Notícies  »  El Ple aprova una Proposta de resolució per facilitar l'ampliació del parc públic d'habitatge

Data publicació: 10/10/2018

El Ple aprova una Proposta de resolució per facilitar l'ampliació del parc públic d'habitatge

El Ple ordinari del mes d’octubre, celebrat dijous dia 4, va aprovar una Proposta de resolució presentada pel grup municipal d’ERC-MES i d’ICV-EUiA amb el suport de VOLEMataró i de les dues regidores no adscrites per facilitar l’ampliació del parc públic d’habitatge. La moció es va aprovar amb els vots favorables del PSC, ERC-MES, CUP, VOLEMataró, ICV-EUiA i les regidores no adscrites; les abstencions de C’s i els vots en contra de PP i PxC.
 

El text íntegre de la Proposta de resolució aprovada és el següent:
 

“El passat 23 de febrer de 2018 l’Ajuntament de Barcelona va aprovar una moció, impulsada per un grup promotor integrat per la PAH-Barcelona, el Sindicat de Llogateres, la FAVB, l’Assemblea de Barris per un Turisme Sostenible i l’Observatori DESC, per aconseguir que Barcelona s’apropés a París i a altres ciutats estrangeres en matèria de polítiques d’habitatge, obrint la porta perquè les promocions privades de nova construcció i rehabilitació hagin de destinar el 30 % dels seus pisos a habitatge social. La proposta va comptar amb el vot favorable de tots els partits, a excepció del PP.
 

La situació d’emergència habitacional i les urgències socials que es viuen a la nostra ciutat fruit de desnonaments (entre 2013 i 2015 quasi 1.400 famílies van ser desnonades a Mataró) i també de les creixents dificultats que molts dels nostres conciutadans tenen per poder assumir el pagament de lloguers (en els darrers tres anys s’estima que el lloguer mitjà ha pujat més del 20 %), fan imprescindible que s’emprenguin tots els camins possibles per l’ampliació del parc públic d’habitatge més assequible.
 

S’estima que hi ha al voltant de 2.200 famílies amb necessitat urgent d’habitatge a Mataró. El parc públic d’habitatge de lloguer és molt inferior. S’estima també que al voltant del 10 % dels habitatges de la ciutat (prop de 4.000) estan buits, i d’aquests, el 20 % són propietat de bancs i societats.
 

El Ple municipal ja ha discutit i aprovat moltes iniciatives destinades a aquest increment del parc públic d’habitatge. També, encara que quasi ja a final de mandat, s’està aprovant el Pla Local d’Habitatge de Mataró.
 

Creiem que cal aplicar les eines i la legislació disponible, per tal de generar propostes diferents de les habituals per fer front a la demanda d’habitatge assequible per a la població i arribar a l’objectiu del 15 % d’habitatge assequible permanent, tal com ja recollia la llei del Dret a l’Habitatge de 2007.
 

L’article 17.3 de l’esmentada llei 18/2007 de dret a l’habitatge ja establia que “ La qualificació urbanística de sòl que efectui el planejament general pot establir que l’edificació d’ús residencial es destini totalment o parcialment a habitatge amb protecció oficial, tant en el cas de noves construccions com en el de gran rehabilitació d’edificis existents”.
 

Creiem que cal pensar en una nova delimitació de les àrees de tempteig i retracte a favor de l’Ajuntament de Mataró, així com també portar a terme un inventari d’edificis de titularitat pública susceptibles de poder tenir ús residencial, i revisar la superfície de sòl dotacional de manera que no es perdi, sinó que es mantingui o s’ampliï.
 

Per totes aquestes raons, els GM d’ERC-Moviment d’Esquerres i de ICV-EUiA, proposem l'adopció dels següents ACORDS
 

1.- L’Ajuntament de Mataró tramitarà les modificacions legals necessàries per tal que es destini un 30% dels habitatges d’obra nova i de grans rehabilitacions (superiors a un sostre urbanístic a determinar), de venda o de lloguer, a habitatge de protecció oficial situat en el mateix edifici.


2.- L’Ajuntament de Mataró establirà les exempcions corresponents per totes aquelles operacions de compra de solars i presentació de llicències efectuades amb anterioritat a l’entrada en vigor (en el seu cas) de la normativa. També caldrà estudiar específicament tots aquells espais de transformació que ja tinguin fixats percentatges d’habitatge amb protecció.


3.- L’Ajuntament de Mataró ajustarà les modificacions legals oportunes en base al dictamen de la Comissió d’Urbanisme de Barcelona.


4.- Per tal d’avaluar i fer el seguiment d’aquestes iniciatives, s’utilitzarà la Comissió Mixta de Desnonaments, donat que està conformada per tots els actors socials i econòmics de la ciutat que centren la seva activitat amb l’habitatge.


5.- L’Ajuntament de Mataró habilitarà les vies necessàries per gestionar els habitatges de protecció oficial i per fixar-ne els topalls màxims de venda i lloguer, d’acord amb el registre públic de sol•licitants d’habitatge protegit i amb les prioritats que estableixin les Taules d’emergència. Així mateix, també posarà les mesures necessàries per controlar la compravenda dels habitatges de protecció oficial a fi de garantir que no seran usats per especular.”
 

Imprimir