Les persones propietàries de les construccions, instal•lacions o obres que es realitzin a Mataró, per les quals s’ha d’obtenir el corresponent títol municipal habilitant (llicència, declaració responsable o comunicació prèvia segons s’escaigui), o la persona que demani aquest títol.
 

S’aplica sobre el cost real i efectiu de la construcció, instal•lació o obra, el tipus impositiu establert en l’ordenança (per a l’any 2018 és del 3,768 %).

Quan s’hagi comunicat la concessió de la llicència o s’hagi presentat la comunicació o la declaració escaient, s’efectua un pagament provisional a compte i en finalitzar la construcció, instal•lació o obra es determinarà i pagarà l’import definitiu.
 

Quan sigui comunicada la concessió de la llicència o sigui presentada la comunicació prèvia o declaració responsable, es calcularà el pagament a compte resultant de l’aplicació del tipus impositiu sobre la quantitat més elevada entre el pressupost presentat o els mòduls establerts en l’art. 9 de l’ordenança reguladora del tribut. L’Ajuntament, un cop finalitzades les obres, efectuarà les comprovacions necessàries per verificar el cost real i practicarà, si s’escau, la liquidació definitiva que correspongui.  

 

- Fins a un 95% en la quota de l’impost en favor de les construccions, instal·lacions o obres realitzades per entitats sense afany de lucres en tant siguin declarades d’especial interès o utilitat municipal.
 
- El 95% les obres, instal·lacions o construccions que incorporin sistemes d’estalvi energètic, sempre i quan no vinguin obligades per llei.
 
- Fins a un 90% (que és el màxim permès per la Llei) en la quota de l’impost per a les construccions, instal·lacions i obres que afavoreixin l’accés i l’habitabilitat a les persones amb discapacitat. No caldrà l’acreditació del grau de minusvalidesa en els casos en què les construccions i instal•lacions o obres siguin per a l’adaptació de bany per a millorar l’accessibilitat de persones que tinguin 65 o més anys.
 
- El 95% de la part de la quota de l’impost corresponent al pressupost d’execució de la construcció, instal·lació o obra de restauració i conservació dels béns catalogats pel Pla Especial del Catàleg del Patrimoni Arquitectònic.
 
-El 60% en la quota de l’impost per les construccions, instal·lacions i obres dutes a terme pel trasllat de les activitats econòmiques que s’hagin vist obligades a ser traslladades amb motiu del desenvolupament urbanístic d’un sector, sempre que aquesta bonificació s’hagi contemplat en la valoració de la indemnització corresponent segons el projecte de reparcel·lació o instrument equivalent. Aquesta bonificació serà del 90% en cas de manteniment o increment dels llocs de treball en l’empresa, llevat que hi hagi un pacte entre l’empresa i els sindicats, fruit d’una negociació derivada d’una situació econòmica adversa per a l’empresa.
 
-El 50% de la quota de l’impost (amb un límit de 1.000 euros) en favor de les obres d’adequació de locals de negoci, on s’instal·li una nova activitat, per raó d’especial interès municipal en la reactivació econòmica de la ciutat. Aquest benefici té caràcter temporal, s’aplicarà per obres finalitzades durant l’exercici 2018 (amb efectes a 1 de gener). Una vegada acreditat el compliment de les condicions es procedirà a la devolució de la part bonificada. Ho podran demanar els emprenedors autònoms, les microempreses (amb un màxim de cinc treballadors/es), les cooperatives i les empreses d’economia social. Només serà bonificada la part del pressupost destinada a les obres d’adequació de locals de negoci per a noves activitats per raó d’especial interès municipal en la reactivació econòmica de la ciutat. La present bonificació és incompatible amb la subvenció regulada a les bases de subvencions del projecte “Aixequem persianes”, per a l’impuls i la reactivació socioeconòmica de les zones de la Llei de barris.

