Normativa Municipal

En aquest apartat volem oferir a l’usuari tota la normativa municipal relacionada directament o indirecta amb el medi ambient i la sostenibilitat per tal de simplificar-ne la recerca.

Com a documents adjunts trobaràs el següent recull:
 
Reglament d'activitats
Aquest Reglament regula el tràmit de concessió de llicències i autoritzacions de les activitats mercantils, industrials i econòmiques, així com les condicions tècniques o d’instal·lació que hagin de complir els locals o edificis on s’instal·lin.

Ordenança general de residus urbans i neteja viària
Aquesta Ordenança regula les condicions en les quals l'Ajuntament ha de prestar, i l'usuari ha d'utilitzar, el servei de recollida de residus municipals i altres residus, la gestió dels quals correspongui als ens locals. També és objecte de regulació, la neteja de la via pública efectuada per l'Ajuntament.
 
Ordenança de civisme
Aquesta Ordenança regula, partint dels drets reconeguts als ciutadans, els deures de respecte al seu exercici, i tipifica les accions i omissions que constitueixen un perjudici per a la convivència, per a la tranquilitat, i per a la seguretat mediambiental, o que malmeten els béns destinats a satisfer interessos generals.
 
Ordenança per a la instal·lació i funcionament d'instal·lacions de radiocomunicació
Aquesta Ordenança regula les condicions a les que s'han de sotmetre les instal·lacions de radiocomunicació pel que respecta als aspectes d'implantació en el territori des del punt de vista d'impacte visual, ambiental i de possibles efectes sobre la salut de les persones.
 
Reglament de la deixalleria
Aquest Reglament regula les condicions generals d'utilització i funcionament de la deixalleria i les relacions entre els usuaris i el servei, així com la gestió controlada dels residus que es generin de manera puntual en les vivendes, comerços, oficines i despatxos professionals i petites indústries, sempre que siguin assimilables als residus sòlids urbans.
 
Ordenança sobre energia solar
Aquesta Ordenança regula la incorporació obligada de sistemes de captació i utilització d'energia solar per a la producció d'aigua calenta sanitària i l'escalfament de piscines als edificis i a les construccions que compleixin les condicions fixades en aquesta ordenança.
 
Reglament del servei d’abastament d’aigua potable al municipi de Mataró
Aquest Reglament regula el servei d’abastament d’aigua potable dintre de l’àmbit del terme municipal de Mataró. Aquest servei d’abastament és de titularitat municipal i la seva prestació la realitza Aigües de Mataró (AMSA), Societat Privada Municipal.