de Vehicles  no clàssics d’una antiguitat superior a 35 anys

Impost sobre vehicles de tracció mecànica

 

Bonificació del 100%

Propietaris de vehicles històrics

Impost sobre vehicles de tracció mecànica

Vehicles històrics

Bonificació del 100%

Propietaris de vehicles sostenibles

Impost sobre vehicles de tracció mecànica

Vehicles classificats per la DGT com a vehicles “Zero emissions”

Bonificació del 75%

Propietaris de vehicles sostenibles

Impost sobre vehicles de tracció mecànica

Vehicles classificats per la DGT com a vehicles “ECO”

Bonificació del 70%

Persones amb discapacitat propietàries de vehicles  adaptats

Impost sobre vehicles de tracció mecànica

Tenir la condició legal de discapacitat en grau igual o superior al 33%
El vehicle ha de constar exclusivament a nom de la persona amb discapacitat.
L’ús del vehicles ha de ser per la persona amb discapacitat, conduïts per ells mateixos o per terceres persones per al seu transport.
L’exempció és per un sol vehicle.
  

Exempció del 100%

Persones amb discapacitat propietàries de vehicles  de construcció especial

Impost sobre vehicles de tracció mecànica

Els vehicles la tara dels quals no sigui superior a 350 kg. i que per construcció no puguin assolir en pla una velocitat superior a 45 km/h., projectats i construïts especialment
–no merament adaptats- per a l’ús d’una persona amb defecte o incapacitat física

Exempció del 100%

Propietaris de vehicles agrícoles

Impost sobre vehicles de tracció mecànica

Tractors, remolcs i semiremolcs i maquinària proveïts de la Cartilla d'Inspecció Agrícola.

Exempció del 100%

Administracions públiques

Impost sobre vehicles de tracció mecànica

Els vehicles oficials de l’Estat, Comunitats Autònomes i entitats locals adscrits a la defensa nacional o a la seguretat ciutadana.

 

Els vehicles de representacions diplomàtiques, oficines consulars, agents diplomàtics i funcionaris consulars de carrera acreditats a Espanya, que siguin súbdits dels respectius països, identificats externament i a condició de reciprocitat en la seva extensió i grau.

 

Els vehicles dels organismes internacionals amb seu o oficina a Espanya i dels seus funcionaris o membres amb estatus diplomàtic.

 

Els vehicles en relació amb els quals així es derivi dels tractats o convenis internacionals.

 

Les ambulàncies i altres vehicles directament destinats a l’assistència sanitària o al trasllat de ferits o malalts.

Exempció del 100%

Guia del contribuent 2019

Consulta-la

Ordenances Fiscals 2019

Consulta-les