Protecció Civil

portada

 

El Servei de Protecció Civil és un servei públic dirigit a evitar, reduir o corregir els danys que es puguin produir a persones, béns i medi ambient davant de situacions que tinguin el caràcter de calamitat pública o emergencia.

Elabora i revisa plans d'emergència adequats a cada necessitat i coordina les tasques a dur a terme entre els diferents cossos amb àmbit d'actuació en emergències, en aquests casos.
Altres funcions especifiques desenvolupades pel servei són:
· Servei de vigilancia i socorrisme de platges.
· Franges de proteccio de les urbanitzacions sense contnuitat amb la trama urbana.

Les finalitats bàsiques de la protecció civil són:
· La previsió, entesa com l'anàlisi del risc i la seva localització en el territori.
· La prevenció, que engloba el conjunt d'actuacions destinades a disminuir el risc.
· La planificació, que comprèn l'organització i la coordinació de la resposta davant les situacions d'emergència.
· La intervenció en el moment de l'emergència per minimitzar-ne les causes i els seus efectes.
· La rehabilitació dels serveis bàsics per tal de retornar a la normalitat.
· La formació i informació a la població i als col·lectius implicats.

Telefons d'emergències

TELÈFON EMERGÈNCIES..........................112          
(Bombers/Mossos Escuadra/SEM/Estatals) 

POLICIA LOCAL DE MATARÓ........112*   
93 758 23 33   

POLICIA NACIONAL....................091

GUÀRDIA CIVIL......................................062

Campanyes Antigues

- A CASA FOC SOTA CONTROL