Notícies  »  L’avantprojecte del pressupost de l’Ajuntament puja a 103 milions d’euros i es redueix un 15,61% respecte a 2010

Data publicació: 09/12/2010

L’avantprojecte del pressupost de l’Ajuntament puja a 103 milions d’euros i es redueix un 15,61% respecte a 2010

El Programa d’Actuació Municipal presenta més de 50 objectius

L’avantprojecte del pressupost 2011 s’ha presentat aquest matí en roda de premsa

L’avantprojecte del pressupost 2011 s’ha presentat aquest matí en roda de premsa


L’alcalde, Joan Antoni Baron; la regidora de Serveis Centrals, Montse López; la segona tinent d’alcalde, Quiteria Guirao; i el tercer tinent d’alcalde, Francesc Teixidó, han presentat avui en roda de premsa l’avantprojecte del pressupost de l’Ajuntament i del Programa d’Actuació Municipal (PAM) per al 2011. La proposta es va presentar dimarts, 7 de desembre, a la Comissió Municipal Informativa de Serveis Centrals. Els avantprojectes dels pressupostos dels organismes autònoms i de les societats municipals i entitats públiques empresarials es presentaran abans no finalitzi l’any.

 
El pressupost de l’Ajuntament per al 2011 s’ha reduït un 15,61 % respecte al 2010, així s’ha passat dels 122.358.352,69 € del 2010 als 103.254.771,38 € en el 2011.
 
L’Ajuntament ha dissenyat el pressupost de 2011 atenent a l’actual situació econòmica que ha provocat un descens dels ingressos municipals, fet que ha obligat a fer un esforç màxim d’austeritat en la despesa per blindar les polítiques de consolidació de l’estat del benestar i les prioritats fixades. Tot això emmarcat en el Pla d’austeritat i eficiència que es va aprovar amb el pressupost de 2009 i que recollia tot un seguit de mesures per reduir despeses.
 
 
Ingressos i despeses de 2011
 
Pel que fa als ingressos, els que provenen dels impostos, taxes i preus públics en el pressupost de 2011 només s’incrementaran un 0,14 % respecte al 2010. L’actual conjuntura econòmica fa que l’Ajuntament apliqui la contenció fiscal com una mesura d’ajuda als ciutadans.
 
Quant a les transferències que es perceben de l’Estat, de la Generalitat de Catalunya i de la Diputació de Barcelona baixaran en conjunt un 4,89 %, que representa un 1,8 milions d’euros menys d’ingressos.
 
Pel que fa a les despeses de 2011, aquestes es veuran reduïdes en un 15,61 % respecte al pressupost del 2010 (-19.103.581 €).
 
Amb aquest escenari, l’esforç de priorització ha estat fonamental per garantir els recursos en àrees com:
 
Promoció social (Serveis Socials, Gent Gran o Joventut, entre d’altres):
 
. Polítiques adreçades a l’atenció a les persones amb dependències amb un increment del 21,3 % dels recursos destinats (es passa de l’1,6 milions d’euros als 2,2 milions).
 
. Polítiques adreçades a la gent gran amb un increment del 9,41 %.
 
. Manteniment de les polítiques de Joventut i Dona i Nova Ciutadania, malgrat l’important descens de les subvencions rebudes per a aquests programes.
 
. Manteniment de l’import destinat a Cooperació internacional amb més de 414.000 €.
 
. Manteniment de les polítiques socials: Centre d’acollida, menjadors socials, convenis i subvencions socials.
 
 
Béns públics de caràcter preferent (Sanitat, Educació, Cultura o Esports, entre d’altres):
 
. Increment d’un 12,8 % del pressupost al suport a les escoles bressol; un 7,8 % a les escoles de primària; i un 6,48 % a l’educació secundària obligatòria i postobligatòria.
 
. Increment d’un 217 % del pressupost al suport de polítiques culturals com el Museu d’Art Contemporani i el Centre d’arts escèniques de Can Gassol.
 
En aquest apartat s’hi haurà d’afegir el pressupost que hi destinin l’Institut Municipal d’Acció Cultural (IMAC) a l’àmbit de cultura; l’Institut d’Esports (IE) a l’àmbit d’esports i l’Institut Municipal d’Educació (IME) a l’educació.
 
 
Serveis públics bàsics i béns públics (Seguretat, Mobilitat, enllumenat o vies públiques, entre d’altres):
 
. Increment d’un 5,34 % del pressupost per al transport públic.
 
. Increment d’un 15 % del pressupost per a l’enllumenat públic.
 
. Manteniment del pressupost per a la neteja de la ciutat i de les instal·lacions municipals.
 
Per preservar i incrementar els recursos adreçats a aquestes polítiques, ha estat necessari realitzar un esforç més en la resta de despeses municipals.
 
Dins del marc del Pla d’austeritat i eficiència, s’han seguit reduint les despeses en estudis i treballs tècnics, en atencions protocol·làries, en comunicació, en subvencions a entitats lúdiques, en despeses de personal i funcionament general.
 