-El 95% de bonificació de l’impost les construccions, instal•lacions i obres destinades a la implantació del sistema de recàrrega elèctrica de vehicles a motor elèctrics en garatges col•lectius. En aquest supòsit, la quota de la taxa per l’obtenció de la corresponent llicència d’obres es deduirà de la quota íntegra d’aquest impost.
 
 


 

L’Ajuntament ha convocat la concessió de subvencions de l’impost sobre construccions, instal•lacions i obres (ICIO), i de la Taxa per les llicències urbanístiques, per a la realització de les següents actuacions:

1. Obres necessàries per a la reparació de les deficiències qualificades com a importants, greus o molt greus a l’Informe de la Inspecció Tècnica de l’Edifici (ITE)
2. Adequació efectiva de l’accessibilitat dels edificis (instal•lació d’ascensor i/o ajustos raonables en matèria d’accessibilitat)
3. Eliminació de barreres arquitectòniques a l’interior dels habitatges on resideixin persones majors de 65 anys o amb mobilitat reduïda legalment reconeguda.

La subvenció serà del 100% de l’impost sobre construccions, instal•lacions i obres (ICIO), i de la Taxa per les llicències urbanístiques, als habitatges inclosos en Plans d’Actuació Integral, Llei de Barris o de l’àmbit del programa de suport a comunitats, per les actuacions instades per una ordre d’execució municipal i per a les actuacions d’eliminació de barreres arquitectòniques a l’interior dels habitatges on resideixin persones majors de 65 anys o amb mobilitat reduïda legalment reconeguda. La subvenció serà del 50% per a la resta.
 

Poden demanar la subvenció de l’impost sobre construccions, instal•lacions i obres (ICIO) i de la taxa per les llicències urbanístiques, les persones propietàries d’habitatges buits de particulars o institucions i les entitats sense afany de lucre que, per aportar-lo a la borsa de lloguer municipal hagin de realitzar obres de rehabilitació i/o d’adequació, i que el preu del lloguer, en el moment de signar el contracte, sigui com a mínim entre un 25% i un 30% inferior al del mercat de la ciutat de Mataró. El temps mínim de cessió serà de 3 anys.

L’Ajuntament convoca subvencions del 50% de l’Impost sobre Construccions, Instal•lacions i Obres (ICIO) per les obres que incorporin mesures de millora de l’aïllament tèrmic de cobertes, façanes i fusteries exteriors, no obligades per la normativa vigent, que augmentin l’eficiència energètica de les edificacions o unitats d’aquestes existents d’acord amb el següent:

1.Actuacions en edificis o unitats d’aquests amb qualificació energètica D que millorin en una lletra la qualificació de la certificació energètica.

2.Actuacions en edificis o unitats d’aquests amb qualificació energètica F i G que millorin en dues lletres la qualificació de la certificació energètica.
 

L’Ajuntament ha convocat la concessió de subvenció de l’Impost sobre construccions, instal•lacions i obres i de la Taxa per llicències urbanístiques a les microempreses, de màxim 5 treballadors, pel foment de l’activitat econòmica, quan amb motiu de l’execució de l’obra es contracti indefinidament persones aturades inscrites a l’OTG per un mínim de 3 mesos. La subvenció consisteix en un 25% per cada lloc de treball que es creï, amb el límit del 75% o de 1000 € per l’ICIO i del 100% per a la Taxa de llicències urbanístiques.
 

L’Ajuntament convoca subvencions per a propietaris/es i emprenedors/es de locals comercials buits que s’adhereixin al projecte “Aixequem persianes” que preten recuperar l’activitat econòmica als barris, reobrint locals actualment en desús i possibilitat als emprenedors a realitzar la seva activitat. Les subvencions per les obres d’arranjament que s’executin en el local on s’inicia l’activitat, en funció de qui les executi (propietari o emprenedor): Impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO) i Taxa per les llicències urbanístiques: 100% del seu import si el local es troba en les zones de la Llei de barris i 50% si està ubicat en altres zones de la ciutat

 

   

A qui s'adreça?

