Politiques de gènere


Les polítiques d’igualtat de gènere tenen com a finalitat eradicar o corregir les situacions de desigualtat i discriminació que pateixen les dones respecte els homes en la nostra societat en els diferents àmbits de la vida social, política i cultural. 

Tot i que la legislació vigent reconeix la igualtat formal entre dones i homes els signes de desigualtat continuen presents en molts àmbits. És essencial que desenvolupem polítiques que sacsegin les estructures en les que es basa la desigualtat, i els mecanismes que contribueixen i reforcen aquesta situació, sense deixar d’implementar accions que responguin a les necessitats immediates de les dones.

L'any 2000 l'Ajuntament de Mataró decideix impulsar accions adreçades a la defensa dels drets de les dones i aposta per avançar en la construcció d'una societat més justa, equitativa i democràtica.

Amb aquest objectiu es realitza l'estudi "Les dades i les paraules" com a diagnosi de la situació de les dones a la ciutat i s'elabora posteriorment el Pla d’Igualtat d'Oportunitats per a les dones (2001).

L'any 2013 es fa balanç de la feina realitzada i s'avalua el Pla vigent a través d'una diagnosi de gènere per elaborar el II Pla d’Igualtat de gènere per a la ciutadania (2013-2016).