L'Urbanisme a Mataró

alt

Servei d'Urbanisme

Adreça: C. de Pablo Iglesias, 63, 02 (08302 Mataró)
Tel: 93 758 21 00
Horari: De dilluns a divendres de 9 a 14 h
Correu electrònic: urbanisme@ajmataro.cat

Servei d'Urbanisme Ampliar mapa

Promocions Urbanístiques de Mataró, SA (PUMSA)

Empresa municipal
Adreça: C. de Pablo Iglesias, 63, 2a planta, despatx 10 (08302 Mataró)
Tel: 93 741 56 10
Email: pumsa@pumsa.cat
URL: http://www.pumsa.cat

Horari d'atenció al públic

Llicències i Informació Urbanística

INFORMACIÓ URBANÍSTICA

Que es pot fer en una finca (nombre de plantes, sostre, usos possibles, informació d’àmbits de transformació....)

Per correu electrònic: informaciourbanistica@ajmataro.cat

Per telèfon: Informació Urbanística 93 758 22 00 (ext 4).

Presencialment: amb CITA PRÈVIA a l’edifici del Vidre, Pablo Iglesias 63 2n planta, despatx 2 i 3 laborables de dilluns a divendres de 9 a 14 h

Per concertar CITA PRÈVIA per informació urbanística , cal accedir al tràmit per sol·licitar cita prèvia tècnica ,podreu escollir el dia i hora de visita que us vagi millor, dins de l’horari disponible, amb les següents opcions (Dades urbanístiques d'una finca: paràmetres edificabilitat, densitat i usos, Informació sobre finques del sòl no urbanitzable, Informació sobre la compatibilitat urbanística d'una activitat en una finca, Explicació d'un document de planejament o gestió urbanística.)

Perquè la visita sigui possible al camp OBSERVACIONS cal indicar les dades mínimes per identificar la finca inequívocament i la consulta: Adreça de la Finca i Referència Cadastral , descripció del tipus d’obra o activitat que es vol fer, i quina és la informació que es demana i/o per a quin motiu, etc.. En cas que no s’omplin aquestes dades, la visita quedarà anul·lada. 


INFORMACIÓ GENERAL I REGISTRE DE TRÀMITS DE LLICÈNCIES

Quin tràmit de llicències he de fer i quina documentació cal presentar.

Presencialment: sense CITA PRÈVIA a l’edifici del Vidre, Pablo Iglesias 63 2n planta, despatx 2 i 3 de dilluns a divendres de 9 a 14 h

Per correu electrònic: llicenciestramits@ajmataro.cat;

Per telèfon: Tràmits de llicències 93 758 22 00 (ext 3)


CONSULTES INTERVENCIÓ EN L’EDIFICACIÓ

Consulta tècnica en l’aplicació de la normativa i per la presentació de les comunicacions prèvies d’obres amb projecte.

Presencialment : a l’edifici del Vidre, Pablo Iglesias 63 2n planta, despatx 2 i 3 laborables de dilluns a divendres de 9 a 14 h.

- Sense CITA PRÈVIA, per a  la presentació de les comunicacions prèvies d’obres i consultes puntuals d’aplicació de la normativa.
- Amb CITA PRÈVIA, en cas de necessitar efectuar una consulta tècnica sobre un avantprojecte o en relació a un expedient en tràmit concret.
 

Per la presentació de les comunicacions prèvies d’obres amb projecte és OBLIGATORI fer la consulta tècnica, per validar que és el tràmit adequat per l’obra que es vol realitzar i que la documentació presentada és suficient.

Per concertar CITA PRÈVIA per a una consulta tècnica sobre l'aplicació de la normativa per un cas concret amb hora concertada o consulta relativa a un avantprojecte, cal accedir al tràmit per sol·licitar cita prèvia tècnica. Podreu escollir el dia i hora de visita que us vagi millor, dins de l’horari disponible, consulta tècnica llicències d’obres.

Perquè la visita sigui possible al camp OBSERVACIONS cal indicar les dades mínimes per identificar la finca inequívocament i la consulta: Adreça de la Finca i Referència Cadastral , descripció del tipus d’obra o activitat que es vol fer, i quina és la informació que es demana i/o per a quin motiu, etc. En cas que no s’omplin aquestes dades, la visita quedarà anul·lada.

Per concertar CITA PRÈVIA per a una consulta d’un Expedient de llicències o disciplina urbanística en tràmit. Cal omplir el formulari de sol·licitud de cita prèvia d'expedients en tràmit. Ens posarem en contacte amb vosaltres per assignar-vos dia de visita pel responsable de l’expedient o persona en qui delegui.