Requisits

Quantia

Sol·licitud

Persones, empreses o institucions propietàries d’edificis amb elements catalogats pel Pla Especial del Catàleg del Patrimoni Arquitectònic

 

Els elements han d’estar inclosos dins del catàleg del Pla Especial del Catàleg del Patrimoni Arquitectònic (A, B, C, D, E, F i G).

Bonificació del 95% de la quota  sobre el pressupost d'execució de l'intervenció en l'element catalogat

Juntament amb la llicència urbanística

Empreses obligades a traslladar-se amb motiu de l’ordenament urbanístic

Per les construccions, instal·lacions i obres pel trasllat de les activitats econòmiques obligades amb motiu del desenvolupament urbanístic d’un sector.

Aquesta bonificació s’haurà d’haver contemplat en la valoració de la indemnització corresponent segons el projecte de reparcel·lació o instrument equivalent

Bonificació del 60% de la quota. Serà del 90%  en cas de manteniment o increment dels llocs de treball en l'empresa.

 

Emprenedors autònoms, microempreses ( amb un màxim de 5 treballadors/es), cooperatives i empreses d’economia social

Per obres d’adequació de locals de negoci, on s’instal·li una nova activitat, per raó d’especial interès municipal en la reactivació econòmica de la ciutat. Aquest benefici té caràcter temporal, s’aplicarà per obres finalitzades durant l’exercici 2018 (amb efectes 1 de gener). Una vegada acreditat el compliment de les condicions es procedirà a la devolució de la part bonificada.

 

Bonificació del 50% de la quota de l’ICIO per a obres d’adequació de locals de negoci, per raó d’especial interès municipal en la reactivació econòmica de la ciutat, amb un límit de 1.000 euros.

 

 

Persones que cedeixin habitatges a la Borsa Lloguer Social

Habitatges cedits a la borsa (amb lloguer inferior al 30% dels ingressos de la unitat de convivència que accedeixi a l’habitatge ; la renda obtinguda d’aquest lloguer serà entre el 25 i el 30% per sota de la renda de mercat) quan els seus propietaris siguin persones físiques o entitats sense afany de lucre

 

Subvenció del 100% quota ICIO i taxa de llicència d’obres

 

Equipaments d’interès

Construccions, instal·lacions o obres en equipaments que siguin declarats d’especial interès o utilitat municipal, perquè hi concorren circumstàncies socials, culturals, històriques o de foment de treball.

Es consideren d’especial interès o utilitat municipal només les obres o instal·lacions que compleixin els dos requisits següents:

1) S’executin en terrenys qualificats urbanísticament com a equipament o sistema dotacional d’habitatge públic. 2) S’executin per iniciativa pública o  per entitats sense ànim de lucre, i siguin fruit d’un conveni de col·laboració entre l’Ajuntament i l’entitat, en què l’Ajuntament sigui part activa.

 

Bonificació de fins al 95% de la quota.

Abans de la finalització de l'obra

Propietaris i comunitats veins

Contruccions, instal.lacions i obres destinades a la implantació del sistema de càrrega elèctrica de vehicles a motor elèctrics en garatges col.lectius

Bonificació del 95% de la quota. En aquest supòsit, la quota de la taxa per l’obtenció de la corresponent llicència d’obres es deduirà de la quota íntegra d’aquest impost.

Propietaris i comunitats veins

Persones i empreses

Construccions, instal.lacions i obres  que incorporin sistemes per aprofitament tèrmic o elèctric d'energia solar o altres energies alternatives

Per obres que no siguin obligades per llei.

Bonificació del 95% de la quota. Aplicable en el cost concret de l'obra que fomenti l'estalvi energètic

 

Obres que fomentin l'ús eficaç de l'aigua i/o recollida i reaprofitament de l'aigua de pluja.

Per obres que no siguin obligades per llei.

Condicionat a informe favorable de la Secció Medi Ambient.

Subvenció  del 100% S'aplicarà sobre el pressupost de l'obra concreta que fomenti l'estalvi energètic.

Subjecte a disponibilitats pressupostàries.