Un altre dels eixos destacats, és la reducció de l’endeutament previst per aquest pressupost en més d’11 milions d’euros.
 

La inversió
 
L’esforç inversor està obligat a realitzar una forta contenció fruit de les mesures de reducció del dèficit públic aprovades pel Govern de l’Estat.
 
Aquestes mesures limiten la capacitat d’endeutament per a l’exercici 2011 dels ajuntaments per finançar inversions. Per aquest motiu, l’Ajuntament va avançar a l’exercici 2010 les operacions d’endeutament per garantir la realització de les inversions ja iniciades i els projectes estratègics de ciutat com l’acabament de la Biblioteca pública Antoni Comas, la rehabilitació de la Nau Cabot i Barba, les actuacions compromeses amb les lleis de barris, les inversions de manteniment o les inversions realitzades per PUMSA, entre d’altres.
 
La suma total de la inversió per a l’exercici 2011 se situarà en els 13.461.134,20 €, que permetrà invertir en: Urbanisme (6.662.425,37 %); Cultura (2.556.446,00 €); Recollida, eliminació i tractament de residus (1.145.000,00 €); Joventut i Participació ciutadana (1.143.339,76 €); Esports (640.058,99 €); Serveis Socials i Promoció social (772.881,84 €); Serveis de caràcter general (303.210,16 €); Educació (196.147,08 €); i Seguretat i Mobilitat ciutadana (41.625 €).
 
 
El Programa d’Actuació Municipal de 2011
 
El Programa d’Actuació Municipal (PAM) presenta més de 50 objectius, que es desenvolupen a través de 88 programes i 373 accions.
 
Les prioritats que s’han marcat per al PAM de 2011 són en els següents àmbits:
 
. L’atenció a les persones: promoció social i atenció a les dependències.
. L’escolarització i la formació com a elements de capacitació i transformació.
. El manteniment de l’ocupació en els serveis bàsics.   
. Polítiques actives d’ocupació i formació.
. L’habitatge.
. La cultura com a pol d’atracció a la ciutat.
 
A més de garantir els serveis públics de qualitat en l’àmbit de la seguretat, la neteja i el transport.
 
 
Procés participatiu
 
Està previst que el pressupost es porti al Ple municipal del dia 24 de desembre, en sessió extraordinària, per a la seva aprovació inicial. A partir de l’aprovació inicial s’obrirà un període d’al·legacions perquè els ciutadans puguin fer-hi aportacions, i es donarà a conèixer al conjunt de la ciutadania en Audiència pública el dia 18 de gener.
 
A partir de l’aprovació inicial, es podrà consultar tant la proposta de pressupostos com el PAM a l’apartat de Retiment de comptes de la web municipal http://www.mataro.cat.
 
Un cop valorades les al·legacions, es preveu que el Ple pugui fer l’aprovació definitiva el dia 3 de febrer de 2011.
 
 
Pla d’austeritat i eficiència
 
El Pla d’austeritat i eficiència, que es va aprovar amb el pressupost de 2009, estableix com a principals mesures per reduir despeses:
 
. Seguiment acurat del pressupost d’ingressos per corregir qualsevol situació de desequilibri.
 
. Congelació de les retribucions als càrrecs electes i alts directius: l’any 2010 aquestes retribucions van baixar entre un 7 i un 6% el que ha suposat un estalvi de 55.000 €.
 
. Congelació de les aportacions als grups municipals i que en el 2011 es reduiran un 6 %.
 
. Reducció de les dotacions destinades a Comunicació (el 2010 s’han reduït 134.944,74 € que representa un 34,8 €); subvencions a entitats públiques (el 2010 s’han reduït 200.483,00 € que representa un 11,9 %); atencions protocol·làries (el 2010 s’han reduït 20.795,00 € que representa un 51,65 %); i també s’han ajustat les indemnitzacions per dietes, el nombre d’exposicions, certàmens, organització de reunions, conferències i cursos.
 
. Minimització de costos financers amb polítiques de grup.
 
. Recull centralitzat d’estudis i treballs tècnics amb l’anàlisi i priorització de la seva necessitat (el 2010 s’han reduït 115.782,06 € que representa un 81 % i el 2011 serà un 96,02 %).
 
. Optimització dels lloguers a càrrec de l’Ajuntament.
 
. Increment dels plans que ja funcionen per aconseguir l’estalvi en la despesa energètica, consum d’aigua, llum, gas, telefonia, papereria, comunicacions, etc. (s’han reduït un 2,6 %).
 
A més, seguint amb la voluntat de minimitzar encara més la despesa, la Comissió que segueix el Pla d’austeritat i eficiència de l’Ajuntament ha encarregat un estudi a l’empresa Faura-Casas Auditors Consultors, SL per portar a terme actuacions generadores d’estalvi pressupostari, millorar l’eficiència i la productivitat de l’organització.
 
L’estudi analitzarà diversos aspectes del funcionament del consistori com són l’anàlisi de l’estructura corporativa, de l’estructura organitzativa, de la contractació externa, del pressupost econòmic i de l’execució de projectes d’inversió.
 
 
 
Imprimir