Per correu electrònic: llicenciesobres@ajmataro.cat
Per telèfon: Obres 93 758 22 00 (ext 2)


CONSULTA TÈCNICA LLICÈNCIES D’ACTIVITATS

Consulta tècnica en l’aplicació de la normativa d’activitats per un cas concret i dubtes relatius a un avantprojecte.

Per correu electrònic: llicenciesactivitats@ajmataro.cat

Per telèfon: Activitats 93 758 22 00 (ext 1).

Presencialment: amb CITA PRÈVIA a l’edifici del Vidre, Pablo Iglesias 63 2n planta, despatx 2 i 3 laborables de dilluns a divendres de 9 a 14 h.

Per concertar CITA PRÈVIA per consulta tècnica sobre l'aplicació de la normativa d’activitats per un cas concret i dubtes relatius a un avantprojecte, cal accedir al tràmit per sol·licitar cita prèvia tècnica Podreu escollir el dia i hora de visita que us vagi millor, dins de l’horari disponible, consulta tècnica llicències d’activitats.

Perquè la visita sigui possible al camp OBSERVACIONS cal indicar les dades mínimes per identificar la finca inequívocament i la consulta: Adreça de la Finca i Referència Cadastral , descripció del tipus d’obra o activitat que es vol fer, i quina és la informació que es demana i/o per a quin motiu, etc.. En cas que no s’omplin aquestes dades, la visita quedarà anul·lada.

Per concertar CITA PRÈVIA per a una consulta d’un Expedient de llicències o disciplina urbanística en tràmit. Cal omplir el formulari de sol·licitud de cita prèvia d'expedients en tràmit. Ens posarem en contacte amb vosaltres per assignar-vos dia de visita pel responsable de l’expedient o persona en qui delegui.

 

Planejament vigent

El pla general és l'instrument d'ordenació urbanística de tot el territori municipal, defineix el model d'implantació de la ciutat i estableix les determinacions normatives que han de regir per al seu desenvolupament.

El pla general 1996 de Mataró va ser aprovat definitivament pel Conseller de Política Territorial i obres públiques el 12 de desembre de 1996 (Text refós del Pla General d’Ordenació de Mataró el 3 d’abril de 1997, publicat al DOGC el 24 d’abril de 1997).

El pla general 1996 ha evolucionat en el temps amb un conjunt de documents urbanístics de modificació o desenvolupament derivat, que són els que conformen actualment el planejament vigent.
 
En aquesta pàgina es pot trobar:
1. Els plànols d’ordenació del pla general 1996, amb indicació dels àmbits que han estat objecte de modificació o desenvolupament posterior.
2. Una relació detallada del planejament vigent amb un enllaç per poder visualitzar cada document complet.
3. Les normes urbanístiques del Pla General (text refós de l’any 2005). Cal tenir present que, posteriorment, hi ha hagut modificacions d’aquestes normes: veure la relació de planejament vigent, en especial MPG-45, MPG-58, MPG-65, MPG-67.
 
També podeu consultar els documents urbanístics que conformen el planejament, a la web del Registre de Planejament Urbanístic de Catalunya
  

Documents en exposició públicaEn aquest apartat podeu consultar els instruments de planejament aprovats inicialment i els avanços que estan en període d'exposició pública. Per a cada un dels documents s'indica l'estat del tràmit, la data d'aprovació i el termini per a presentar-hi al·legacions. Cal recordar que els documents que aquí s'inclouen no són encara definitius, i, per tant, no són encara d'aplicació. El document que finalment s'aprovi pot incloure variacions respecte de l'aprovació inicial.

Els documents complets de tots els expedients es poden consultar el Servei d'Urbanisme de l'Ajuntament de Mataró, carrer Pablo Iglesias, 63, 2a planta (horari d'atenció al públic de dilluns a divendres de 9 a 14 hores).

Altres documents Urbanístics - Convenis Urbanístics

En aquest apartat podeu consultar documents urbanístics de caràcter sectorial o supramunicipal que incideixen sobre el territori de Mataró.

I també els convenis urbanístics aprovats amb posterioritat a l'1 de gener de 2010

Els documents complets de tots els expedients es poden consultar el Servei d'Urbanisme de l'Ajuntament de Mataró, carrer Pablo Iglesias, 63, 2a planta (horari d'atenció al públic de dilluns a divendres de 9 a 14 hores)
 

Enllaços d’interès

També podeu consultar els documents urbanístics que conformen el planejament vigent i els convenis urbanístics aprovats amb posterioritat a l'1 de gener de 2010, a la web del Registre de Planejament Urbanístic de Catalunya

· Registre de Planejament Vigent Urbanístic de Catalunya