Infància i Família


La secció d'Infància i Família té com a marc legal la Llei 14/2010, del 27 de maig de 2010, dels drets i oportunitats en la infància i l’adolescència. El seu objectiu és millorar el benestar social de la infància i la família mitjançant la prestació de serveis i l’impuls de la xarxa social, especialment quan es troben en situació de risc social.

La metodologia utilitzada per l’equip d’Infància i Família està vinculada als protocols i procediments elaborats tant per la detecció i valoració de situacions de risc com per l’aplicació dels plans d’atenció social i familiar. Per ajudar els infants i les seves famílies s'ofereixen serveis com els Centres Oberts, Minuts Menuts, l'EAIA i els Tallers d'habilitats socials.

Centres Oberts Municipals


Material al centre obertEls Centres Oberts són serveis diürns d’atenció a la infància i a les seves famílies. Realitzen una tasca educativa i preventiva des de la vessant de l’educació social especialitzada. Es realitza fora de l’horari escolar, donant suport, estímuls i potenciant l’estructuració i/o el desenvolupament de la personalitat, la socialització, l’adquisició d’aprenentatges bàsics i l’esbarjo, i compensant les deficiències socioeducatives de les persones ateses. Amb aquesta acció educativa i preventiva s’intervé en els processos personals dels nens d’una manera integral.

Mataró compta amb dos centres oberts de titularitat municipal situats als barris de Pla d’en Boet i Rocafonda.

Dins la seva programació hi ha espais educatius dirigits als infants i llurs famílies. 

Persones beneficiàries: menors d'entre 6 i 12 anys que presentin dificultats a nivell social i educatiu.

On sol·licitar el servei: cal dirigir-se a un dels següents centres:

Centre Obert Municipal Pla d'en Boet

Centre Obert Municipal Rocafonda

Horari d'atenció: de dilluns a divendres de 17 a 19h.

EAIA (Equip d'Atenció a la Infància i l'Adolescència)


L’EAIA (Equip d’Atenció a la Infància i l’Adolescència) és un equip multi professional que té com a objectius la prevenció, diagnòstic, tractament i seguiment dels infants en risc de desemparament i de llurs famílies.

L’EAIA de la ciutat de Mataró té el seu origen de funcionament al setembre de 2007, fruit d’un conveni amb la Direcció General d’Atenció a la Infància i Adolescència de la Generalitat de Catalunya, i s’emmarca dins el Pla Integral per a la Infància i les Famílies que es va desenvolupar del 2007 al 2010.

Les seves funcions són assessorar i col·laborar amb els Serveis Socials Bàsics Municipals de Mataró i amb altres agents del territori.

On sol·licitar el servei: Els ciutadans que tinguin coneixement de la situació de risc o desemparament en què es troba un infant o adolescent tenen el deure de comunicar-ho trucant al 900 300 777 (Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència), al 93 799 02 01 / 93 796 45 03 (Serveis Socials Bàsics Municipals) i als cossos de seguretat de la ciutat (Mossos d'Esquadra 088 / Policia Local 092).

Tallers d'habilitats socials


Els tallers d’habilitats socials tenen com a objectiu dotar els adolescents (2n i 3r d’ESO) d'habilitats per desenvolupar la capacitat de resolució dels seus conflictes relacionals. Aquests tallers generen en els joves una millora de la seva autoestima i contribueixen a afrontar les seves responsabilitats.

En el procés del projecte intervenen una psicòloga, un psicopedagog, dos educadors socials de la secció d’Infància i Família, els referents dels centres escolars que imparteixen el cicle formatiu d'educació secundària i els integradors socials del pla d’entorn.

Actualment, els tallers d’habilitats socials s’imparteixen durant el període escolar d’octubre a juny amb una freqüència d’una hora setmanal. Es realitzen 3 tallers trimestrals que corresponen a 36 sessions de tractament directament als menors, 6 sessions aplicades als pares i 7 coordinacions amb els instituts implicats, per a la selecció dels alumnes.

Els continguts que es treballen als tallers són:

• Autoconcepte
• Tipus de respostes
• Llenguatge verbal i no verbal
• Resolució de conflictes
• Reconeixement de sentiments
• Autocontrol

Els centres que imparteixen els tallers estan dividits per zones:

Zona Est: Centre Freta / IES Damià Campeny / IES Alexandre Satorras / IES Thos i Codina.

Zona Oest: IES Puig i Cadafalch / IES Miquel Biada / IES Pla d’en Boet.