 

Persones amb discapacitat

Construccions, instal·lacions o obres que afavoreixin les condicions d'accés i habitabilitat de les persones amb discapacitat.

Bonificació fins al 90%

S'aplicarà sobre l'import del pressupost de l'obra necessària per afavorir aquest accés i/o habitabilitat.

 

A qui s'adreça?

Requisits

Quantia

Sol·licitud

Petita empresa de màxim 5 treballadors

Contractació indefinida de persones aturades, inscrites a l’OTG per un mínim de 3 mesos.

 

Subvenció del 25% per cada lloc de treball que es creï, i fins un màxim del 75%, import màxim de1000 €

 

Propietaris o emprenedors adherits projecte “Aixequem Persianes”

Obres d’arranjament que s’executin en el local on s’inicia l’activitat realitzades per:

a)       Propietaris/es de locals buits que s’adhereixen al projecte i lloguin el local, tot complint les condicions següents:

-       El preu de lloguer haurà d’estar un 25% com a mínim per sota del preu mig dels lloguers del carrer o de la zona de referència,

-       L’increment anual del lloguer durant els primers tres anys no podrà ser superior al de l’IPC de Catalunya.

 

b)      Emprenedors/es que posin en marxa un projecte empresarial durant aquest exercici 2018 en el projecte “Aixequem persianes” i que complementi l’oferta del barri o aporti un valor afegit al mix comercial de la zona.

Aquests emprenedors/es poden ser: projectes cooperativistes i/o d’economia social, persones físiques o jurídiques amb projectes d’emprenedoria que iniciïn una activitat comercial i/o de serveis o experiències singulars que contribueixin a dinamitzar el barri o incentivar sectors en risc, sempre que aquestes activitats no estiguin sobrerepresentades en l’àmbit d’actuació

Subvenció del 100% per a locals zones dins Llei de Barris

Subvenció del 50% per a la resta de zones de Mataró

 

 

Persones propietàries d’habitatges que facin obres de rehabilitació

              

1.      Obres necessàries per a la reparació de les deficiències qualificades com a importants, greus o molt greus a l’Informe de la Inspecció Tècnica de l’Edifici (ITE)

 

2.      Adequació efectiva de l’accessibilitat dels edificis (instal•lació d’ascensor i/o ajustos raonables en matèria d’accessibilitat)

 

3. Eliminació de barreres arquitectòniques a l’interior dels habitatges on resideixin persones majors de 65 anys o amb mobilitat reduïda legalment reconeguda.

              

La subvenció serà del 100% de l’impost sobre construccions, instal•lacions i obres (ICIO), i de la Taxa per les llicències urbanístiques, als habitatges inclosos en Plans d’Actuació Integral, Llei de Barris o de l’àmbit del programa de suport a comunitats, per les actuacions instades per una ordre d’execució municipal i per a les actuacions d’eliminació de barreres arquitectòniques a l’interior dels habitatges on resideixin persones majors de 65 anys o amb mobilitat reduïda legalment reconeguda. La subvenció serà del 50% per a la resta.

              

Les sol.lictuds s'han de presentar fins al dia 30 de novembre de 2018

 

Persones propietàries, usofructuàries o arrendatàries  o comunitats de propietaris legalment constituides  d'habitatges habituals on es facin obres de millora de la qualificació obtinguda en el certificat d'eficiència energètica no exigida per la normativa vigent

 

 

Obres que incorporin mesures de millora de l’aïllament tèrmic de cobertes, façanes i fusteries exteriors, no obligades per la normativa vigent, que augmentin l’eficiència energètica de les edificacions o unitats d’aquestes existents :

 

1.Actuacions en edificis o unitats d’aquests amb qualificació energètica D  que millorin en una lletra la qualificació de la certificació energètica.

 

2.Actuacions en edificis o unitats d’aquests amb qualificació energètica F i G que millorin en dues lletres la qualificació de la certificació energètica.

 

 

Subvenció del 50% de la quota de l'impost

 

 

Guia del contribuent 2019

Consulta-la

Ordenances Fiscals 2019

Consulta-les